pixelg
SA-QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-QSr1

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-05-21
AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AUTO PARTNER S.A.Handel hurtowy (hah)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
43-150Bieruń
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ekonomiczna20
(ulica)(numer)
+48 32 325 15 00+48 32 325 15 20
(telefon)(fax)
zarzad@autoap.com.plwww.auto-partner.pl
(e-mail)(www)
6340011017276249079
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody ze sprzedaży 326 681 253 930 76 011 60 772
II. Zysk/strata brutto na sprzedaży86 851 67 356 20 208 16 120
III. Zysk/strata na działalności operacyjnej21 448 18 988 4 990 4 544
IV. Zysk/strata brutto19 296 16 372 4 490 3 918
V. Zysk/strata netto 15 488 12 895 3 604 3 086
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 662 -1 377 852 -330
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 081 -1 953 -484 -467
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 495 -1 192 813 -285
IX. Przepływy pieniężne netto razem5 076 -4 522 1 181 -1 082
X. Zysk na jedną akcję zwykłą [w PLN/w EUR] 0,12 0,10 0,03 0,02
31.03.201931.12.201831.03.201931.12.2018
XI. Aktywa razem710 806 610 999 165 254 142 093
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania380 152 295 837 88 381 68 799
XIII. Zobowiązania długoterminowe149 723 112 730 34 809 26 216
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe230 429 183 107 53 572 42 583
XV. Kapitał własny330 654 315 162 76 873 73 293
XVI. Kapitał zakładowy13 012 13 012 3 025 3 026
XVII. Liczba akcji [w szt.]130 125 000 130 125 000
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję [w PLN/w EUR] 2,54 2,42 0,59 0,57

Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - wg kursu średniego NBP obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego:                                kurs na 31.03.2019 roku wynosił 1 EUR: 4,3013kurs na 31.12.2018 roku wynosił 1 EUR: 4,300Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - wg średnich kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzieńkażdego miesiąca roku:Średnia arytmetyczna średnich kursów EUR na 31.03.2019 wyniosła: 4,2978Średnia arytmetyczna średnich kursów EUR  na 31.03.2018 wyniosła: 4,1784.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019.pdfJednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019 r.

Skonsolidowane śródroczne sprawozdaie finansowe za I kwartał 2019.pdfSkonsolidowane śródroczne sprawozdanie fianansowe za I kwartał 2019 r.

Podstawowe informacje dodatkowe do raportu za I kwartał 2019.pdfPodstawowe Informacje dodatkowe do raportu za I kwartał 2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-21Michał Breguła Członek Zarządu
2019-05-21Piotr Janta Członek Zarządu


Nazwa jednostki:AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:AUTO PARTNER S.A.
Adres:Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń
Telefon:+48 32 325 15 00
Fax:+48 32 325 15 20
Email:zarzad@autoap.com.pl
www:www.auto-partner.pl
NIP:6340011017
REGON:276249079

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Auto Partner SA
AUTOPARTN
2020-02-07 rejestracja w KRS zmian w statucie
2020-02-06 raport miesięczny I.2020
2020-01-17 terminarz raportów
2020-01-10 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-01-10 powołanie członka RN
2020-01-10 WZ - podjęte uchwały: zmiana statutu, powołanie członka RN
2020-01-08 wyniki XII.2019
2019-12-19 kandydatura do RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR