pixelg
SA-Q3 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-Q3

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3/2019
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2019-10-24
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
20-607Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konrada Wallenroda4c
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
www.assecobs.pl
(e-mail)(www)
522-26-12-717017293003
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przychody operacyjne190 916 184 715 44 310 43 427

Zysk z działalności operacyjnej55 902 53 180 12 975 12 503

Zysk brutto54 772 52 806 12 712 12 415

Zysk netto za okres sprawozdawczy45 173 43 457 10 484 10 217

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej67 466 54 130 15 659 12 726

Środki pieniężne netto wygenerowane (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej(12 071)(9 732)(2 802)(2 288)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej(66 712)(49 966)(15 484)(11 747)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (okresem porównywalnym jest 31.12.2018)1 483 12 800 339 2 977

Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)1,35 1,300,310,31
Wybrane dane finansowe prezentowane w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:
·         stan środków pieniężnych Spółki na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego oraz analogicznego w okresie poprzednim przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy.
o    w dniu 30 września 2019 roku 1 EUR = 4,3736 PLN,
o    w dniu 31 grudnia 2018 roku 1 EUR = 4,3000 PLN.
·         wybrane pozycje śródrocznego skróconego rachunku zysków i strat oraz śródrocznego skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca.
o    w okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku 1 EUR = 4,3086 PLN,
o    w okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 roku 1 EUR = 4,2535 PLN.
Wszystkie kwoty w raporcie wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTURaport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

ABS_Sprawozdanie_finansowe.Q32019.pdfSprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions za okres zakończony dnia 30 września 2019 rokuPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-10-24Wojciech BarczentewiczPrezes Zarządu


2019-10-24Piotr MasłowskiWiceprezes Zarządu


2019-10-24Andreas EndersWiceprezes Zarządu


2019-10-24Mariusz LizonCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Adres:Konrada Wallenroda 4c, 20-607 Lublin
www:www.assecobs.pl
NIP:522-26-12-717
REGON:017293003

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Asseco Business Solutions SA
ASSECOBS
2020-01-10 terminarz raportów
2019-11-07 korekta RB dot. kupna akcji przez wiceprezesa zarządu
2019-11-07 korekta RB dot. kupna akcji przez prezesa zarządu
2019-11-04 kupno akcji przez wiceprezesa zarządu
2019-11-04 kupno akcji przez prezesa zarządu
2019-10-24 SA-Q3
2019-09-09 kupno akcji przez wiceprezesa zarządu
2019-09-09 kupno akcji przez prezesa zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR