pixelg
zawarcie umowy o wykonawstwo przez spółkę zależną - 2019-10-30 - ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA (ARCHICOM)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie umowy o wykonawstwo przez spółkę zależną - komunikat spółki ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA (ARCHICOM) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr55/2019

Data sporządzenia: 2019-10-30
Skrócona nazwa emitenta
ARCHICOM S.A.
Temat
Zawarcie umowy o wykonawstwo przez spółkę zależną Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Archicom S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 30 października 2019 roku spółka zależna Emitenta tj. spółka pod firmą Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Realizacja Inwestycji spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ( Zamawiający ) zawarła ze spółką pod firmą Budo Instal sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie ( Wykonawca ) umowę na wykonawstwo, której przedmiotem jest wybudowanie osiedla mieszkaniowego w ramach inwestycji mieszkaniowej przy ul. Marco Polo, obręb Swojczyce we Wrocławiu na zasadach określonych w tejże umowie ( Umowa ). Wynagrodzenie dla Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu ww. umowy wynosi netto 37.174.217,00 PLN, do którego zostanie doliczony należny podatek VAT. Harmonogram realizacji umowy przewiduje, że rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi 30 października 2019 roku, a zakończenie 30 września 2021 roku. Umowa zastrzega obowiązek zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego min. kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w realizacji Umowy. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych. Na poczet wykonania Umowy, Wykonawca przedłoży gwarancję bankową należytego wykonania robót. Postanowienia Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych w zakresie dotyczącym umów o roboty budowlane, w szczególności w zakresie gwarancji oraz rękojmi.

Ponadto Spółka informuje, że w/w umowa jest kolejną umową o roboty budowlane zawartą przez Zamawiającego z tym samym wykonawcą, tj. spółką pod firmą Budo Instal sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie. Tym samym według stanu na dzień publikacji raportu, łączna wartość kontraktów zawartych z tym wykonawcą przez spółki z Grupy Archicom w zakresie robót budowlanych pozostających do wykonania przekroczyła próg 10% kapitałów własnych Grupy Archicom wynoszący 52,35 mln PLN.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-30Krzysztof Andrulewicz
Prezes Zarządu
2019-10-30Artur WięznowskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ARCHICOM S.A.
Adres:Ksawerego Liskego 7, 50-345 Wrocław
Telefon:+48 71 78 58 722
Fax:+48 71 78 58 801
www:www.archicom.pl
NIP:8982100870
REGON:020371028

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Archicom SA
ARCHICOM
2020-07-03 wyniki Q2.2020
2020-06-29 emisja obligacji A1/2020, A2/2020, A3/2020, A4/2020
2020-06-25 powołanie członka RN
2020-06-25 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-25 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, umorzenie akcji, zmiana statutu, powołanie członka RN
2020-06-23 kandydatura do RN
2020-06-22 rezygnacja wiceprezesa zarządu
2020-06-09 decyzja dot. przeprowadzenia badania SA-P

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy