pixelg
SA - Q1 - 2019-05-20 - ATM SA (ATM)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - Q1 - komunikat spółki ATM SA (ATM) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1/2019
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2019-05-20
ATM SA
(pełna nazwa emitenta)
ATMInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
04-186Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grochowska21a
(ulica)(numer)
22 51 56 10022 51 56 600
(telefon)(fax)
inwestor@atm.com.platm.com.pl
(e-mail)(www)
1130059989012677986
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

Przychody ze sprzedaży ogółem 35 68033 4708 3028 010

Zysk ze sprzedaży25 57619 4555 9514 656

Zysk na działalności operacyjnej5 1362 0211 195484

Zysk przed opodatkowaniem1 4601 173340281

Zysk netto806417187100

Dochód całkowity1 50837835191

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej13 0749 2153 0422 205

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(11 249)(10 666)(2 617)(2 553)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej(5 746)2 165(1 337)518

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych(3 922)714(913)171


stan na 31.03.2019stan na 31.12.2018stan na 31.03.2019stan na 31.12.2018

Aktywa trwałe543 392393 539126 33291 521

Aktywa obrotowe37 99125 1248 8325 843

Aktywa razem581 383418 663135 16597 364

Zobowiązania długoterminowe358 192131 43083 27530 565

Zobowiązania krótkoterminowe58 96539 68513 7099 229

Kapitał własny164 227247 54838 18157 569

Kapitał zakładowy *34 72334 7238 0738 075

Liczba akcji36 343 34436 343 34436 343 34436 343 344

Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR)4,526,811,051,58
*) Kapitał akcyjny został przeszacowany zgodnie z MSR 29.
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTURaport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Raport_Kwartalny_ATM_S.A._-_2019.Q1.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-05-20Daniel SzcześniewskiPrezes Zarządu


2019-05-20Tomasz GalasWiceprezes Zarządu

Nazwa jednostki:ATM SA
Nazwa skrócona jednoskti:ATM
Adres:Grochowska 21a, 04-186 Warszawa
Telefon:22 51 56 100
Fax:22 51 56 600
Email:inwestor@atm.com.pl
www:atm.com.pl
NIP:1130059989
REGON:012677986

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy