pixelg
SA - QSr3 - 2019-11-19 - BERLING SPÓŁKA AKCYJNA (BERLING)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki BERLING SPÓŁKA AKCYJNA (BERLING) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługPSR
w walucie
data przekazania: 2019-11-19
BERLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BERLING S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-018Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Zgoda5/8
(ulica)(numer)
(22) 727 84 97(22) 736 28 99
(telefon)(fax)
investor@berling.plwww.berling.pl
(e-mail)(www)
522-005-97-42010164538
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30
Przychody netto ze sprzedaży60 59265 58214 06315 418
Zysk (strata) ze sprzedaży10 39311 6732 4122 744
Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 05210 9052 3332 564
Zysk (strata) przed opodatkowania10 35911 8742 4042 792
Zysk (strata) netto8 4249 5821 9552 253
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej58715 1601363 564
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-364-726-85-171
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-391-814-91-191
Przepływy pieniężne netto razem-16813 620-393 202
Aktywa/Pasywa razem113 696112 49025 99626 336
Aktywa trwałe13 25313 1053 0303 0683 202
Aktywa obrotowe100 44399 38522 96623 26823 314
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Berling104 71795 79523 94322 42722 864
Zobowiązania razem 8 98016 6942 0533 9083 652
Zobowiązania długoterminowe19012433111
Zobowiązania krótkoterminowe8 79016 6822 0103 9063 541
Liczba akcji (tys. szt.)17 36317 55017 36317 55017 363
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR )0,490,550,110,130,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR )6,035,461,381,283 943

Powyższe dane finansowe za III kwartały 2019 i 2018 roku oraz IV kwartały 2018 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski: na dzień 30 września 2019 roku – 4,3736 PLN/EUR, na dzień 30 września 2018 roku – 4,2714 PLN/EUR, na dzień 31 grudnia 2018 roku – 4,3000 PLN/EUR
- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 września 2019 roku – 4,3086 PLN/EUR, od 1 stycznia do 30 września 2018 roku – 4,2535 PLN/EUR od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku – 4,2669 PLN/EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GK Berling raport kwartalny 3Q19.pdfSkonoslidowane sprawozdanie finansowe GK BERLING III/2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-19Hanna BerlingPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:BERLING SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BERLING S.A.
Adres:ul. Zgoda 5/8, 00-018 Warszawa
Telefon:(22) 727 84 97
Fax:(22) 736 28 99
Email:investor@berling.pl
www:www.berling.pl
NIP:522-005-97-42
REGON:010164538

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Berling SA
BERLING
2020-06-24 propozycja podziału zysku za rok 2019
2020-05-26 SA - QSr1
2020-03-17 SA - R
2020-03-17 SA - RS
2020-01-31 terminarz raportów
2019-11-19 SA - QSr3
2019-10-21 rezygnacja wiceprezesa zarządu
2019-09-10 SA-PSr

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy