pixelg
SA - PSr - 2019-09-04 - ATREM SPÓŁKA AKCYJNA (ATREM)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki ATREM SPÓŁKA AKCYJNA (ATREM) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-09-04
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATREM S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-002Złotniki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Czołgowa4
(ulica)(numer)
+48 61 640 65 00+48 61 640 65 25
(telefon)(fax)
atrem@atrem.plwww.atrem.pl
(e-mail)(www)
777 24 28 084639688384
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.
w tys. EUR

półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ATREM

Przychody ze sprzedaży61 02457 34514 22613 526

Zysk/strata brutto ze sprzedaży3 7175 2788661 245

Zysk/strata operacyjny-3 590 -2 239 -837 -528

Zysk/strata brutto-3 962 -2 527 -924 -596

Zysk/strata netto-4 255 -2 413 -992 -569

Zysk/strata netto akcjonariuszy jednostki dominującej-4 255 -2 413 -992 -569

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-13 947 -5 168 -3 251 -1 219

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-170 -478 -40 -113

Środki pieniężne netto z działalności finansowej8 8754 0252 069949

Przepływy pieniężne netto - razem-5 242 -1 621 -1 222 -382

Liczba akcji (w tys. szt.)9 2309 2309 2309 230

Zysk/strata należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,46 -0,26 -0,11 -0,06

Rozwodniony zysk/strata należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,46 -0,26 -0,11 -0,06

Dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR).
Na dzień 30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018

Aktywa razem 78 57276 38618 47917 764

Zobowiązania długoterminowe1 315749309174

Zobowiązania krótkoterminowe 43 89538 01910 3238 842

Kapitał własny ogółem33 36237 6187 8468 748

Kapitał akcjonariuszy jednostki dominującej33 36237 6187 8468 748

Kapitał podstawowy4 6154 6151 0851 073

Liczba akcji (w tys. szt.)9 2309 2309 2309 230

Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.).
Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR)3,614,080,850,95

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR)3,614,080,850,95

WYBRANE DANE FINANSOWE ATREM S.A.

Przychody ze sprzedaży20 71437 4274 8298 828

Zysk/strata brutto ze sprzedaży1 4464 2693371 007

Zysk/strata z działalności operacyjnej-3 212 -820 -749 -193

Zysk/strata brutto-3 412 -946 -795 -223

Zysk/strata netto-3 396 -929 -792 -219

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-12 372 1 033-2 884 244

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-63 -424 -15 -100

Środki pieniężne netto z działalności finansowej7 258-240 1 692-57

Przepływy pieniężne netto - razem-5 177 369-1 207 87

Zysk/strata netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,37 -0,11 -0,09 -0,03

Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,37 -0,11 -0,09 -0,03

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,724,090,880,95

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,724,090,880,95

Na dzień:30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018

Aktywa razem55 11762 04312 96314 429

Zobowiązania długoterminowe575540135126

Zobowiązania krótkoterminowe 20 19923 7644 7505 527

Kapitał własny ogółem 34 34337 7398 0778 777

Kapitał podstawowy4 6154 6151 0851 073

Liczba akcji (w tys. szt.)9 2309 2309 2309 230

Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.),
Dla celów ustalenia podstawowych wielkości w EUR zastosowano następujące kursy:
·          dla pozycji skróconego śródrocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej:
- średni kurs NBP z dnia 30.06.2019 r.: 1 EUR=4,2520 zł;
- średni kurs NBP z dnia 31.12.2018 r.: 1 EUR=4,3000 zł;
- średni kurs NBP z dnia 30.06.2018 r.: 1 EUR=4,3616 zł; ·          dla pozycji skróconego śródrocznego skonsolidowanego i jednostkowego rachunku zysków i strat oraz pozycji skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych kurs stanowiący średnią arytmetyczną ze średnich kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, objętego prezentowanym okresem:
- za okres 6 miesięcy od 01 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.: 4,2897 zł,
- za okres 6 miesięcy od 01 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.: 4,2395 zł.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

PlikOpis

SSF GK Atrem 30.06.2019-sig-sig-sig.pdfRaport śródroczny Grupy Kapitałowej Atrem za I półrocze 2019 roku

Sprawozdanie Zarządu GK Atrem 30.06.2019-sig-sig-sig.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atrem za rok zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku


19 Atrem Review Report consolidated.T.pdfRaport firmy audytorskiej GK Atrem

19 Atrem Review Report standalone .T.pdfRaport firmy audytorskiej Atrem S.A.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-09-04Andrzej GoławskiPrezes Zarządu


2019-09-04Marek KorytowskiWiceprezes Zarządu


2019-09-04Przemysław SzmytCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ATREM S.A.
Adres:Czołgowa 4, 62-002 Złotniki
Telefon:+48 61 640 65 00
Fax:+48 61 640 65 25
Email:atrem@atrem.pl
www:www.atrem.pl
NIP:777 24 28 084
REGON:639688384

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR