Raport miesięczny za styczeń 2018 r. - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

RAPORT MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2018 R.

2018-02-13 10:51:57

Nazwa jednostkiART NEW MEDIA
Nazwa skrócona jednostkiANM
Numer w roku:5/2018
Rok bieżący:2018
Zarząd Art New media SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2018 r. 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych. W styczniu w Spółka sporządziła sprawozdanie finansowe za 2017 r., uzyskała opinię biegłego rewidenta, który przeprowadził badanie i opublikowała raport roczny za 2017 r. Dokonano spłaty wszelkich bieżących i zaległych zobowiązań. Spółka zakończyła także subskrypcję prywatną akcji serii M. Emisja akcji doszła do skutku, pozyskane środki w wysokości 150.000 zł zostały wydane na spłatę zobowiązań, wynikających z podstawowych kosztów działalności, ponoszonych w od października 2016 r. do stycznia 2018 r. Obecne przychody ze sprzedaży usług pozwalają pokrywać koszty funkcjonowania na bieżąco i nie zachodzi potrzeba zaciągania zobowiązań. Spółka świadczyła w styczniu usługi doradcze dla podmiotu powiązanego. Jednocześnie prowadziła prace w dwóch kierunkach: identyfikacji i nawiązania kontaktów z podmiotami, zainteresowanymi współpracą w zakresie eksportu produktów i usług na zagraniczne rynki oraz identyfikacji i nawiązania rozmów z podmiotami, które mogłyby stać się celem przejęcia. W związku ze zbliżającą się zmianą firmy Spółki na Ark Royal SA, trwały prace nad nową stroną internetową. W otoczeniu rynkowym Spółka odnotowała w styczniu wyraźny spadek notowań tzw. kryptowalut, związany m.in. z ujawnieniem kolejnego oszustwa na tym rynku (kryptowaluta BitConnect). W ocenie Spółki prawdopodobny jest odpływ kapitału spekulacyjnego z rynku kryptowalut, co może zaowocować wzrostem zainteresowania ze strony twórców innowacyjnych projektów, związanych z rozwojem technologii opartych na blockchain i technologii bezpieczeństwa sieci, finansowaniem na rynku kapitałowym i poszukiwaniem inwestorów strategicznych, w konsekwencji ograniczenia możliwości plasowania tzw. ICO, czyli emisji tokenów opartych na kryptowalutach a także coraz słabszym postrzeganiem przez inwestorów rynku kryptowalut, ze względu na pojawiające się na nim nadużycia. Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki. 2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w styczniu 2018 r.: Raport bieżący nr 1/2018 z 12.01.2018 r. Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r. Raport roczny nr 2/2018 z 25.01.2018 r. Raport roczny Art New media SA za 2017 r. Raport bieżący nr 3/2018 z 25.01.2018 r. Zakończenie subskrypcji akcji serii M. Raporty bieżące o publikowane w systemie ESPI w styczniu 2018 r.: Raport bieżący nr 1/2018 z 26.01.2018 r. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej. Raporty spółki są publikowane na bieżąco na stronach: www.newconnect.pl oraz www.infostrefa.com. 3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. W styczniu 2018 r. wydatkowano środki pozyskane z emisji akcji serii M na spłatę wcześniejszych i bieżących zobowiązań Spółki, wynikających z ponoszenia podstawowych wydatków na funkcjonowanie. Cel emisji został osiągnięty i Spółka spłaciła wszelkie zaległości. Wielkość emisji 150.000 zł była dostosowana do potrzeb Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego pozwoli także, po jego zarejestrowaniu, na uzyskanie dodatniego kapitału własnego. 4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. Do 14 marca 2018 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za luty 2018 r. W marcu najprawdopodobniej nastąpi rejestracja zmiany firmy Spółki na Ark Royal SA. Zostanie także uruchomiona nowa strona internetowa Spółki. Na przełomie lutego i marca Spółka podejmie decyzję o terminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółka planuje spotkanie z inwestorami, w terminie zbliżonym do terminu WZA, zostanie to ostatecznie potwierdzone przy zwołaniu WZA. Przed zwołaniem WZA, Spółka zakomunikuje stan prac i propozycji dla WZA, dotyczących jej rozwoju, w tym planowanych przejęć i ewentualnego podwyższenia kapitału. Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.
Imię i nazwiskoStanowisko
Bilal A. NoorPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

ARTNEWMED

ARTNEWMED
Brak komunikatów dla spółki

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d