pixelg
SA - QSr1 - 2019-05-30 - ATM GRUPA SA (ATMGRUPA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki ATM GRUPA SA (ATMGRUPA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-05-30
ATM GRUPA SA
(pełna nazwa emitenta)
ATMGRUPAMedia (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
50-040Kobierzyce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie
(ulica)(numer)
71 77 64 71071 77 64 713
(telefon)(fax)
atm@atmgrupa.plwww.atmgrupa.pl
(e-mail)(www)
897-10-08-712930492316
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji55.20558.26512.84513.944
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8.6867.2042.0211.724
Zysk (strata) brutto8.6489.6952.0122.320
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej7.5777.9221.7631.896
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej7.5777.9221.7631.896
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego7.4857.7331.7411.851
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej13.6439.2653.1742.217
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(13.671)(8.294)(3.181)(1.985)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(1.272)(3.092)(.296)(.740)
Przepływy pieniężne netto, razem(1.300)(2.121)(.302)(.508)
Aktywa razem 358.078346.78083.24982.400
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe104.143100.40424.21223.857
Zobowiązania długoterminowe 49.21249.09311.44111.665
Zobowiązania krótkoterminowe 54.93151.31112.77112.192
Kapitał własny 253.935246.37659.03758.543
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej252.914246.32358.79958.530
Kapitał zakładowy 8.4308.4301.9602.003
Liczba akcji (w szt.)84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,0890,0920,0210,022
Rozwodniona liczba akcji84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,0890,0920,0210,022
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,002,920,700,69
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)3,002,920,700,69
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,220,220,050,05
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy4,30134,2085
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie4,29784,1784
KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji42.57038.2159.9059.146
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4.7014.0221.094.963
Zysk (strata) brutto4.6594.0551.084.970
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej3.7553.272.874.783
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej3.7553.272.874.783
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3.4015.623.7911.346
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1.877(8.442).437(2.020)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(.283)(.171)(.66)(.41)
Przepływy pieniężne netto, razem4.995(2.990)1.162(.716)
Aktywa razem 252.961243.15858.81057.778
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe40.05134.0039.3118.080
Zobowiązania długoterminowe 16.57117.3273.8534.117
Zobowiązania krótkoterminowe 23.48016.6765.4593.962
Kapitał własny 212.910209.15549.49949.698
Kapitał zakładowy 8.4308.4301.9602.003
Liczba akcji (w szt.)84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,0450,0390,0100,009
Rozwodniona liczba akcji84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,0450,0390,0100,009
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,532,480,590,59
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,532,480,590,59
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,220,220,050,05
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy4,30134,2085
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie4,29784,1784

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.Uwaga: pozycje od XI do XVII oraz od XXXVI do XLI - dane na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.* Dane finansowe za pierwszy kwartał 2018 zostały przekształcone zgodnie z ostatecznym rozliczeniem nabycia przez spółkę BoomBit S.A. 100% udziałów w kapitale zakładowym BoomBit Games Limited, które zostały wniesione aportem do BoomBit S.A. W wyniku tej transakcji Grupa Kapitałowa ATM Grupa odnotowała 577 tys. zł straty, wobec prezentowanego wcześniej prowizorycznego rozliczenia tej transakcji zysku w kwocie 10.650 tys. zł. Uwzględniono również skonsolidowany wynik Grupy Kapitałowej BoomBit za pierwszy kwartał 2018 roku.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
QSr_2019_1_Sprawozdanie_finansowe.pdfSprawozdanie finansowe
QSr_2019_1 Komentarz_do_wyników.pdfKomentarz do wyników
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-30Grażyna GołębiowskaCzłonek Zarządu
2019-05-30Paweł TobiaszCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ATM GRUPA SA
Nazwa skrócona jednoskti:ATMGRUPA
Adres:Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie, 50-040 Kobierzyce
Telefon:71 77 64 710
Fax:71 77 64 713
Email:atm@atmgrupa.pl
www:www.atmgrupa.pl
NIP:897-10-08-712
REGON:930492316

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR