pixelg
formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - 2019-11-22 - BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (BBIDEV)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - komunikat spółki BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (BBIDEV) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-22
BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BBI DEVELOPMENT SABudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-566Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska, Plac Unii, Budynek A2
(ulica)(numer)
22 204 00 4022 204 00 41
(telefon)(fax)
fundusz@bbidevelopment.plwww.bbidevelopment.pl
(e-mail)(www)
526-10-22-256010956222
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Wybrane dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody operacyjne10 0607 7262 3351 816

Udział w wyniku jednostek współkontrolowanych5 1575 1651 1971 214

Zysk (strata) na działalności operacyjnej-9 478-2 759-2 200-649

Zysk (strata) brutto-14 604-9 650-3 390-2 269

Zysk (strata) netto-16 030-10 096-3 720-2 374

Aktywa razem368 122421 77284 16998 087

Zobowiązania razem197 617234 70745 18454 583

w tym zobowiązania krótkoterminowe139 494145 96431 89533 945

Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej160 209176 76936 63141 109

Kapitał zakładowy50 94652 30811 64912 165

Liczba akcji w tys. sztuk101 508101 979101 508101 979

Wartość księgowa na akcję (zł/euro)1,681,830,380,43

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,16-0,10-0,04-0,02

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-83 8235 175-19 4551217

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej95 647-2 88222 199-678

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-12 733-4 035-2 955-949

Przepływy pieniężne netto razem-909-1 742-211-410

Wybrane dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego

Przychody operacyjne3 4009 4217892 215

Koszt własny sprzedaży-739-1 844-172-434

Zysk (strata) na działalności operacyjnej-2 5272 727-587641

Zysk (strata) brutto-11 264155-2 61436

Zysk (strata) netto-12 769-925-2 964-217

Aktywa razem268 304287 89161 34666 951

Zobowiązania razem132 597138 88530 31832 299

w tym zobowiązania krótkoterminowe70 79055 74216 18612 963

Kapitał własny135 707149 00631 02934 653

Kapitał zakładowy50 94652 30811 64912 165

Wartość księgowa na akcję (zł/euro)1,341,460,310,34

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,13-0,01-0,030,00

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej843-869196-204

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej11 7191 6922 720398

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-13 9301 197-3 233281Wybrane dane finansowe dotyczące rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały zaprezentowane narastająco na koniec 3 kwartału 2019 oraz na koniec 3 kwartału 2018 i zostały przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,3086 i 4,2535 zł/EUR, wyliczonym jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca prezentowanego okresu. Poszczególne pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) zostały zaprezentowane na dzień 30 września 2019 i 31 grudnia 2018 i zostały przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,3736 i 4,3000 zł/EUR tj. wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe MSSF 30 09 2019.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdazanie finansowe na dzień 2019_09_30

Informacja_dodatkowa_Q3_2019.pdfInformacja dodatkowa do sprawozdania za Q3 2019PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-11-22Michał SkotnickiPrezes Zarządu


2019-11-22Rafał SzczepańskiWiceprezes Zarządu


2019-11-22Piotr LitwińskiCzłonek Zarządu


2019-11-22Krzysztof TyszkiewiczCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BBI DEVELOPMENT SA
Adres:Puławska, Plac Unii, Budynek A 2, 02-566 Warszawa
Telefon:22 204 00 40
Fax:22 204 00 41
Email:fundusz@bbidevelopment.pl
www:www.bbidevelopment.pl
NIP:526-10-22-256
REGON:010956222

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy