pixelg
SA-QS3 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-QS3

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2019
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-14
APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
APS ENERGIA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-126Stanisławów Pierwszy
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strużańska14
(ulica)(numer)
+48 22 762 00 00+48 22 762 00 01
(telefon)(fax)
www.apsenergia.pl
(e-mail)(www)
125-11-78-954017370070
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy APS Energia
Przychody ze sprzedaży84 64780 78019 64718 991
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-55 557-11 306
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-7004 364-1621 026
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-9471 503-220353
Zysk (strata) netto-9471 503-220353
Zysk (strata) netto podmiotu dominującego-9471 503-220353
Suma dochodów całkowitych-499951-116224
Suma dochodów całkowitych przypadająca na podmiot dominujący-499951-116224
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 7683 390410797
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-11019 710-264 634
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 940-23 042-450-5 417
Przepływy pieniężne netto razem-28258-6514
Liczba akcji (w szt.)28 185 49428 185 49428 185 49428 185 494
Podstawowy zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,030,05-0,010,01
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,030,05-0,010,01
30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa trwałe43 53643 2249 95410 052
Aktywa obrotowe54 64157 54212 49413 382
Aktywa razem98 177100 76622 44823 434
Zobowiązania długoterminowe22 23823 1155 0855 376
Zobowiązania krótkoterminowe32 73331 4097 4847 304
Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej43 20646 2429 87910 754
Kapitały własne43 20646 2429 87910 754
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A.
Przychody ze sprzedaży41 16133 2729 5537 822
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-809-24-188-6
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-1 0643 979-247935
Zysk (strata) netto-9232 358-214554
Suma dochodów całkowitych-9232 358-214554
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-4 018-1 604-933-377
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej4 03024 2839355 709
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 489-22 482-346-5 286
Przepływy pieniężne netto razem-1 477197-34346
Liczba akcji (w szt.)28 185 49428 185 49428 185 49428 185 494
Podstawowy zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,030,08-0,010,02
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,030,08-0,010,02
30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa trwałe36 66637 0058 3838 606
Aktywa obrotowe32 79132 6287 4987 588
Aktywa razem69 45769 63315 88116 194
Zobowiązania długoterminowe18 96319 7494 3364 593
Zobowiązania krótkoterminowe16 13612 0663 6892 806
Kapitały własne34 35837 8187 8568 795

Pozycje sprawozdania zysków i strat i innych całkowitych dochodów orazsprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursuEUR/PLN, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonychprzez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień każdego miesiącadanego okresu obrotowego. Pozycje sprawozdania z sytuacjifinansowej zostały przeliczone według średniego kursu EUR/PLNobowiązującego na koniec danego okresu obrotowego, ustalonego przez NBP. Średnikurs w okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku wyniósł 4,3086EUR/PLN, w okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 roku 4,2535 EUR/PLN. Kursna dzień 30 września 2019 roku wyniósł 4,3736 EUR/PLN oraz na dzień 31grudnia 2018 roku wyniósł 4,3000 EUR/PLN
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Grupa APS Energia 3Q_2019.pdfRozszerzony skonsolidowany raport okresowy za 3 kwartały 2019 r. Grupy Kapitałowej APS Energia
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-14Piotr SzewczykPrezes Zarządu
2019-11-14Paweł SzumowskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:APS ENERGIA S.A.
Adres:Strużańska 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy
Telefon:+48 22 762 00 00
Fax:+48 22 762 00 01
www:www.apsenergia.pl
NIP:125-11-78-954
REGON:017370070

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
APS Energia SA
APSENERGY
2020-01-21 terminarz raportów
2019-12-03 podpisanie przedwstępnej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Jekaterenburgu
2019-11-14 SA-QS3
2019-11-08 dokonanie odpisu i wstępne wyniki za Q3.2019
2019-10-15 podpisanie umowy na dostawę urządzeń zasilania awaryjnego
2019-09-24 negocjacje w sprawie zawarcia umowy na dostawę urządzeń zasilania awaryjnego
2019-08-30 SA - PSr
2019-08-27 wyniki I półrocze 2019

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR