formularz skonsolidowanego raportu rocznego - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2016
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujący okresod 2016-07-01 do 2017-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-09-13
AMBRA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
AMBRAspożywczy
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-819Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska336
(ulica)(numer)
022 5663300022 5663303
(telefon)(fax)
warszawa@ambra.com.plwww.ambra.com.pl
(e-mail)(www)
9180000755006054698
(NIP)(REGON)
Mazars Audyt Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe)460 485422 239106 86398 014
Marża ze sprzedaży199 021179 27846 18641 616
Zysk brutto ze sprzedaży159 289138 95436 96632 255
EBITDA53 16945 25612 33910 505
EBIT42 03933 9859 7567 889
Zysk netto32 49925 2887 5425 870
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej23 07317 8695 3544 148
Przepływy pieniężne netto razem4 6181 9511 072453
Aktywa trwałe186 826187 76244 20342 427
Aktywa obrotowe225 617223 99753 38250 615
Aktywa razem 412 443411 75997 58593 042
Zobowiązania długoterminowe7 67227 9921 8156 325
Zobowiązania krótkoterminowe 122 268111 63528 92925 225
Kapitał własny282 503272 13266 84161 492
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej247 980240 29558 67354 298
Kapitał zakładowy 25 20725 2075 9645 696
Zysk netto na jedną akcję zwykłą0,920,710,210,16
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą0,920,710,210,16
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą9,849,532,332,15
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą9,849,532,332,15
Wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą0,520,500,120,12
Liczba akcji zwykłych (w szt.)25 206 64425 206 64425 206 64425 206 644

Wybrane dane finansowe Grupy AMBRA S.A. zaprezentowane w niniejszym skonsolidowanym raporcie rocznym zostały przeliczone na euro wg następujących zasad:- Poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za poszczególne okresy - wg kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca danego roku obrotowego. Kursy te wynosiły: 4,3091 zł za rok obrotowy 2016/2017 i 4,3080 zł za rok obrotowy 2015/2016.- Poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej - wg średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na dany dzień raportowy. Kursy te wynosiły: 4,2265 zł na dzień 30 czerwca 2017 r. i 4,4255 zł na dzień 30 czerwca 2016 r.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Grupa AMBRA_raport roczny_2016-2017.pdfSkonsolidowany raport roczny Grupy AMBRA S.A. zawierający list Zarządu
AMBRA SSF SPRAWOZDANIE Z BADANIA.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-13Robert OgórPrezes Zarządu
2017-09-13Grzegorz NowakWiceprezes Zarządu
2017-09-13Piotr KaźmierczakWiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-13Piotr KaźmierczakWiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy


Nazwa jednostki:AMBRA S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:AMBRA
Adres:Puławska 336, 02-819 Warszawa
Telefon:022 5663300
Fax:022 5663303
Email:warszawa@ambra.com.pl
www:www.ambra.com.pl
NIP:9180000755
REGON:006054698

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d