pixelg
SA - PSr - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA - PSr

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-09-20
BBI Development SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI DEVELOPMENT SABudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-566Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska2
(ulica)(numer)
(22) 204 00 40 (22) 204 00 41
(telefon)(fax)
biuro@bbidevelopment.plwww.bbidevelopment.pl
(e-mail)(www)
526-10-22-256010956222
(NIP)(REGON)
Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Wybrane dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody operacyjne7 5076 5661 7511 549
Udział w wyniku jednostek współkontrolowanych2 115-2 060493-486
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-9 199-6 536-2 145-1 542
Zysk (strata) brutto-12 915-10 952-3 012-2 583
Zysk (strata) netto-13 971-11 021-3 258-2 600
Aktywa razem449 783421 772105 78298 087
Zobowiązania razem277 015234 70765 14954 583
w tym zobowiązania krótkoterminowe218 773145 96451 45233 945
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej162 472176 76938 21141 109
Kapitał zakładowy52 30852 30812 30212 165
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)1,691,830,400,43
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,14-0,11-0,03-0,03
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 333632-311149
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej95 715-2 65922 322-627
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8 680-1 316-2 024-310
Przepływy pieniężne netto razem85 702-3 34319 986-789
Wybrane dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody operacyjne2 1648 3615051 972
Koszt własny sprzedaży-522-1 309-122-309
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-1 8473 614-431852
Zysk (strata) brutto-8 2012 159-1 913509
Zysk (strata) netto-9 2121 758-2 148415
Aktywa razem271 814287 89163 92666 951
Zobowiązania razem132 346138 88531 12632 299
w tym zobowiązania krótkoterminowe70 89755 74216 67412 963
Kapitał własny139 468149 00632 80134 653
Kapitał zakładowy52 30852 30812 30212 165
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)1,371,460,320,34
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,090,02-0,020,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 74537364088
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej13 493-2 9523 147-696
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-12 2173 528-2 849832

Wybrane dane finansowe dotyczące rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały zaprezentowane narastająco na koniec 1 półrocza 2019 oraz na koniec 1 półrocza 2018 i zostały przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,2880 i 4,2395 zł/EUR, wyliczonym jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca prezentowanego okresu. Poszczególne pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) zostały zaprezentowane na dzień 30 czerwca 2019 i 31 grudnia 2018 i zostały przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,2520 i 4,3000 zł/EUR tj. wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe MSSF na 30 06 2019.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdazanie finansowe na dzień 2019_06_30
Sprawozdanie_Zarządu_IP2019.pdfSprawozdanie z działalności za 1 półrocze 2019 roku.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU BBI DEVELOPMENT _20.09.19.pdfOświadczenie Zarządu BBI Development S.A.
Raport z przeglądu BBI Development S.A. PSSF 2019 Grupa BBI 30.06.2019.pdf.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK BBI Development S.A.
Raport z przeglądu BBI Development S.A. PSF 2019 MSSF skrócone EMITENT PL.pdf.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego BBI Development S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-20Michał SkotnickiPrezes Zarządu
2019-09-20Rafał SzczepańskiWiceprezes Zarządu
2019-09-20Piotr LitwińskiCzłonek Zarządu
2019-09-20Krzysztof TyszkiewiczCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:BBI Development SA
Nazwa skrócona jednoskti:BBI DEVELOPMENT SA
Adres:Puławska 2, 02-566 Warszawa
Telefon:(22) 204 00 40
Fax:(22) 204 00 41
Email:biuro@bbidevelopment.pl
www:www.bbidevelopment.pl
NIP:526-10-22-256
REGON:010956222

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR