pixelg
SA - QSr3 - 2019-11-20 - ASSECO Poland SA (ASSECOPOL)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki ASSECO Poland SA (ASSECOPOL) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2019-11-20
ASSECO Poland SA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO POLANDInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
35-322Rzeszów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Olchowa14
(ulica)(numer)
17 888 55 5517 888 55 50
(telefon)(fax)
info@asseco.plwww.asseco.pl
(e-mail)(www)
522-000-37-82010334578
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży7 729,3 6 678,3 1 793 924 1 570 072
Zysk z działalności operacyjnej714,7 558,7 165 878 131 351
Zysk przed opodatkowaniem i udziałem w wynikach jednostek stowarzyszonych649,1 536,5 150 652 126 131
Zysk za okres sprawozdawczy508,1 409,3 117 927 96 227
Zysk netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej238,2 235,3 55 285 55 319
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej791,3 482,0 183 656 113 318
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej(421,1)(306,2)(97 735)(71 988)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej(358,3)(149,9)(83 159)(35 242)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (okresem porównywalnym jest 31.12.2018)1 927,4 1 800,5 440 690 418 721
Zysk netto na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)2,87 2,83 0,670,67
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)2,87 2,83 0,670,67
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Q3'19_Skonsolidowane_SF_Grupy_Asseco_signed.pdfRaport kwartalny Grupy Asseco Q3 2019PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-11-20Adam GóralPrezes Zarządu


2019-11-20Andrzej DopierałaWiceprezes Zarządu


2019-11-20Krzysztof GroyeckiWiceprezes Zarządu


2019-11-20Rafał KozłowskiWiceprezes Zarządu


2019-11-20Marek PanekWiceprezes Zarządu


2019-11-20Paweł PiwowarWiceprezes Zarządu


2019-11-20Zbigniew PomianekWiceprezes Zarządu


2019-11-20Sławomir SzmytkowskiWiceprezes Zarządu


2019-11-20Artur WizaWiceprezes Zarządu


2019-11-20Gabriela ŻukowiczWiceprezes ZarząduNazwa jednostki:ASSECO Poland SA
Nazwa skrócona jednoskti:ASSECO POLAND
Adres:Olchowa 14, 35-322 Rzeszów
Telefon:17 888 55 55
Fax:17 888 55 50
Email:info@asseco.pl
www:www.asseco.pl
NIP:522-000-37-82
REGON:010334578

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Asseco Poland SA
ASSECOPOL
2020-03-23 rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2019
2020-03-23 SA - RS
2020-03-23 SA - R
2020-03-20 sprzedaż akcji przez Aviva OFE
2020-03-17 podpisanie planu połączenia z SKG SA
2020-01-31 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2020
2020-01-07 akcje w posiadaniu Zygmunta Solorza-Żaka
2020-01-07 sprzedaż akcji przez Aviva OFE

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy