pixelg
SA-QSr3 - 2019-11-29 - BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (BAHOLDING)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (BAHOLDING) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2019-11-29
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.Motoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta32
(ulica)(numer)
+48 22 536 50 00+48 22 536 50 01
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@ba-holding.plwww.ba-holding.pl
(e-mail)(www)
526-12-11-046011927062
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Aktywa razem576961466711131919108537
Aktywa trwałe1431391044143272824282
Aktywa obrotowe4256273541029731782349
Aktywa przeznaczone do sprzedaży8195819518741906
Pasywa razem576961466711131919108537
Kapitał własny4282346301979110768
Zobowiązania długoterminowe456951554681044836155
Zobowiązania krótkoterminowe48844326494211168061614
Przychody netto ze sprzedaży805840671662187031157909
Koszt własny sprzedaży(715200)(581241)(165994)(136651)
Zysk brutto ze sprzedaży90640904212103721258
Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu(73142)(40862)(16976)(9607)
Pozostałe przychody operacyjne417943669701026
Pozostałe koszty operacyjne(14515)(19325)(3369)(4543)
Zysk na działalności operacyjnej71623460016628135
Przychody finansowe2653506282
Koszty finansowe(6036)(5332)(1401)(1254)
Zysk przed opodatkowaniem1391296183236963
Podatek dochodowy(1130)(8198)(262)(1927)
Zysk netto za rok obrotowy26121420615036

I - VIII: pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu na dzień 30 września 2019 r. oraz na dzień 31 grudnia 2018 r.IX - XX: pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okresy od 1 stycznia do 30 września 2019 r. oraz od 1 stycznia do 30 września 2018 r.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
BAH skonsolidowany Q3 2019 final.pdfSkonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019
BAH jednostkowy Q3 2019 final.pdfJednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-29Arkadiusz MiętkiewiczPełnomocnik


Nazwa jednostki:BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Adres:Prosta 32, 00-838 Warszawa
Telefon:+48 22 536 50 00
Fax:+48 22 536 50 01
Email:relacje.inwestorskie@ba-holding.pl
www:www.ba-holding.pl
NIP:526-12-11-046
REGON:011927062

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy