pixelg
SA - PSr - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA - PSr

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2019-09-04
AMICA SA
(pełna nazwa emitenta)
AMICAElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
64-510Wronki
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Mickiewicza52
(ulica)(numer)
(067) 254-61-00(067) 254-03-20
(telefon)(fax)
aneta.banach@amica.com.plamica.com.pl
(e-mail)(www)
763-000-34-98570107305
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 381 4951 319 251307 409312 611
Zysk (strata) z działalności operacyjnej61 22058 50013 62313 862
Zysk (strata) przed opodatkowaniem52 71851 99111 73112 320
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki38 07047 7648 47111 318
Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych452871068
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-24 189-6 892-5 382-1 633
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-25 693-33 865-5 717-8 025
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej33 136-5 5617 373-1 318
Przepływy pieniężne netto, razem-16 746-46 318-3 726-10 976
Aktywa, razem1 885 8841 818 089443 529416 840
Zobowiązania długoterminowe159 657163 28037 54937 436
Zobowiązania krótkoterminowe878 536856 645206 617196 406
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki845 689797 639198 892182 878
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych2 002525471120
Kapitał zakładowy15 55115 5513 6573 565
Liczba akcji (w szt.)7 775 2737 775 2737 775 2737 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.)250 0000250 0000
Akcje własne do umorzenia (w szt.)0000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 5,056,141,121,46
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)108,77102,5925,5823,52
Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)4,003,000,940,69

Dane finansowe przeliczone zostały na walutęEuro według następujących kursów:kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych: 4,2940 (30.06.2019) i 4,2201 (30.06.2018)kurs do przeliczenia pozycji bilansu 4,2520 (30.06.2019) i 4,3616 (30.06.2018)

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Raport jednostkowy.pdf
Raport skonsolidowany.pdf
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Amica SA za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 roku_KG_03.09.2019 - ostateczne.pdf
Komentarz Zarządu.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-04Jacek RutkowskiPrezes Zarządu
2019-09-04Marcin BilikPierwszy Wiceprezes Zarządu
2019-09-04Alina Jankowska-BrzóskaWiceprezes Zarządu
2019-09-04Michał RakowskiCzłonek Zarządu
2019-09-04Błażej SrokaCzłonek Zarządu
2019-09-04Robert StobińskiCzłonek Zarzadu


Nazwa jednostki:AMICA SA
Nazwa skrócona jednoskti:AMICA
Adres:ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki
Telefon:(067) 254-61-00
Fax:(067) 254-03-20
Email:aneta.banach@amica.com.pl
www:amica.com.pl
NIP:763-000-34-98
REGON:570107305

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Amica SA
AMICA
2020-02-12 sprzedaż akcji przez wiceprezesa zarządu
2020-01-31 emisja obligacji
2020-01-15 terminarz raportów
2019-12-20 zmiana programu emisji obligacji oraz zawarcie umowy gwarancyjnej z mBank SA
2019-12-19 wybór audytora
2019-11-28 zatwierdzenie przez RN aktualizacji strategii HIT 2023
2019-11-27 SA-QS3
2019-11-20 zmiana terminu publikacji SA-QS3

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR