pixelg
sprzedaż akcji przez LMB FIZAN - 2020-02-21 - Arena.pl SPÓŁKA AKCYJNA (ARENAPL)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

sprzedaż akcji przez LMB FIZAN - komunikat spółki Arena.pl SPÓŁKA AKCYJNA (ARENAPL) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2020

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

Arena.pl S.A.
Temat


Zbycie znacznego pakietu akcji

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiTreść raportu:

Emitent otrzymał zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji o następującej treści:

"ZAWIADOMIENIE
o przekroczeniu progu określonego w treści art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Funduszu inwestycyjny pod nazwą LMB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 1100 ( Fundusz ), reprezentowany przez spółkę pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 1412337 ( Towarzystwo ), realizując obowiązek określony w treści art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( ustawa o ofercie ), zawiadamia, że:
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału
W wyniku umowy sprzedaży akcji z dnia 18 lutego 2020 r. spółki pod firmą Arena.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296255 ( Spółka ) w dniu 18 lutego 2020 r. Fundusz zbył 4.097.045 akcji Spółki, w wyniku czego zmniejszyła się ogólna liczba głosów posiadanych przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ponadto w dniu 18 lutego 2020 r. spółka zależna od Funduszu - E-COMMERCE INVESTMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ( Spółka zależna ) zawarła umowę sprzedaży 1.024.261 akcji Spółki.
2. Liczba i udział akcji oraz liczba i udział głosów przed dokonaniem transakcji
a) bezpośrednio
Przed zawarciem umowy sprzedaży akcji Spółki Fundusz posiadał bezpośrednio 32.439.210 akcji Spółki, reprezentujących 83,24 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 32.439.210 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 83,24 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
b) pośrednio
Przed zawarciem umowy sprzedaży akcji Spółki przez Spółkę zależną, Fundusz posiadał pośrednio 3.084.403 akcji Spółki, reprezentujących 7,91 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3.084.403głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 7,91 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
c) bezpośrednio i pośrednio łącznie
Przed umową sprzedaży akcji Spółki Fundusz posiadał łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 35.523.613 akcji Spółki, reprezentujących 91,15% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 35.523.613 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 91,15 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
d) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo
Przed zawarciem umowy sprzedaży akcji Spółki, inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 2.142.216 akcji Spółki, reprezentujących 5,49 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.142.216 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,49 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym fundusz TOROX EKO FIZAN posiada bezpośrednio 2.136.586 akcji reprezentujących 5,48 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.136.586 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,48 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio TOROX EKO FIZAN posiada 5.630 akcji Spółki przez spółkę zależną od TOROX EKO FIZAN Polskie Centrum Bioinformatyki sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, reprezentujących 0,01 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 5.630 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,01 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
e) Fundusz i inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo łącznie
Przed zawarciem umowy sprzedaży akcji Spółki, Fundusz i inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 37.665.829 akcji Spółki, reprezentujących 96,65 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 37.665.829 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 96,65 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3. Liczba i udział akcji oraz liczba i udział głosów aktualnie posiadanych
a) bezpośrednio
Na dzień zawiadomienia Fundusz posiada bezpośrednio 28.342.165 akcji Spółki, reprezentujących 72,72 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 28.342.165 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 72,72 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
b) pośrednio
Na dzień zawiadomienia Fundusz posiada pośrednio 2.060.142 akcji Spółki, reprezentujących 5,29 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.060.142 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,29 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
c) bezpośrednio i pośrednio łącznie
Na dzień zawiadomienia Fundusz posiada łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 30.402.307 akcji Spółki, reprezentujących 78,01 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 30.402.307 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 78,01 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
d) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo
Na dzień zawiadomienia inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo (bezpośrednio i pośrednio) posiadają łącznie 2.142.216 akcji Spółki, reprezentujących 5,49 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.142.216 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,49 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
e) Fundusz i inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo łącznie
Na dzień zawiadomienia Fundusz i inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo (bezpośrednio i pośrednio) posiadają łącznie 32.544.523 akcji Spółki, reprezentujących 83,51 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 32.544.523 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 83,51 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4. Podmioty zależne posiadające akcje Spółki
Jednocześnie w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 5) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że podmiotem zależnym od Funduszu, posiadającym akcje Spółki jest: E-COMMERCE INVESTMENT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie
W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 6) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie.

6. Instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie
Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-02-21Mariusz Obszański
pełnomocnik


Nazwa jednostki:Arena.pl SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:Arena.pl S.A.
Adres:Marszałkowska 111, 00 - 102 Warszawa
Fax:61 664 80 03
Email:e.kontakt@arenaplsa.pl
www:www.arena.pl; www.arenaplsa.pl
NIP:5242622771
REGON:141091358

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Arena.pl SA
ARENAPL
2020-03-20 SA-SR i SA-R
2020-03-09 życiorysy zawodowe członków RN
2020-03-02 sprzedaż akcji przez AgioFunds TFI SA
2020-02-25 zmiana prezesa zarządu spółki zależnej
2020-02-24 sprzedaż akcji przez E-Commerce Investment sp. z o.o.
2020-02-21 sprzedaż akcji przez LMB FIZAN
2020-02-20 powołanie prezesa
2020-02-20 zmiany w RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy