pixelg
SA - QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA - QSr1

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-05-14
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATREM S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-002Złotniki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Czołgowa4
(ulica)(numer)
+48 61 640 65 00+48 61 640 65 25
(telefon)(fax)
atrem@atrem.plwww.atrem.pl
(e-mail)(www)
777 24 28 084639688384
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA ATREM

Przychody ze sprzedaży28 01329 9456 5187 167

Zysk/strata z działalności operacyjnej-1 835 -715 -427 -171

Zysk/strata brutto-1 985 -886 -462 -212

Zysk/strata netto-2 207 -1 087 -514 -260

Zysk/strata netto akcjonariuszy jednostki dominującej-2 207 -1 087 -514 -260

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-13 771 -2 613 -3 204 -625

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej39-279 9-67

Środki pieniężne netto z działalności finansowej8 4382 3631 963566

Przepływy pieniężne netto - razem-5 294 -529 -1 232 -127

Liczba akcji (w tys. szt.)9 2309 2309 2309 230

Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.).
Zysk/strata netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,24 -0,12 -0,06 -0,03

Rozwodniony zysk/strata netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,24 -0,12 -0,06 -0,03

Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR) 4,364,961,011,18

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR)4,364,961,011,18


31.03.201931.12.201831.03.201931.12.2018

Aktywa razem 83 98282 81219 52519 259

Zobowiązania długoterminowe5 8505 7001 3601 326

Zobowiązania krótkoterminowe 37 91034 6838 8148 066

Kapitał własny ogółem 40 22242 4299 3519 867

Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 40 22242 4299 3519 867

Kapitał podstawowy4 6154 6151 0731 073

WYBRANE DANE FINANSOWE ATREM S.A.

Przychody ze sprzedaży9 02820 5912 1014 928

Zysk/strata z działalności operacyjnej-1 945 -294 -453 -70

Zysk/strata brutto-2 005 -397 -467 -95

Zysk/strata netto-1 992 -420 -463 -101

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-10 489 -2 165 -2 441 -518

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-7 -255 -2 -61

Środki pieniężne netto z działalności finansowej5 3582 3661 247566

Przepływy pieniężne netto - razem-5 138 -54 -1 195 -13


31.03.201931.12.201831.03.201931.12.2018

Aktywa razem 56 45664 90613 12515 094

Zobowiązania długoterminowe1 9512 044454475

Zobowiązania krótkoterminowe 14 06320 4283 2694 751

Kapitał własny ogółem 40 44242 4349 4029 868

Kapitał podstawowy4 6154 6151 0731 073

Liczba akcji (w tys. szt.)9 2309 2309 2309 230

Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.).
Zysk/strata netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,22 -0,55 -0,05 -0,13

Rozwodniony zysk/strata netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,22 -0,55 -0,05 -0,13

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,384,601,021,07

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 4,384,601,021,07

Dla celów ustalenia podstawowych wielkości w EUR zastosowano następujące kursy:
·         dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: - kurs NBP z dnia 31.03.2019 r.: 1 EUR=4,3013 zł, - kurs NBP z dnia 31.03.2018 r.: 1 EUR=4,2085 zł, - kurs NBP z dnia 31.12.2018 r.: 1 EUR=4,3000 zł . ·         dla pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji sprawozdania z przepływów pieniężnych kurs stanowiący średnią arytmetyczną ze średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, objętego prezentowanym okresem: - za okres 3 miesięcy od 01 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r.: 1 EUR=4,2978 zł, - za okres 3 miesięcy od 01 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r.: 1 EUR=4,1784 zł.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

SSF GK Atrem na 31.03.2019_WO.pdfSkrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień oraz za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2019 r.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-05-14Andrzej GoławskiPrezes Zarządu


2019-05-14Marek KorytowskiWiceprezes Zarządu


2019-05-14Łukasz KalupaCzłonek Zarządu


2019-05-14Przemysław SzmytCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ATREM S.A.
Adres:Czołgowa 4, 62-002 Złotniki
Telefon:+48 61 640 65 00
Fax:+48 61 640 65 25
Email:atrem@atrem.pl
www:www.atrem.pl
NIP:777 24 28 084
REGON:639688384

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR