pixelg
SA - QSr3 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA - QSr3

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-29
ATM GRUPA SA
(pełna nazwa emitenta)
ATMGRUPAMedia (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
55-040Kobierzyce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie
(ulica)(numer)
717764710717764713
(telefon)(fax)
atm@atmgrupa.plwww.atmgrupa.pl
(e-mail)(www)
897-10-08-712930492316
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji189.489152.78343.97935.920
Zysk (strata) z działalności operacyjnej30.17617.6257.0044.144
Zysk (strata) brutto34.53119.9648.0144.694
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej29.23216.5796.7853.898
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej29.23216.5796.7853.898
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego28.59416.7616.6373.941
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7.69717.0301.7864.004
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(3.115)(10.173)(.723)(2.392)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(23.146)(23.347)(5.372)(5.489)
Przepływy pieniężne netto, razem(18.564)(16.490)(4.309)(3.877)
Aktywa razem 363.441346.78083.09981.187
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe108.239100.40424.74823.506
Zobowiązania długoterminowe 44.59149.09310.19511.493
Zobowiązania krótkoterminowe 63.64851.31114.55312.013
Kapitał własny 255.202246.37658.35157.680
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej254.345246.32358.15557.668
Kapitał zakładowy 8.4308.4301.9271.974
Liczba akcji (w szt.)84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,3390,1990,0790,047
Rozwodniona liczba akcji84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,3390,1990,0790,047
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,022,920,690,68
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)3,022,920,690,68
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,230,220,050,05
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy4,37364,2714
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie4,30864,2535
KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji125.28892.91129.07921.844
Zysk (strata) z działalności operacyjnej22.02413.5835.1123.193
Zysk (strata) brutto21.89413.6135.0813.200
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej19.11511.9854.4362.818
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej19.11511.9854.4362.818
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5.5966.7581.2991.589
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej4.139(.489).961(.115)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(20.261)(18.986)(4.702)(4.464)
Przepływy pieniężne netto, razem(10.526)(12.717)(2.443)(2.990)
Aktywa razem 253.396243.15857.93856.927
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe44.51534.00310.1787.961
Zobowiązania długoterminowe 16.50817.3273.7744.057
Zobowiązania krótkoterminowe 28.00716.6766.4043.904
Kapitał własny 208.881209.15547.76048.966
Kapitał zakładowy 8.4308.4301.9271.974
Liczba akcji (w szt.)84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
w tym nabyte akcje własne (w szt.)----
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,2270,1420,0530,033
Rozwodniona liczba akcji84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,2270,1420,0530,033
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,482,480,570,58
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,482,480,570,58
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,230,220,050,05
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy4,37364,2714
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie4,30864,2535

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.Uwaga: pozycje od XI do XVII oraz od XXXVI do XLI - dane na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.Dane finansowe za trzeci kwartał 2018 zostały przekształcone zgodnie z ostatecznym rozliczeniem nabycia przez spółkę BoomBit S.A. 100% udziałów w kapitale zakładowym BoomBit Games Limited, które zostały wniesione aportem do BoomBit S.A. W wyniku tej transakcji Grupa Kapitałowa ATM Grupa odnotowała 577 tys. zł straty, wobec prezentowanego wcześniej prowizorycznego rozliczenia tej transakcji zysku w kwocie 10.650 tys. zł. Uwzględniono również skonsolidowany wynik Grupy Kapitałowej BoomBit za trzy kwartały 2018 roku.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
QSr_2019_3_Sprawozdanie_finansowe.pdfSprawozdanie finansowe
QSr_2019_3 Komentarz_do_wyników.pdfKomentarz do wyników
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-29Grażyna GołębiowskaCzłonek Zarządu
2019-11-29Paweł TobiaszCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ATM GRUPA SA
Nazwa skrócona jednoskti:ATMGRUPA
Adres:Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce
Telefon:717764710
Fax:717764713
Email:atm@atmgrupa.pl
www:www.atmgrupa.pl
NIP:897-10-08-712
REGON:930492316

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR