pixelg
SA - QSr3 - 2019-05-14 - AMBRA S.A. (AMBRA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki AMBRA S.A. (AMBRA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2018
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2018 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR 34
w walucie
data przekazania: 2019-05-14
AMBRA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
AMBRAspożywczy
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-819Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska336
(ulica)(numer)
022 5663300022 5663303
(telefon)(fax)
warszawa@ambra.com.plwww.ambra.com.pl
(e-mail)(www)
9180000755006054698
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-313 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-313 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-313 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31
WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe)426 402391 64199 26692 789
Marża ze sprzedaży189 025174 19244 00541 270
Zysk brutto ze sprzedaży154 847142 57636 04833 780
EBITDA62 63561 39514 58114 546
EBIT52 76552 53012 28412 446
Zysk netto40 08238 6039 3319 146
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej31 30729 8297 2887 067
Przepływy pieniężne netto razem(1 954)11 747(455)2 783
Aktywa trwałe182 944181 80842 53241 684
Aktywa obrotowe274 612268 80163 84461 629
Aktywa razem 457 556450 609106 376103 313
Zobowiązania długoterminowe9 17821 7572 1344 988
Zobowiązania krótkoterminowe 128 041124 85829 76828 627
Kapitał własny320 337303 99474 47469 698
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej277 464264 88364 50760 731
Kapitał zakładowy 25 20725 2075 8605 779
Podstawowy/ rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą1,241,180,290,28
Podstawowa/rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą11,0110,512,562,41
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą0,680,600,160,14
WYBRANE DANE JEDNOSTKOWE
Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe)228 099218 41453 10151 748
Marża ze sprzedaży97 262105 97722 64325 109
Zysk brutto ze sprzedaży76 12783 34417 72219 746
EBITDA29 60332 5396 8927 709
EBIT22 63725 9795 2706 155
Zysk netto25 89123 2196 0275 501
Przepływy pieniężne netto razem(12 925)6 358(3 009)1 506
Aktywa trwałe229 579153 95353 37435 297
Aktywa obrotowe56 707144 47113 18433 123
Aktywa razem 286 286298 42466 55868 421
Zobowiązania długoterminowe521715121164
Zobowiązania krótkoterminowe 48 13368 82811 19015 780
Kapitał własny237 632228 88155 24752 476
Kapitał zakładowy 25 20725 2075 8605 779
Podstawowy/ rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą1,030,920,240,22
Podstawowa/rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą9,439,082,192,08

Wybrane dane finansowe przedstawione powyżej obejmują następujące okresy:- Dane z skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych obejmują 3 pierwsze kwartały bieżącego roku obrotowego 2018/2019 (1 lipca 2018 r. - 31 marca 2019 r.) oraz 3 pierwsze kwartały poprzedniego roku obrotowego 2017/2018 (1 lipca 2017 r. - 31 marca 2018 r.).- Dane z skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały zaprezentowane na dzień 31 marca 2019 r. (koniec 3 kwartału bieżącego roku obrotowego 2018/2019 r.) i na dzień 30 czerwca 2018 r. (koniec poprzedniego roku obrotowego 2017/2018).Wybrane dane finansowe przedstawione powyżej zostały przeliczone na euro wg następujących zasad:- Dane z skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych - wg kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca danego okresu sprawozdawczego. Kursy te wynosiły: 4,2955 zł za 3 pierwsze kwartały bieżącego roku obrotowego 2018/2019 i 4,2208 zł za 3 pierwsze kwartały poprzedniego roku obrotowego 2017/2018.- Dane z skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej - wg średnich kursów NBP obowiązujących na dany dzień raportowy. Kursy te wynosiły: 4,3013 zł na dzień 31 marca 2019 r. i 4,3616 zł na dzień 30 czerwca 2018 r.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
AMBRA_raport_kwartalny_Q3_18_19.pdfRaport kwartalny Q3 2018/2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-14Robert OgórPrezes Zarządu
2019-05-14Piotr KaźmierczakWiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
2019-05-14Grzegorz NowakWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:AMBRA S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:AMBRA
Adres:Puławska 336, 02-819 Warszawa
Telefon:022 5663300
Fax:022 5663303
Email:warszawa@ambra.com.pl
www:www.ambra.com.pl
NIP:9180000755
REGON:006054698

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Ambra SA
AMBRA
2020-05-29 sprzedaż akcji przez członka RN
2020-05-13 SA - QSr3
2020-03-31 wpływ epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność grupy
2020-02-24 SA - PSr
2019-11-20 wybór audytora
2019-11-13 SA-QSr3
2019-10-28 rozwiązanie umowy z audytorem
2019-10-17 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,7 zł/akcja, powołanie RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy