pixelg
rozwiązanie umowy z audytorem - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

rozwiązanie umowy z audytorem

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr23/2019
Data sporządzenia:2019-06-13
Skrócona nazwa emitenta
ATM
Temat
Rozwiązanie umowy o badanie i przegląd sprawozdań finansowych za porozumieniem stron
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka ) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka oraz KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dalej: KPMG ) podpisały porozumienie o rozwiązaniu umowy o badanie i przegląd sprawozdań finansowych (dalej: Umowa ). Przedmiotowa Umowa została podpisana w dniu 31 lipca 2018 roku i obejmowała wykonanie usługi atestacyjnej polegającej na badaniu historycznych informacji finansowych obejmujących roczne sprawozdania finansowe za lata obrotowe kończące się odpowiednio 31 grudnia 2018 r. oraz 31 grudnia 2019 r. sporządzone zgodnie z MSSF UE oraz przeglądzie śródrocznych sprawozdań finansowych za okresy od 1 stycznia 2018 r do 30 czerwca 2018 r. oraz od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r., sporządzonych zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa . Przyczyną rozwiązania Umowy było niedojście przez strony do porozumienia odnośnie oczekiwanego przez KPMG wzrostu kwoty wynagrodzenia z tytułu badania sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się dnia 31 grudnia 2019 r. oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. Decyzja o rozwiązaniu Umowy była decyzją obu stron Umowy.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok KPMG wyraziło opinię z zastrzeżeniem. Zastrzeżenie to spowodowane zostało faktem, iż na dzień wydania opinii przez KPMG nie zostało zakończone badanie sprawozdania rocznego jednostki stowarzyszonej Spółki Linx Telecommunications Holding B.V. (dalej: Linx ) przez audytora tej spółki, a tym samym nie została wydana opinia i raport z tego badania. Regulacje obowiązujące w Holandii, gdzie zarejestrowana jest spółka Linx, jak również status tej spółki (niepubliczna) dają zarządowi Linx możliwość ustalania z audytorem tej spółki istotnie dłuższych terminów na wydanie opinii z badania sprawozdania finansowego, niż ma to miejsce w przypadku Spółki i reżimu narzuconego na Spółkę przez obowiązujące przepisy prawa. Od początku inwestycji Spółka posiadała ok. 22% udziałów w Linx, aktualnie jest to 21,02%. Wyniki tego podmiotu, jako spółki stowarzyszonej, nie są konsolidowane na poziomie operacyjnym - konsolidacja dokonywana jest metodą praw własności. W związku ze strukturą udziałową Linx (większościowy pakiet udziałów posiada tam kilka osób fizycznych), Spółka nie dysponuje i nigdy nie dysponowała możliwością wywierania decydującego wpływu na takie działania Linx, jak ustalenie harmonogramu badania sprawozdania finansowego Linx przez audytora tej spółki. Należy podkreślić, że w poprzednich latach sytuacja była analogiczna tj. Spółka przy sporządzaniu swojego sprawozdania finansowego zmuszona była bazować na niezaudytowanych sprawozdaniach finansowych Linx. Nie stanowiło to nigdy dotąd przesłanki do wydania opinii z zastrzeżeniem przez dotychczasowych audytorów Spółki.

Organem wnioskującym o zmianę firmy audytorskiej był po stronie Spółki Zarząd, organem rekomendującym zmianę firmy audytorskiej - Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki, zaś organem wyrażającym zgodę na zmianę firmy audytorskiej - Rada Nadzorcza Spółki.

W okresie obowiązywania Umowy nie zaistniały rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług, pomiędzy osobami zarządzającymi Spółką a biegłym rewidentem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki załącza skan pisma KPMG adresowanego do Komisji Nadzoru Finansowego, zawierającego wyjaśnienie przyczyn rozwiązania Umowy.
Załączniki
PlikOpis
Zgłoszenie o rozwiązaniu umowy o badanie ATM_SA.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-13Daniel SzcześniewskiPrezes Zarządu
2019-06-13Tomasz GalasWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:ATM SA
Nazwa skrócona jednoskti:ATM
Adres:Grochowska 21a, 04-186 Warszawa
Telefon:22 51 56 100
Fax:22 51 56 600
Email:inwestor@atm.com.pl
www:atm.com.pl
NIP:1130059989
REGON:012677986

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR