pixelg
SA - QSr1 - 2019-05-28 - BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (BBIDEV)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (BBIDEV) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-05-28
BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BBI DEVELOPMENT SABudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-566Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska, Plac Unii, Budynek A2
(ulica)(numer)
22 204 00 4022 204 00 41
(telefon)(fax)
fundusz@bbidevelopment.plwww.bbidevelopment.pl
(e-mail)(www)
526-10-22-256010956222
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

Wybrane dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody operacyjne2 1434 2344991 013

Koszt własny sprzedaży-1 634-2 778-380-665

Wynik brutto na sprzedaży5091 456118348

Wynik na działalności operacyjnej-652 082-15498

Wynik netto-3 435-316-799-76

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w PLN/EUR):

- podstawowy oraz rozwodniony-0,030,00-0,010,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-1 0556 370-2451 525

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-67-192-16-46

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-4 482-4 360-1 043-1 043

Przepływy pieniężne netto-5 6041 818-1 304435

Aktywa, razem419 681 425 667 97 60098 962

Aktywa obrotowe205 760 213 366 47 85149 605

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty2 769 8 373 6441 947

Kapitał własny, razem183 356 187 065 42 64143 490

Zobowiązania, razem236 325 238 602 54 95955 472

Zobowiązania długoterminowe68 806 91 131 16 00121 187

Zobowiązania krótkoterminowe167 519 147 471 38 95834 285

Liczba akcji (w szt.)101 979 392 101 979 392 101 979 392 101 979 392

Wartość aktywów netto na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,80 1,83 0,42 0,43

Wybrane dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody operacyjne9981 494232358

Koszt własny sprzedaży-273-695-64-166

Zysk (strata) na działalności operacyjnej-1 004-920-234-220

Zysk (strata) brutto-5 542-1 752-1 289-419

Zysk (strata) netto-5 874-2 362-1 367-565

Aktywa razem267 022288 93262 07967 193

Zobowiązania razem124 164139 92628 86732 541

w tym zobowiązania krótkoterminowe62 43356 29714 51513 092

Kapitał własny142 858149 00633 21334 653

Kapitał zakładowy52 30852 30812 16112 165

Liczba udziałów/akcji w sztukach101 979 392101 979 392101 979 392101 979 392

Wartość księgowa na akcję (zł/euro)1,381,460,330,34

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,06-0,02-0,01-0,01

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 8601 374898329

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej13 609-7593 167-182

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-18 930-388-4 405-93Wybrane dane finansowe dotyczące rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały zaprezentowane narastająco na koniec 1 kwartału 2019 oraz na koniec 1 kwartału 2018 i zostały przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,2978 i 4,1784 zł/EUR, wyliczonym jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca prezentowanego okresu. Poszczególne pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) zostały zaprezentowane na dzień 31 marca 2019 i 31 grudnia 2018 i zostały przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,3013 i 4,3000 zł/EUR tj. wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

GK BBID 2019_03_31.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdazanie finansowe na dzień 2019_03_31

Informacja_dodatkowa_Q1_2019.pdfInformacja dodatkowa do sprawozdania za Q1 2019PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-05-28Michał SkotnickiPrezes Zarządu


2019-05-28Rafał SzczepańskiWiceprezes Zarządu


2019-05-28Piotr LitwińskiCzłonek Zarządu


2019-05-28Krzysztof TyszkiewiczCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BBI DEVELOPMENT SA
Adres:Puławska, Plac Unii, Budynek A 2, 02-566 Warszawa
Telefon:22 204 00 40
Fax:22 204 00 41
Email:fundusz@bbidevelopment.pl
www:www.bbidevelopment.pl
NIP:526-10-22-256
REGON:010956222

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy