pixelg
SA - QSr3 - 2019-11-20 - ATREM SPÓŁKA AKCYJNA (ATREM)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki ATREM SPÓŁKA AKCYJNA (ATREM) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-20
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATREM S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-002Złotniki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Czołgowa4
(ulica)(numer)
+48 61 640 65 00+48 61 640 65 25
(telefon)(fax)
atrem@atrem.plwww.atrem.pl
(e-mail)(www)
777 24 28 084639688384
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA ATREM

Przychody ze sprzedaży92 20491 91921 40021 610

Zysk/strata brutto ze sprzedaży5 6007 9091 3001 859

Zysk/strata operacyjny-5 692 -3 790 -1 321 -891

Zysk/strata brutto-6 307 -4 276 -1 464 -1 005

Zysk/strata netto-5 654 -3 996 -1 312 -939

Zysk/strata netto akcjonariuszy jednostki dominującej-5 654 -3 996 -1 312 -939

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-12 825 -4 311 -2 977 -1 014

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej468-433 109-102

Środki pieniężne netto z działalności finansowej7 5204 2771 7451 006

Przepływy pieniężne netto - razem-4 837 -467 -1 123 -110

Liczba akcji (w tys. szt.)9 2309 230 9 2309 230

Zysk/strata należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,61 -0,43 -0,14 -0,10

Rozwodniony zysk/strata należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,61 -0,43 -0,14 -0,10

Dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)..
30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018

Aktywa razem 88 28376 38620 49017 764

Zobowiązania długoterminowe2380749552174

Zobowiązania krótkoterminowe 53 940 38 019 12 5198 842

Kapitał własny ogółem 31 96337 6187 4188 748

Kapitał akcjonariuszy jednostki dominującej31 96337 6187 4188 748

Kapitał podstawowy4 6154 6151 0711 073

Liczba akcji (w tys. szt.)9 2309 2309 2309 230

Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.)

Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR)3,464,080,800,95

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR)3,464,080,800,95

WYBRANE DANE FINANSOWE ATREM S.A,

Przychody ze sprzedaży36 51063 9868 47415 043

Zysk/strata brutto ze sprzedaży4 3777 4101 0161 742

Zysk/strata operacyjny-3 202 -789 -743 -185

Zysk/strata brutto-3 503 -1 025 -813 -241

Zysk/strata netto-3 523 -1 015 -818 -239

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-11 719 -673 -2 720 -158

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej262-120 61-28

Środki pieniężne netto z działalności finansowej6 264874 1 454205

Przepływy pieniężne netto razem-5 193 81 -1 205 19

Liczba akcji (w tys. szt.)9 2309 2309 2309 230

Zysk/strata należna akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł EUR)-0,38 -0,11 -0,09 -0,03

Rozwodniony zysk/strata należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,38 -0,11-0,09-0,03

Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR)3,715,04 0,861,18

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR)3,715,04 0,861,18


30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018

Aktywa razem 61 24962 04314 21614 429

Zobowiązania długoterminowe506540133126

Zobowiązania krótkoterminowe 22 62623 7646 1415 527

Kapitał własny ogółem34 21637 7397 9418 777

Kapitał podstawowy4 6154 6151 0711 073

Liczba akcji (w tys. szt.)9 2309 2309 2309 230

Dla celów ustalenia podstawowych wielkości w EUR zastosowano następujące kursy:
·          dla pozycji skróconego śródrocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej:
- średni kurs NBP z dnia 30.09.2019 r.: 1 EUR=4,3736 zł;
- średni kurs NBP z dnia 31.12.2018 r.: 1 EUR=4,3000 zł;
- średni kurs NBP z dnia 30.09.2018 r.: 1 EUR=4,2714 zł; ·          dla pozycji skróconego śródrocznego skonsolidowanego i jednostkowego rachunku zysków i strat oraz pozycji skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych kurs stanowiący średnią arytmetyczną ze średnich kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, objętego prezentowanym okresem:
- za okres 9 miesięcy od 01 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 r.: 4,3086 zł,
- za okres 9 miesięcy od 01 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r.: 4,2535 zł.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Atrem za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 r.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atrem na dzień oraz za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2019

SSF GK Atrem.pdfSprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Atrem na dzień oraz za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2019PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-11-20Andrzej GoławskiPrezes Zarządu


2019-11-20Marek KorytowskiWiceprezes Zarządu


2019-11-20Przemysław SzmytCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ATREM S.A.
Adres:Czołgowa 4, 62-002 Złotniki
Telefon:+48 61 640 65 00
Fax:+48 61 640 65 25
Email:atrem@atrem.pl
www:www.atrem.pl
NIP:777 24 28 084
REGON:639688384

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Atrem SA
ATREM
2020-07-14 zgłoszenie roszczenia o zapłatę kary umownej
2020-06-30 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-25 powołanie członka RN
2020-06-25 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, zmiana statutu, powołanie członka RN
2020-06-23 kandydatura do RN
2020-06-17 korekta terminarzu raportów
2020-05-28 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-22 SA-Q1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy