pixelg
formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-22
BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BBI DEVELOPMENT SABudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-566Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska, Plac Unii, Budynek A2
(ulica)(numer)
22 204 00 4022 204 00 41
(telefon)(fax)
fundusz@bbidevelopment.plwww.bbidevelopment.pl
(e-mail)(www)
526-10-22-256010956222
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Wybrane dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody operacyjne10 0607 7262 3351 816

Udział w wyniku jednostek współkontrolowanych5 1575 1651 1971 214

Zysk (strata) na działalności operacyjnej-9 478-2 759-2 200-649

Zysk (strata) brutto-14 604-9 650-3 390-2 269

Zysk (strata) netto-16 030-10 096-3 720-2 374

Aktywa razem368 122421 77284 16998 087

Zobowiązania razem197 617234 70745 18454 583

w tym zobowiązania krótkoterminowe139 494145 96431 89533 945

Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej160 209176 76936 63141 109

Kapitał zakładowy50 94652 30811 64912 165

Liczba akcji w tys. sztuk101 508101 979101 508101 979

Wartość księgowa na akcję (zł/euro)1,681,830,380,43

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,16-0,10-0,04-0,02

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-83 8235 175-19 4551217

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej95 647-2 88222 199-678

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-12 733-4 035-2 955-949

Przepływy pieniężne netto razem-909-1 742-211-410

Wybrane dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego

Przychody operacyjne3 4009 4217892 215

Koszt własny sprzedaży-739-1 844-172-434

Zysk (strata) na działalności operacyjnej-2 5272 727-587641

Zysk (strata) brutto-11 264155-2 61436

Zysk (strata) netto-12 769-925-2 964-217

Aktywa razem268 304287 89161 34666 951

Zobowiązania razem132 597138 88530 31832 299

w tym zobowiązania krótkoterminowe70 79055 74216 18612 963

Kapitał własny135 707149 00631 02934 653

Kapitał zakładowy50 94652 30811 64912 165

Wartość księgowa na akcję (zł/euro)1,341,460,310,34

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,13-0,01-0,030,00

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej843-869196-204

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej11 7191 6922 720398

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-13 9301 197-3 233281Wybrane dane finansowe dotyczące rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały zaprezentowane narastająco na koniec 3 kwartału 2019 oraz na koniec 3 kwartału 2018 i zostały przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,3086 i 4,2535 zł/EUR, wyliczonym jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca prezentowanego okresu. Poszczególne pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) zostały zaprezentowane na dzień 30 września 2019 i 31 grudnia 2018 i zostały przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,3736 i 4,3000 zł/EUR tj. wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe MSSF 30 09 2019.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdazanie finansowe na dzień 2019_09_30

Informacja_dodatkowa_Q3_2019.pdfInformacja dodatkowa do sprawozdania za Q3 2019PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-11-22Michał SkotnickiPrezes Zarządu


2019-11-22Rafał SzczepańskiWiceprezes Zarządu


2019-11-22Piotr LitwińskiCzłonek Zarządu


2019-11-22Krzysztof TyszkiewiczCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BBI DEVELOPMENT SA
Adres:Puławska, Plac Unii, Budynek A 2, 02-566 Warszawa
Telefon:22 204 00 40
Fax:22 204 00 41
Email:fundusz@bbidevelopment.pl
www:www.bbidevelopment.pl
NIP:526-10-22-256
REGON:010956222

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR