pixelg
SA - PSr - 2019-09-20 - BBI Development SA (BBIDEV)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki BBI Development SA (BBIDEV) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-09-20
BBI Development SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI DEVELOPMENT SABudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-566Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska2
(ulica)(numer)
(22) 204 00 40 (22) 204 00 41
(telefon)(fax)
biuro@bbidevelopment.plwww.bbidevelopment.pl
(e-mail)(www)
526-10-22-256010956222
(NIP)(REGON)
Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Wybrane dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody operacyjne7 5076 5661 7511 549
Udział w wyniku jednostek współkontrolowanych2 115-2 060493-486
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-9 199-6 536-2 145-1 542
Zysk (strata) brutto-12 915-10 952-3 012-2 583
Zysk (strata) netto-13 971-11 021-3 258-2 600
Aktywa razem449 783421 772105 78298 087
Zobowiązania razem277 015234 70765 14954 583
w tym zobowiązania krótkoterminowe218 773145 96451 45233 945
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej162 472176 76938 21141 109
Kapitał zakładowy52 30852 30812 30212 165
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)1,691,830,400,43
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,14-0,11-0,03-0,03
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 333632-311149
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej95 715-2 65922 322-627
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8 680-1 316-2 024-310
Przepływy pieniężne netto razem85 702-3 34319 986-789
Wybrane dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody operacyjne2 1648 3615051 972
Koszt własny sprzedaży-522-1 309-122-309
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-1 8473 614-431852
Zysk (strata) brutto-8 2012 159-1 913509
Zysk (strata) netto-9 2121 758-2 148415
Aktywa razem271 814287 89163 92666 951
Zobowiązania razem132 346138 88531 12632 299
w tym zobowiązania krótkoterminowe70 89755 74216 67412 963
Kapitał własny139 468149 00632 80134 653
Kapitał zakładowy52 30852 30812 30212 165
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)1,371,460,320,34
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,090,02-0,020,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 74537364088
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej13 493-2 9523 147-696
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-12 2173 528-2 849832

Wybrane dane finansowe dotyczące rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały zaprezentowane narastająco na koniec 1 półrocza 2019 oraz na koniec 1 półrocza 2018 i zostały przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,2880 i 4,2395 zł/EUR, wyliczonym jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca prezentowanego okresu. Poszczególne pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) zostały zaprezentowane na dzień 30 czerwca 2019 i 31 grudnia 2018 i zostały przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,2520 i 4,3000 zł/EUR tj. wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe MSSF na 30 06 2019.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdazanie finansowe na dzień 2019_06_30
Sprawozdanie_Zarządu_IP2019.pdfSprawozdanie z działalności za 1 półrocze 2019 roku.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU BBI DEVELOPMENT _20.09.19.pdfOświadczenie Zarządu BBI Development S.A.
Raport z przeglądu BBI Development S.A. PSSF 2019 Grupa BBI 30.06.2019.pdf.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK BBI Development S.A.
Raport z przeglądu BBI Development S.A. PSF 2019 MSSF skrócone EMITENT PL.pdf.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego BBI Development S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-20Michał SkotnickiPrezes Zarządu
2019-09-20Rafał SzczepańskiWiceprezes Zarządu
2019-09-20Piotr LitwińskiCzłonek Zarządu
2019-09-20Krzysztof TyszkiewiczCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:BBI Development SA
Nazwa skrócona jednoskti:BBI DEVELOPMENT SA
Adres:Puławska 2, 02-566 Warszawa
Telefon:(22) 204 00 40
Fax:(22) 204 00 41
Email:biuro@bbidevelopment.pl
www:www.bbidevelopment.pl
NIP:526-10-22-256
REGON:010956222

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
BBI Development SA
BBIDEV
2020-09-28 formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
2020-08-26 kupno akcji przez członka zarządu
2020-06-24 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-23 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty
2020-06-18 SA - QSr1
2020-05-28 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-25 zmiana terminu publikacji SA-QSr1
2020-05-13 SA - RS

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy