pixelg
SA - QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA - QSr1

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługPSR
w walucie
data przekazania: 2019-05-28
BERLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BERLING S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-018Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Zgoda5/8
(ulica)(numer)
(22) 727 84 97(22) 736 28 99
(telefon)(fax)
investor@berling.plwww.berling.pl
(e-mail)(www)
522-005-97-42010164538
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody netto ze sprzedaży16 94613 0563 9433 125
Zysk (strata) ze sprzedaży2 6671 133621271
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 6611 136619272
Zysk (strata) przed opodatkowania2 5321 708589409
Zysk (strata) netto2 0521 380478330
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 6485 4333831 300
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-19-813-4-195
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-104-26-24-6
Przepływy pieniężne netto razem1 5254 5943551 100
Aktywa/Pasywa razem114 05399 63926 51623 676
Aktywa trwałe13 77313 6503 2023 243
Aktywa obrotowe100 28085 98923 31420 432
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Berling98 34688 47122 86421 022
Zobowiązania razem 15 70711 1693 6522 654
Zobowiązania długoterminowe47712111129
Zobowiązania krótkoterminowe15 23011 0483 5412 625
Liczba akcji (tys. szt.)17 36317 55017 36317 550
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR )0,120,080,030,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR )5,665,041,321,20

Powyższe dane finansowe za I kwartał 2019 i 2018 roku oraz IV kwartały 2018 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski: na dzień 31 marca 2019 roku – 4,3013 PLN/EUR, na dzień 31 marca 2018 roku – 4,2085 PLN/EUR, na dzień 31 grudnia 2018 roku – 4,3000 PLN/EUR
- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku – 4,2978 PLN/EUR, od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku – 4,1784 PLN/EUR od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku – 4,2669 PLN/EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GK Berling raport kwartalny 1Q19.pdfRaport kwartalny I/2019 - GK BERLING
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-28Hanna BerlingPrezes Zarządu
2019-05-28Paweł CiechańskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:BERLING SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BERLING S.A.
Adres:ul. Zgoda 5/8, 00-018 Warszawa
Telefon:(22) 727 84 97
Fax:(22) 736 28 99
Email:investor@berling.pl
www:www.berling.pl
NIP:522-005-97-42
REGON:010164538

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Berling SA
BERLING
2019-11-19 SA - QSr3
2019-10-21 rezygnacja wiceprezesa zarządu
2019-09-10 SA-PSr
2019-06-11 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, zmiana statutu
2019-06-11 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-06-11 podział zysku
2019-06-07 WZ - projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza
2019-06-05 rekomendacja RN odnośnie propozycji zarządu w sprawie podziału zysku

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR