pixelg
SA - QSr1 - 2019-05-20 - APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (APSENERGY)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (APSENERGY) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-05-20
APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
APS ENERGIA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-126Stanisławów Pierwszy
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strużańska14
(ulica)(numer)
+48 22 762 00 00+48 22 762 00 01
(telefon)(fax)
www.apsenergia.pl
(e-mail)(www)
125-11-78-954017370070
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-011 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Wybrane dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży20 87829 545 4 858 7 071
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-2 5404 419-591 1 058
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-2 5344 129-590 988
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-2 2983 255-535 779
­Zysk (strata) netto-2 2983 255-535 779
Zysk (strata) netto podmiotu dominującego-2 2983 255-535 779
Suma dochodów całkowitych-1 9902 999-463 718
Suma dochodów całkowitych przypadająca na podmiot dominujący-1 9902 999-463 718
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 259-896-526 -214
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-488-384-114 -92
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej239-2 177 56 -521
Przepływy pieniężne netto razem-2 508-3 457-584 -827
Liczba akcji (w szt.)28 185 49428 185 49428 185 49428 185 494
Podstawowy zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,080,12-0,020,03
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,080,12-0,020,03
na dzień 31.03.2019na dzień 31.12.2018na dzień 31.03.2019na dzień 31.12.2018
Aktywa trwałe43 72543 22410 16610 052
Aktywa obrotowe53 55157 54212 45013 382
Aktywa razem97 276100 76622 61523 434
Zobowiązania długoterminowe22 60923 1155 2565 376
Zobowiązania krótkoterminowe30 41531 4097 0717 304
Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej44 25246 24210 28810 754
Kapitały własne44 25246 24210 28810 754
Wybrane dane dotyczące śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży11 94210 2642 7792 456
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-425499-99119
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-4432 645-103633
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-4392 669-102639
Zysk (strata) netto-4392 669-102639
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 640198-61447
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej880824205197
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej91-1 43121-342
Przepływy pieniężne netto razem-1 669-409-388-98
Liczba akcji (w szt.)28 185 49428 185 49428 185 49428 185 494
Podstawowy zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,020,090,000,02
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,020,090,000,02
na dzień 31.03.2019na dzień 31.12.2018na dzień 31.03.2019na dzień 31.12.2018
Aktywa trwałe36 64137 0058 5198 606
Aktywa obrotowe33 06432 6287 6877 588
Aktywa razem69 70569 63316 20616 194
Zobowiązania długoterminowe19 25919 7494 4774 593
Zobowiązania krótkoterminowe13 06712 0663 0382 806
Kapitały własne37 37937 8188 6908 795

Pozycje sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu EUR/PLN, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu obrotowego.
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu EUR/PLN obowiązującego na koniec danego okresu obrotowego, ustalonego przez NBP.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Grupa APS Energia raport 1Q2019.pdfGrupa APS Energia raport za 1 kwartał 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-20Piotr SzewczykPrezes Zarządu
2019-05-20Paweł SzumowskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:APS ENERGIA S.A.
Adres:Strużańska 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy
Telefon:+48 22 762 00 00
Fax:+48 22 762 00 01
www:www.apsenergia.pl
NIP:125-11-78-954
REGON:017370070

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy