pixelg
SA - P - 2019-09-02 - ATM SA (ATM)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - P - komunikat spółki ATM SA (ATM) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2019-09-02
ATM SA
(pełna nazwa emitenta)
ATMInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
04-186Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grochowska21a
(ulica)(numer)
22 51 56 10022 51 56 600
(telefon)(fax)
inwestor@atm.com.platm.com.pl
(e-mail)(www)
1130059989012677986
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Przychody ze sprzedaży ogółem 71 46567 34516 66615 885
Zysk ze sprzedaży52 39739 47012 2199 310
Zysk na działalności operacyjnej9 9504 6722 3201 102
Zysk przed opodatkowaniem5713 602133850
Zysk (strata) netto(647)2 531(151)597
Dochód całkowity442 97510702
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej31 37518 7707 3174 428
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(17 673)(17 227)(4 122)(4 063)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(16 160)121(3 769)28
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych(2 457)1 664(573)393
stan na 30.06.2019 **stan na 31.12.2018stan na 30.06.2019 **stan na 31.12.2018
Aktywa trwałe536 620395 492126 20491 975
Aktywa obrotowe38 64336 1739 0888 412
Aktywa razem575 263431 665135 292100 387
Zobowiązania długoterminowe346 114226 86181 40052 758
Zobowiązania krótkoterminowe66 97643 69015 75210 160
Kapitał własny162 172161 11538 14037 468
Kapitał zakładowy *34 72334 7238 1668 075
Liczba akcji36 343 34436 343 34436 343 34436 343 344
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR)4,464,431,051,03

*) Kapitał akcyjny został przeszacowany zgodnie z MSR 29.
**) Sprawozdanie finansowe ATM za I poł. 2019 r. (wraz z okresem porównawczym) nie podlegało badaniu biegłego rewidenta, natomiast podlegało przeglądowi biegłego rewidenta.

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Raport_Półroczny_ATM_S.A._-_2019.H1-sig-sig-sig.pdf
19 HY ATM Review Report FINAL.T.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-02Daniel SzcześniewskiPrezes Zarządu
2019-09-02Tomasz GalasWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:ATM SA
Nazwa skrócona jednoskti:ATM
Adres:Grochowska 21a, 04-186 Warszawa
Telefon:22 51 56 100
Fax:22 51 56 600
Email:inwestor@atm.com.pl
www:atm.com.pl
NIP:1130059989
REGON:012677986

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
ATM SA
ATM
2020-09-10 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-09-10 WZ - podjęte uchwały
2020-09-09 transakcje na akcjach przez podmiot powiązany
2020-09-01 akcje w posiadaniu AAW III sp. z o. o.
2020-08-31 pożyczka akcji przez podmioty powiązane
2020-08-31 powołanie członka zarządu
2020-08-31 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-31 WZ - podjęte uchwały

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy