pixelg
SA - PSr - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA - PSr

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-08-30
APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
APS ENERGIA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-126Stanisławów Pierwszy
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strużańska14
(ulica)(numer)
+48 22 762 00 00+48 22 762 00 01
(telefon)(fax)
www.apsenergia.pl
(e-mail)(www)
125-11-78-954017370070
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /półrocze / 2019półrocze /
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy APS Energia
Przychody ze sprzedaży48 82153 87411 38512 708
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-3 6575 099-8531 203
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-4 0414 483-9421 057
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-3 9001 930-910455
Zysk (strata) netto-3 9001 930-910455
Zysk (strata) netto podmiotu dominującego-3 9001 930-910455
Suma dochodów całkowitych-3 5251 715-822405
Suma dochodów całkowitych przypadająca na podmiot dominujący-3 5251 715-822405
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-368 692-82 050
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej29320 824684 912
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 976-22 442-461-5 294
Przepływy pieniężne netto razem-1 7197 074-4011 669
Liczba akcji (w szt.)28 185 49428 185 49428 185 49428 185 494
Podstawowy zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,140,07-0,030,02
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,140,07-0,030,02
30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa trwałe43 40443 22410 20810 052
Aktywa obrotowe53 40257 54212 55913 382
Aktywa razem96 806100 76622 76723 434
Zobowiązania długoterminowe22 29723 1155 2445 376
Zobowiązania krótkoterminowe34 32931 4098 0747 304
Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej40 18046 2429 45010 754
Kapitały własne40 18046 2429 45010 754
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A.
Przychody ze sprzedaży24 56521 7745 7295 136
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-2 6481 141-618269
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-2 6833 094-626730
Zysk (strata) netto-2 4891 442-580340
Suma dochodów całkowitych-2 4891 442-580340
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 1892 487-744587
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej4 23722 1899885 234
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 035-22 514-475-5 311
Przepływy pieniężne netto razem-9872 162-230510
Liczba akcji (w szt.)28 185 49428 185 49428 185 49428 185 494
Podstawowy zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,090,05-0,020,01
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,090,05-0,020,01
30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa trwałe36 68137 0058 6278 606
Aktywa obrotowe30 70932 6287 2227 588
Aktywa razem67 39069 63315 84916 194
Zobowiązania długoterminowe19 02719 7494 4754 593
Zobowiązania krótkoterminowe15 57112 0663 6622 806
Kapitały własne32 79237 8187 7128 795

Pozycje sprawozdania zysków i strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pienieżnych zostały przeliczone według kursu EUR/PLN, stanowiacego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu obrotowego.Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu EUR/PLN obowiązującego na koniec danego okresu obrotowego, ustalonego przez NBP.Średni kurs w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku wyniósł 4,2880 EUR/PLN, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku 4,2395 EUR/PLN.Kurs na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł 4,2520 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 4,3000 EUR/PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Raport półroczny Grupy APS Energia.pdfRaport półroczny Grupy APS Energia
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności
Raport z przeglądu sprawozdania APS Energia S.A..pdfRaport z przeglądu sprawozdania APS Energia S.A
Raport z przeglądu sprawozdania Grupy APS Energia.pdfRaport z przeglądu sprawozdania Grupy APS Energia
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-30Piotr SzewczykPrezes Zarządu
2019-08-30Paweł SzumowskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:APS ENERGIA S.A.
Adres:Strużańska 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy
Telefon:+48 22 762 00 00
Fax:+48 22 762 00 01
www:www.apsenergia.pl
NIP:125-11-78-954
REGON:017370070

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
APS Energia SA
APSENERGY
2020-01-21 terminarz raportów
2019-12-03 podpisanie przedwstępnej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Jekaterenburgu
2019-11-14 SA-QS3
2019-11-08 dokonanie odpisu i wstępne wyniki za Q3.2019
2019-10-15 podpisanie umowy na dostawę urządzeń zasilania awaryjnego
2019-09-24 negocjacje w sprawie zawarcia umowy na dostawę urządzeń zasilania awaryjnego
2019-08-30 SA - PSr
2019-08-27 wyniki I półrocze 2019

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR