uzupełnienie SA-R - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

UZUPEŁNIENIE SA-R

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R2017
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za rok obrotowy 2017 obejmujący okresod 2017-04-01 do 2018-03-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2016obejmujący okres od 2016-04-01 do 2017-03-31
data przekazania: 2018-07-04
BETACOM SA
(pełna nazwa emitenta)
BETACOMInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
01-377Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Połczyńska31A
(ulica)(numer)
022 533 98 88022 533 98 99
(telefon)(fax)
betacom@betacom.com.plwww.betacom.com.pl
(e-mail)(www)
527-10-22-097010963920
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
Raport roczny zawiera:
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie firmy audytorskiej
Pismo Prezesa Zarządu
Roczne sprawozdanie finansowe
WprowadzenieZestawienie zmian w kapitale własnym
BilansRachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i stratDodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego





WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej PKD , a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.












PlikOpis

Wprowadznie_do_sprawozdania_2017.pdfWprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017










WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNEw tys.

20172016

koszty zakończonych prac rozwojowych2 3311 338

wartość firmy



koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:302116

oprogramowanie komputerowe25544

inne wartości niematerialne i prawne



zaliczki na wartości niematerialne i prawne



Wartości niematerialne i prawne, razem2 6331 454











Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy











RZECZOWE AKTYWA TRWAŁEw tys.

20172016

środki trwałe, w tym:2 3363 325

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)



budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej68

urządzenia techniczne i maszyny1 7482 402

środki transportu575904

inne środki trwałe711

środki trwałe w budowie00

zaliczki na środki trwałe w budowie



Rzeczowe aktywa trwałe, razem2 3363 325


























NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWEw tys.

20172016

należności od jednostek powiązanych, w tym:



od jednostek zależnych (z tytułu)








od jednostki dominującej (z tytułu)








od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:



od jednostek współzależnych (z tytułu)








od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)








od innych jednostek (z tytułu)








od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:17543

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)








od znaczącego inwestora (z tytułu)








od innych jednostek (z tytułu)17543

pożyczki dla pracowników1756

leasing długoterminowy
487

Należności długoterminowe netto



odpisy aktualizujące wartość należności17543

Należności długoterminowe brutto























ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.

20172016

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:3 7412 135

odniesionych na wynik finansowy3 7412 135

odpis aktualizacyjny na zapasy4640

koszty świadczeń pracowniczych237301

koszty usług obcych32391

koszty kontraktów długoterminowych3 3081 398

strata podatkowa107


inne11


odniesionych na kapitał własny








odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy








Zwiększenia2 2983 533

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)2 2983 533

odpis aktualizacyjny na zapasy06

koszty świadczeń pracowniczych19181

koszty usług obcych6820

koszty kontraktów długoterminowych2 0373 308

strata podatkowa0107

inne211

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)








odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)








odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)








odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)








Zmniejszenia3 5261 927

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)3 5261 927

koszty usług obcych29379

koszty kontraktów długoterminowych3 3081 398

koszty świadczeń pracowniczych129145

odpis aktualizacyjny na zapasy7


strata podatkowa53


inne
5

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)








odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)








odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)








odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)








Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:2 5133 741

odniesionych na wynik finansowy2 5133 741

odpis aktualizacyjny na zapasy3946

koszty świadczeń pracowniczych299237

koszty usług obcych7132

koszty kontraktów długoterminowych2 0373 308

strata podatkowa54107

inne1311

odniesionych na kapitał własny








odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy














Tytuł różnicy przejściowej/ Data wygaśnięcia/31.03.2018r./31.03.2017r.AKTYWA-odpisy aktualizujące zapasy/lata następne/ 207 / 243PASYWA-koszty świadczeń praowniczych / 31.03.2019r./ 1.473/1.149-koszty odpraw emerytalnych / lata następne/ 101 / 98-koszty usług obcych / 30.04.2018r./ 375 / 167-koszty kontraktów długoterminowych / 30.04.2018r./ 10.719 / 17.408-amortyzacja bilansowa powyżej podatkowej / lata następne/ 67 / 63-strata podatkowa / 31.03.2019r./ 282 / 563








Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych












ZAPASYw tys.

20172016

materiały



półprodukty i produkty w toku



produkty gotowe



towary2 462252

zaliczki na dostawy i usługi



Zapasy, razem









Na wartość towarów zalegających powyżej roku Spółka tworzy odpisy aktualizujące w wysokości 25% odpisu za każdy kolejny rok zalegania. Na dzień 31.03.2018r. wartość zapasów wg ceny zakupu wynosiła 2 669 tys. zł, wysokość odpisu aktualizującego na dzień 31.03.2018r. wynosiła 207 tys. zł (na dzień 31.03.2017r. wartość zapasów wg ceny zakupu wynosiła 495 tys. zł, wartość odpisu aktualizującego wynosiła 243 tys. zł).Ograniczenia w prawach własności i dysponowaniu majątkiem wg stanu na dzień 31.03.2018r.Zabezpieczenie kredytu krótkoterminowego w Pekao S.A. (kredyt w rachunku bieżącym oraz kredyt odnawialny w linii) stanowi zastaw rejestrowy ustanowiony na zapasach towarów wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej.













NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEw tys.

20172016

od jednostek powiązanych172

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:172

do 12 miesięcy172

powyżej 12 miesięcy



dochodzone na drodze sądowej



inne



od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale



z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty:



do 12 miesięcy



powyżej 12 miesięcy



dochodzone na drodze sądowej



inne



należności od pozostałych jednostek22 32811 619

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:21 13910 663

do 12 miesięcy21 13910 663

powyżej 12 miesięcy



z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych501277

dochodzone na drodze sądowej



inne688679

Należności krótkoterminowe netto, razem22 34511 621

odpisy aktualizujące wartość należności89


Należności krótkoterminowe brutto, razem22 43411 621







Ograniczenia w prawach własności i dysponowaniu majątkiem wg stanu na dzień 31.03.2018r.Zabezpieczenie kredytu krótkoterminowego w Pekao S.A. (kredyt w rachunku bieżącym oraz kredyt odnawialny w linii) stanowi cesja naleści z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 160% wartości przyznanego limitu.Zabezpieczenie kredytu w formie linii gwarancji bankowych w DnB NORD Polska s.A. stanowi cesja należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 200% wartości przyznanego limitu.Zabezpieczenie kredytu w formie linii gwarancji bankowych w HSBC Bank Polska s.A. stanowi cesja należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 175% wartości przyznanego limitu.













KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys.

20172016

w jednostkach zależnych354


udziały lub akcje



należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach



dłużne papiery wartościowe



inne papiery wartościowe (wg rodzaju)








udzielone pożyczki350


naliczone odsetki4


inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)








w jednostkach współzależnych



udziały lub akcje



należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach



dłużne papiery wartościowe



inne papiery wartościowe (wg rodzaju)








udzielone pożyczki



inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)








w jednostkach stowarzyszonych



udziały lub akcje



należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach



dłużne papiery wartościowe



inne papiery wartościowe (wg rodzaju)








udzielone pożyczki



inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)








w znaczącym inwestorze



udziały lub akcje



należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach



dłużne papiery wartościowe



inne papiery wartościowe (wg rodzaju)








udzielone pożyczki



inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)








we wspólniku jednostki współzależnej



udziały lub akcje



należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach



dłużne papiery wartościowe



inne papiery wartościowe (wg rodzaju)








udzielone pożyczki



inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)








w jednostce dominującej



udziały lub akcje



należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach



dłużne papiery wartościowe



inne papiery wartościowe (wg rodzaju)








udzielone pożyczki



inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)








w pozostałych jednostkach



udziały lub akcje



należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach



dłużne papiery wartościowe



inne papiery wartościowe (wg rodzaju)








udzielone pożyczki



inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)








środki pieniężne i inne aktywa pieniężne5 1213 605

środki pieniężne w kasie i na rachunkach5 1213 605

inne środki pieniężne



inne aktywa pieniężne



Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem5 4753 605





















KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.

20172016

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:



stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie








pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:17 80024 351

usługi serwisowe6 8736 426

należności niezafakturowane z tyt. niezakończonych kontraktów długoterminowych10 74717 746

ZFŚS7794

ubezpieczenia5255

prenumarty, usługi marketingowe17

koszty finansowe
0

inne5023

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem17 80024 351


























KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys.

Seria / emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywilejowania akcjiRodzaj ograniczenia praw do akcjiLiczba akcjiWartość serii/ emisji wg wartości nominalnejSposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy (od daty)

Ana okaziciela nie są uprzywilejowane

555 000
Udziałami Betacom Sp. z o.o.22.08.200022.08.2000

Bna okaziciela nie są uprzywilejowane

145 000

23.10.200023.10.2000

Cna okaziciela nie są uprzywilejowane

280 000

23.10.200023.10.2000

Dna okaziciela nie są uprzywilejowane

420 000

23.10.200023.10.2000

Ena okaziciela nie są uprzywilejowane

450 000

04.03.200404.03.2004

Fna okaziciela nie są uprzywilejowane

100 000

04.03.200404.03.2004

Gna okaziciela nie są uprzywilejowane

70 000

04.03.200404.03.2004

Liczba akcji, razem2 020 000


Kapitał zakładowy, razem2 020 000


Wartość nominalna jednej akcji (w zł)1,00














Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki na dzień 31.03.2018r.Mirosław Załęski posiadał 255 500 akcji co stanowi 12,65% w kapitale zakładowymRobert Fręchowicz posiadał 224 000 akcji co stanowi 11,09% w kapitale zakładowymMarek Szewczyk posiadał 594 150 akcji co stanowi 29,41% w kapitale zakładowymJarosław Gutkiewicz posiadał 201 980 akcji co stanowi 10,00% w kapitale zakładowym














Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego







KAPITAŁ ZAPASOWYw tys.

20172016

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej12 75512 755

utworzony ustawowo



utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość



z dopłat akcjonariuszy / wspólników



inny (wg rodzaju)3 7313 405

z podziału zysku3 7313 405

Kapitał zapasowy, razem16 48616 160





















ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.

20172016

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:3 3921 619

odniesionej na wynik finansowy3 3921 619

premie ze sprzedaży
2

przychody z tytułu wyceny niezakończonych kontraktów długoterminowych3 3721 603

niezrealizowane dodatnie różnice kursowe2


różnica pomiędzy wartością podatkową a bilansową środków trwałych1814

odniesionej na kapitał własny








odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy








Zwiększenia2 0793 378

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)2 0793 378

premie ze sprzedaży34


przychody z tytułu wyceny niezakończonych kontraktów długoterminowych2 0423 372

różnica pomiędzy wartością podatkową a bilansową środków trwałych04

niezrealizowane dodatnie różnice kursowe22

inne1


odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)








odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)








Zmniejszenia3 3791 605

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)3 3791 605

premie ze sprzedaży342

przychody z tytułu wyceny niezakończonych kontraktów długoterminowych2 0421 603

niezrealizowane dodatnie różnice kursowe2


inne1


odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)








odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)








Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem2 0923 392

odniesionej na wynik finansowy2 0923 392

premie ze sprzedaży34


przychody z tytułu wyceny niezakończonych kontraktów długoterminowych2 0423 372

niezrealizowane dodatnie różnice kursowe22

różnica pomiędzy wartością podatkową a bilansową środków trwałych1318

inne1


odniesionej na kapitał własny








odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy














Tytuł różnicy przejściowej / data wygaśnięcia / 31.03.2018r. / 31.03.2017r.AKTYWA-premie od sprzedaży / 30.04.2018r. / 178 / --przychody z tytułu wyceny nie zakończonych kontraktów długoterminowych / 30.04.2018r./10.747 / 17.746-niezrealizowane dodatnie różnice kursowe / 31.03.2019r./ 11 / 11-różnica pomiędzy wartością bilansową a podatkową środków trwałych / lata następne / 70 / 98








Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony












ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWEw tys.

20172016

) wobec jednostek powiązanych, w tym:



kredyty i pożyczki, w tym:



aa) wobec jednostek zależnych



długoterminowe w okresie spłaty



z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych



z tytułu dywidend



inne zobowiązania finansowe, w tym:








z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:



do 12 miesięcy



powyżej 12 miesięcy



zaliczki otrzymane na dostawy i usługi



zobowiązania wekslowe



inne (wg rodzaju)








ab) wobec jednostki dominującej



kredyty i pożyczki, w tym:



długoterminowe w okresie spłaty



z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych



z tytułu dywidend



inne zobowiązania finansowe, w tym:



z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:



do 12 miesięcy



powyżej 12 miesięcy



zaliczki otrzymane na dostawy i usługi



zobowiązania wekslowe



inne (wg rodzaju)



wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:



ba) wobec jednostek współzależnych



kredyty i pożyczki, w tym:



długoterminowe w okresie spłaty



z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych



z tytułu dywidend



inne zobowiązania finansowe, w tym:








z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:



do 12 miesięcy



powyżej 12 miesięcy



zaliczki otrzymane na dostawy i usługi



zobowiązania wekslowe



inne (wg rodzaju)








bb) wobec jednostek stowarzyszonych



kredyty i pożyczki, w tym:



długoterminowe w okresie spłaty



z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych



z tytułu dywidend



inne zobowiązania finansowe, w tym:








z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:



do 12 miesięcy



powyżej 12 miesięcy



zaliczki otrzymane na dostawy i usługi



zobowiązania wekslowe



inne (wg rodzaju)








bc) wobec innych jednostek



kredyty i pożyczki, w tym:



długoterminowe w okresie spłaty



z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych



z tytułu dywidend



inne zobowiązania finansowe, w tym:



z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:



do 12 miesięcy



powyżej 12 miesięcy



zaliczki otrzymane na dostawy i usługi



zobowiązania wekslowe



inne (wg rodzaju)



wobec pozostałych jednostek, w tym:



ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej



kredyty i pożyczki, w tym:



długoterminowe w okresie spłaty



z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych



z tytułu dywidend



inne zobowiązania finansowe, w tym:



z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:



do 12 miesięcy



powyżej 12 miesięcy



zaliczki otrzymane na dostawy i usługi



zobowiązania wekslowe



inne (wg rodzaju)



cb) wobec znaczącego inwestora



kredyty i pożyczki, w tym:



długoterminowe w okresie spłaty



z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych



z tytułu dywidend



inne zobowiązania finansowe, w tym:








z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:



do 12 miesięcy



powyżej 12 miesięcy



zaliczki otrzymane na dostawy i usługi



zobowiązania wekslowe



inne (wg rodzaju)








cc) wobec pozostałych jednostek20 18812 512

kredyty i pożyczki, w tym:04 107

długoterminowe w okresie spłaty



z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych



z tytułu dywidend



inne zobowiązania finansowe, w tym:03

z tytułu leasingu
3

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:19 0167 749

do 12 miesięcy
7 749

powyżej 12 miesięcy



zaliczki otrzymane na dostawy i usługi



zobowiązania wekslowe



z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 148640

z tytułu wynagrodzeń5


inne (wg tytułów)1913






fundusze specjalne (wg tytułów)115301






Zobowiązania krótkoterminowe, razem20 18812 813




















Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję






Wartość księgową na jedną akcję ustalono jako iloraz wartości kapitału własnego (21 063 tys. zł) i ilości akcji (2.020 tys. sztuk). Spółka nie oblicza rozwodnionej wartości księgowej na akcję gdyż nie występują czynniki rozwadniające.







PlikOpis














PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.

20172016

sprzedaż usług86 39670 135

od jednostek powiązanych, w tym:
63

od jednostek zależnych



od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:



od jednostek współzależnych



od jednostek stowarzyszonych
63

od innych jednostek



od pozostałych jednostek86 39670 072

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem86 39670 135

od jednostek powiązanych, w tym:



od jednostek zależnych



od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:



od jednostek współzależnych



od jednostek stowarzyszonych



od innych jednostek



od pozostałych jednostek



























PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.

20172016

sprzedaż towarów 71 41453 422

od jednostek powiązanych, w tym:



od jednostek zależnych



od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:



od jednostek współzależnych



od jednostek stowarzyszonych



od innych jednostek



od pozostałych jednostek



Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem71 41453 422

od jednostek powiązanych, w tym:



od jednostek zależnych



od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:



od jednostek współzależnych



od jednostek stowarzyszonych



od innych jednostek



od pozostałych jednostek






















KOSZTY WEDŁUG RODZAJUw tys.

20172016

amortyzacja1 4762 085

zużycie materiałów i energii3 229650

usługi obce71 24560 921

podatki i opłaty182190

wynagrodzenia10 21010 066

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne2 0642 156

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)617944






Koszty według rodzaju, razem89 02377 012

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych3 775-2 665

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)



Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)-9 242-9 061

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)-5 242-3 790

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów78 31461 496





















INNE PRZYCHODY OPERACYJNEw tys.

20172016

rozwiązane rezerwy (z tytułu)








pozostałe, w tym:101105

spisane zobowiązania



odszkodowania
11

z tyt. dzierżawy śr.trwałych7991

inne223

Inne przychody operacyjne, razem101105





















INNE KOSZTY OPERACYJNEw tys.

20172016

utworzone rezerwy (z tytułu)26

rezerwa na odprawy emerytalne26

pozostałe, w tym:3342

kary, grzywny, odszkodowania523

likwidacja środków trwałych
4

darowizny23


inne515

Inne koszty operacyjne, razem3548















W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia











KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.

20172016

od kredytów i pożyczek147249

dla jednostek powiązanych, w tym:



dla jednostek zależnych



dla jednostki dominującej



dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:



dla jednostek współzależnych



dla jednostek stowarzyszonych



dla innych jednostek



dla pozostałych jednostek, w tym:



dla wspólnika jednostki współzależnej



dla znaczącego inwestora



dla innych jednostek147249






pozostałe odsetki24

dla jednostek powiązanych, w tym:



dla jednostek zależnych



dla jednostki dominującej



dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:



dla jednostek współzależnych



dla jednostek stowarzyszonych



dla innych jednostek



dla pozostałych jednostek, w tym:



dla wspólnika jednostki współzależnej



dla znaczącego inwestora



dla innych jednostek24

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem149253




















Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki






Betacom S.A. sprzedała 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji Spółki BI Insight S.A.(jednostka stoważyszona):cena sprzedaży 613 tys PLNcena nabycia 490 tys PLNzysk na sprzedaży 123 tys PLN







PlikOpis














PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCYw tys.

20172016

Zysk (strata) brutto3 216595

Korekty konsolidacyjne



Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)629-1 158

a) koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów12 37318 347

utworzone rezerwy na koszty1 226460

utworzone rezerwy na koszty pod wyceniane kontrakty1 320886

koszty kontraktów długoterminowych9 53716 590

odpisy aktualizujące wartość zapasów
31

PFRON108117

amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych nkup6575

koszty reprezentacji104142

składki członkowskie do organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa318

inne1028

b) koszty podatkowe nie zaliczane do kosztów rachunkowych18 27810 195

zapłacone raty leasingu - śr.trwałe i wartości niematerialne i prawne360

rozwiązane rezerwy na koszty roku ubiegłego1 6862 761

koszty zrealizowanych kontraktów długoterminowych16 5897 359

amortyzacja środków rtrwałych wg stawek niższych nią podatkowe



inne015

c) przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych10 94117 757

nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi178


niezrealizowane różnice kursowe 1211

przychody z wyceny nie zakończonych kontraktów długoterminowych10 74717 746

inne4


d) przychody podatkowe nie zaliczane do księgowych17 7578 447

zafakturowane przychody zaliczone do roku poprzedniego
12

przychody z wyceny zakończonych kontraktów długoterminowych17 7468 435

inne11


e) straty z lat ubiegłych282


Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym3 845-563

Podatek dochodowy według stawki 19 %7310

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku



Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:7310

wykazany w rachunku zysków i strat7310

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny



dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy



















Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe






Zarząd Spółki proponuje zysk netto za rok obrotowy kończący się 31.03.2018r. przeznaczyć w wysokości 1 515 tys. zł na wypłatę dywidendy, pozostałą kwotę w wysokości 1 042 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.Ostateczną decyzję co do podziału zysku podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A.podjęło uchwałę nr 8, w której postanowiło zysk netto za rok obrotowy zakończony 31.03.2017r. w kwocie 427 tys. zł przeznaczyć w wysokości 101 tys. zł na wypłatę dywidendy, pozostałą kwotę w wysokości 326 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.







PlikOpis













Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu






Zysk netto na jedną akcję ustalono jako iloraz wartości zysku netto (2 557 tys. zł) i ilości akcji (2.020 tys. sztuk).Spółka nie oblicza rozwodnionej wartości zysku netto na akcję gdyż nie występują czynniki rozwadniające.







PlikOpis













W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:
1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:


1.2.1. Należy zamieścić:
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
- zakres i charakter instrumentu
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach


b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane
d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego


1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także o ile to możliwe określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać
1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie
b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych



1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych
1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane
1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy


1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka
1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu
2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego


5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń

6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli
7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie
8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby

9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter
12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy



14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b) procentowym udziale
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu


18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych

19. Informacje o:
a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa
b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
­ badanie sprawozdania finansowego
­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
­ usługi doradztwa podatkowego
­ pozostałe usługi
c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres
21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy
22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów


23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi
25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność
26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności


28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy


30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego














PlikOpis

Dodatkowe_Noty_objasniające_2017.pdfdodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego 2017











PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2018-06-15
Bartłomiej Antczak
Prezes Zarządu


2018-06-15
Robert Fręchowicz
Członek Zarządu


2018-06-15Magda Pleskacz
Członek Zarządu


























WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2017201620172016

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów157 810123 55737 42228 345

Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 254596772137

Zysk (strata) brutto3 216595763136

Zysk (strata) netto2 55742760698

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 7743 5931 843824

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 901-1 128-451-259

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-4 357-6 285-1 033-1 442

Przepływy pieniężne netto, razem1 516-3 820359-876

Aktywa, razem57 75952 30113 72412 394

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania36 93533 6948 7767 985

Zobowiązania długoterminowe0000

Zobowiązania krótkoterminowe20 30412 8134 8253 036

Kapitał własny21 06318 6075 0054 409

Kapitał zakładowy2 0202 020480479

Liczba akcji (w szt.)2 020 0002 020 0002 020 0002 020 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,270,210,300,05

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)





Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)10,439,212,482,18

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)





Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
























Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa














BILANS



Notyw tys.

20172016

AKTYWA

Aktywa trwałe
9 67712 472

Wartości niematerialne i prawne, w tym:4761299126255082 6331 454

wartość firmy




Rzeczowe aktywa trwałe1582846494603012 3363 325

Należności długoterminowe149744931299751104183361395795517543

Od jednostek powiązanych




Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale




Od pozostałych jednostek
17543

Inwestycje długoterminowe10127682111039301 000490

Nieruchomości




Wartości niematerialne i prawne




Długoterminowe aktywa finansowe
1 000490

w jednostkach powiązanych, w tym:
1 000490

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności




w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:




udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności




udziały lub akcje w innych jednostkach




w pozostałych jednostkach




Inne inwestycje długoterminowe




Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe8660407131236653 6916 660

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 5133 741

Inne rozliczenia międzyokresowe
1 1782 919

Aktywa obrotowe
48 08239 829

Zapasy16668136121960462 462252

Należności krótkoterminowe53857925928886104183361395795522 34511 621

Od jednostek powiązanych
172

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale




Od pozostałych jednostek
22 32811 619

Inwestycje krótkoterminowe
5 4753 605

Krótkoterminowe aktywa finansowe3519756871895 4753 605

w jednostkach powiązanych
354


w pozostałych jednostkach




środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
5 1213 605

Inne inwestycje krótkoterminowe




Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1398619133939517 80024 351

Należne wpłaty na kapitał zakładowy




Akcje (udziały) własne




A k t y w a r a z e m
57 75952 301

PASYWA

Kapitał własny
21 06318 607

Kapitał zakładowy929857313498372 0202 020

Kapitał zapasowy2508138991654016 48616 160

Kapitał z aktualizacji wyceny585620510090000



Pozostałe kapitały rezerwowe1230603114732248



Zysk (strata) z lat ubiegłych




Zysk (strata) netto
2 557427

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)1515302715566657



Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
36 69633 694

Rezerwy na zobowiązania9430189156197546 3654 863

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 0923 392

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
1 5731 248

długoterminowa
10098

krótkoterminowa
1 4731 149

Pozostałe rezerwy
2 700223

długoterminowe




krótkoterminowe
2 700223

Zobowiązania długoterminowe29345941348395000

Wobec jednostek powiązanych




Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale




Wobec pozostałych jednostek




Zobowiązania krótkoterminowe59151161036377620 30312 813

Wobec jednostek powiązanych




Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale




Wobec pozostałych jednostek
20 18812 512

Fundusze specjalne
115301

Rozliczenia międzyokresowe2159615754306210 02816 018

Ujemna wartość firmy




Inne rozliczenia międzyokresowe
10 02816 018

długoterminowe
2 2447 005

krótkoterminowe
7 7849 013

P a s y w a r a z e m
57 75952 301







Wartość księgowa
21 06318 607

Liczba akcji (w szt.)
2 0202 020 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)114155681399096910,439,21

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)




Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)1141556813990969




















Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą


















ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys.



abcdeWartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmykoncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawnezaliczki na wartości niematerialne i prawne


- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu8 284
4 9471 568

13 231

zwiększenia (z tytułu)1 237
167167

1 404

zakup

167167

167

prac rozwojowych1 237




1 237

zmniejszenia (z tytułu)


















wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu9 521
5 1141 823

14 635

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu7 033
4 7441 524

11 777

amortyzacja za okres (z tytułu)157
6844

225

umorzenia bieżące157
6844

225

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu7 190
4 8121 568

12 002

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu








zwiększenia








zmiejszenia








odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu








wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu2 331
302255

2 633


































ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys.



- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu
1 0165 7682 114788 976

zwiększenia (z tytułu)

384

384

zakup

384

384

zmniejszenia (z tytułu)

151552
703

sprzedaż

106552
658

likwidacja

45

45

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu
1 0166 0011 562788 657

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
1 0083 3661 210675 651

amortyzacja za okres (z tytułu)
2887-2234670

umorzenia bieżące
21 00723841 251

sprzedaż

-75-461
-536

likwidacja

-45

-45

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
1 0104 253987716 321

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu







zwiększenia







zmniejszenia







odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu







wartość netto środków trwałych na koniec okresu
61 74857572 336





























ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.

20172016

stan na początek okresu5431 140

leasing długoterminowy4871 076

udzielone pożyczki5664

zwiększenia (z tytułu)080

udzielone pożyczki080

zmniejszenia (z tytułu)526677

reklasyfikacja leasingu na krótkoterminowy487589

reklasyfikacja pożyczki na krótkoterminowy3988

stan na koniec okresu17543

leasing długoterminowy0487

udzielone pożyczki1756





















INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.

20172016

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:1 1782 919

stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie



wsparcie techniczne1 1782 919

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:








Inne rozliczenia międzyokresowe, razem1 1782 919





















NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCHw tys.

20172016

z tytułu dostaw i usług, w tym:17


od jednostek zależnych17


od jednostki dominującej



inne, w tym:
2

od jednostek zależnych



od jednostek stowarzyszonych
2

od jednostki dominującej



dochodzone na drodze sądowej, w tym:



od jednostek zależnych



od jednostki dominującej



Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem172

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych



Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem172





















ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys.

20172016

stan na początek okresu9892






zwiększenia (z tytułu)26

naliczenie rezerwy26

wykorzystanie (z tytułu)








rozwiązanie (z tytułu)








stan na koniec okresu10098




























ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20172016

w walucie polskiejw tys. 19 03412 036

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 1 154777

b1. w waluciew tys. EUR127172

po przeliczeniu na tys. zł

535728

b2. w waluciew tys. USD17112

po przeliczeniu na tys. zł

58349

pozostałe waluty w tys. złw tys. 36


Zobowiązania krótkoterminowe, razemw tys. 20 18812 813
























INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.

20172016

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów



długoterminowe (wg tytułów)








krótkoterminowe (wg tytułów)








rozliczenia międzyokresowe przychodów10 02816 018

długoterminowe (wg tytułów)2 2447 005

zafakturowane z góry usługi serwisowe2 2447 005

krótkoterminowe (wg tytułów)7 7849 013

zafakturowane z góry usługi serwisowe6 6038 189

rozliczenia miedzyokrewsowe związane z wyceną kontraktów długoterminowych 1 181818

dotacje na WNiP06

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem10 02816 018





















PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.

20172016

kraj83 07669 045

od jednostek powiązanych, w tym:
63

od jednostek zależnych



od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:



od jednostek współzależnych



od jednostek stowarzyszonych
63

od innych jednostek



od pozostałych jednostek



eksport3 3201 090

od jednostek powiązanych, w tym:



od jednostek zależnych



od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:



od jednostek współzależnych



od jednostek stowarzyszonych



od innych jednostek



od pozostałych jednostek








od jednostek powiązanych, w tym:



od jednostek zależnych



od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:



od jednostek współzależnych



od jednostek stowarzyszonych



od innych jednostek



od pozostałych jednostek



Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem86 39670 135

od jednostek powiązanych, w tym:
63

od jednostek zależnych



od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:



od jednostek współzależnych



od jednostek stowarzyszonych
63

od innych jednostek



od pozostałych jednostek























PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.

20172016

kraj71 17153 014

od jednostek powiązanych, w tym: 14


od jednostek zależnych14


od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:



od jednostek współzależnych



od jednostek stowarzyszonych



od innych jednostek



od pozostałych jednostek



od jednostek powiązanych, w tym:



od jednostek zależnych



od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:



od jednostek współzależnych



od jednostek stowarzyszonych



od innych jednostek



od pozostałych jednostek



eksport243243

od jednostek powiązanych, w tym:



od jednostek zależnych



od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:



od jednostek współzależnych



od jednostek stowarzyszonych



od innych jednostek



od pozostałych jednostek



Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem71 41453 422

od jednostek powiązanych, w tym:



od jednostek zależnych



od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:



od jednostek współzależnych



od jednostek stowarzyszonych



od innych jednostek



od pozostałych jednostek























PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.

20172016

z tytułu udzielonych pożyczek4


od jednostek powiązanych, w tym:4


od jednostek zależnych4


od jednostki dominującej



od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:



od jednostek współzależnych



od jednostek stowarzyszonych



od innych jednostek



od pozostałych jednostek, w tym:



od wspólnika jednostki współzależnej



od znaczącego inwestora



od innych jednostek



pozostałe odsetki74


od jednostek powiązanych, w tym:



od jednostek zależnych



od jednostki dominującej



od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:



od jednostek współzależnych



od jednostek stowarzyszonych



od innych jednostek



od pozostałych jednostek, w tym:74244

od wspólnika jednostki współzależnej



od znaczącego inwestora



od innych jednostek74244

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem78244





















INNE KOSZTY FINANSOWEw tys.

20172016

ujemne różnice kursowe, w tym:90


zrealizowane102


niezrealizowane-12


utworzone rezerwy (z tytułu)








pozostałe, w tym:








Inne koszty finansowe, razem90






















PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:w tys.

20172016

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych-72168

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych



zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu



zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy



inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)








Podatek dochodowy odroczony, razem-72168






















PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2018-06-15Mariola Brumer
Główny Ksiegowy


























POZYCJE POZABILANSOWE



Notaw tys.

20172016

Należności warunkowe77823021977121



Od jednostek powiązanych (z tytułu)




otrzymanych gwarancji i poręczeń










Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)




otrzymanych gwarancji i poręczeń










Od pozostałych jednostek (z tytułu)




otrzymanych gwarancji i poręczeń










Zobowiązania warunkowe778230219771215 3986 742

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)




udzielonych gwarancji i poręczeń










Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)




otrzymanych gwarancji i poręczeń










Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:
5 3986 742

udzielonych gwarancji i poręczeń
5 3986 630

udzielonych poręczeń wekslowych
0112

Inne (z tytułu)
5 1715 178

zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa
4 0004 000

blokada środków na rachunku bankowym
1 1711 178

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m
10 56911 920






















WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.

20172016

własne2 6331 454

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:








Wartości niematerialne i prawne, razem2 6331 454





















ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.

20172016

własne2 3363 225

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
100






Środki trwałe bilansowe, razem2 3363 325




















DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys.

20172016

w jednostkach powiązanych, w tym:1 000490

aa) w jednostkach zależnych1 000


udziały lub akcje1 000


dłużne papiery wartościowe



inne papiery wartościowe (wg rodzaju)








udzielone pożyczki



inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)








ab) w jednostce dominującej



udziały lub akcje



dłużne papiery wartościowe



inne papiery wartościowe (wg rodzaju



udzielone pożyczki



inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)



w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
490

ba) w jednostkach współzależnych



udziały lub akcje



dłużne papiery wartościowe



inne papiery wartościowe (wg rodzaju)








udzielone pożyczki



inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)








bb) w jednostkach stowarzyszonych
490

udziały lub akcje
490

dłużne papiery wartościowe



inne papiery wartościowe (wg rodzaju)








udzielone pożyczki



inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)








bc) w innych jednostkach



udziały lub akcje



dłużne papiery wartościowe



inne papiery wartościowe (wg rodzaju)



udzielone pożyczki



inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)



w pozostałych jednostkach, w tym:



ca) we wspólniku jednostki współzależnej



udziały lub akcje



dłużne papiery wartościowe



inne papiery wartościowe (wg rodzaju)



udzielone pożyczki



inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)



cb) w znaczącym inwestorze



udziały lub akcje



dłużne papiery wartościowe



inne papiery wartościowe (wg rodzaju)








udzielone pożyczki



inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)








cc) w pozostałych jednostkach



udziały lub akcje



dłużne papiery wartościowe



inne papiery wartościowe (wg rodzaju)








udzielone pożyczki



inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)








Długoterminowe aktywa finansowe, razem1 000490





















ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys.

20172016

stan na początek okresu1 1491 493






zwiększenia (z tytułu)1 005420

naliczenie rezerwy1 005420

wykorzystanie (z tytułu)








rozwiązanie (z tytułu)681764

wykorzystana420762

rozwiązana/ustanie tytułu2612

stan na koniec okresu1 4731 149





































ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys.

Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu/ pożyczki wg umowyKwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne

w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta

Bank Pekao S.A.Warszawa, ul. Grzybowska 53/574 000
w tys.0
w tys.1 miesięczny WIBOR + marża banku31.07.2018weksel własny, zastaw rejestrowy na majątku firmy, blokada środków na rachunku bankowym, cesja wierzytelności


Bank DnB NORD Polska S.A.Warszawa, ul. Postępu 15c2 000
w tys.0
w tys.1 miesięczny WIBOR + marża banku25.07.2018weksel własny, blokada środków na rachunku bankowym, cesja wierzytelności


HSBC Bank Polska S.A.Warszawa, ul. Rondo ONZ 15 500
w tys.0
w tys.1 miesięczny WIBOR + marża banku28.09.2018weksel własny, blokada środków na rachunku bankowym, cesja wierzytelności


Bank PKO BP S.A.02-515, Warszawa, ul. Puławska 15
2 000
w tys.0
w tys.1 miesięczny WIBOR + marża banku26.04.2018weksel własny in blanco,blokada środków na rachunku bankowym



















Spółka na dzień 31.03.2018r. posiada przyznane limity:W Banku Pekao S.A. w ramach linii wielozadaniowej i wielowalutowej w wysokości 7.000 tys. zł, w ramach której mogą funkcjonować :- kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 4.000 tys. zł - wykorzystanie na dzień 31.03.2018r. wynosi 0 zł- gwarancje bankowe do kwoty 3.000 tys. zł - wykorzystanie na dzień 31.03.2018r. wynosi 2 315 tys. złZabezpieczenie linii stanowi:- weksel własny in blanco- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym Spółki o łącznej wartości 4.000 tys. zł, w tym: przewłaszczenie towarów wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej- cesja należności z tytułu dostaw i usług do wysokości 160% wartości przyznanego limitu.- przelew środków na rachunek Banku w postaci lokaty terminowej jako zabezpieczenie gwarancji długoterminowych - wykorzystanie na dzień 31.03.2018r.wynosi 503 tys. zł.W Banku DnB NORD Polska S.A. kredyt w formie linii wielozadaniowej i wielowalutowej do równowartości kwoty 713 tys. zł, w ramach której mogą funkcjonować:- gwarancje bankowe do kwoty 713 tys. zł - wykorzystanie na dzień 31.03.2018r. wynosi 645 tys.złZabezpieczenie linii stanowi:- weksel własny in blanco-cesja należności z tytułu dostaw i usług do wysokości 200% wartości przyznanego limitu.- przelew środków na rachunek Banku w postaci lokaty terminowej jako zabezpieczenie gwarancji długoterminowych - wykorzystanie na dzień 31.03.2018r.wynosi 323 tys. złW Banku HSBC Bank Polski S.A. kredyt w formie linii wielozadaniowej i wielowalutowej do równowartości kwoty 5 500 tys. zł, w ramach której mogą funkcjonować:- kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 3 500 tys. zł - wykorzystanie na dzień 31.03.2018r. wynosi 0 zł- gwarancje bankowe do kwoty 5 500 tys. zł - wykorzystanie na dzień 31.03.2018r. wynosi 2 438 tys.zł- przelew środków na rachunek Banku w postaci lokaty terminowej jako zabezpieczenie gwarancji długoterminowych - wykorzystanie na dzień 31.03.2018r.wynosi 345 tys.zł Zabezpieczenie linii stanowi:- weksel własny in blanco-cesja należności z tytułu dostaw i usług do wysokości 175% wartości przyznanego limitu.Ponadto na dzień 31.03.2018r.W banku PKO BP kredyt wielocelowy w wysokości 4.000 tys. Zł, w ramach którego mogą funkcjonować:- kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 2.000 tys. Zł - wykorzystanie na dzień 31.03.2018 wynosi 0 zł- gwarancje bankowe do kwoty 4.000 tys. Zł -wykorzystanie na dzień 31.03.2017 wynosi 0 złZabezpieczenie linii stanowi:- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową- przelew środków pieniężnych na rachunek banku w wysokości nie niższej niż 20% kwoty gwarancji z terminem ważności dłuższym niż 12 miesięcy



















W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł






















INNE PRZYCHODY FINANSOWEw tys.

20172016

dodatnie różnice kursowe
8

zrealizowane
-3

niezrealizowane
11

rozwiązane rezerwy (z tytułu)








pozostałe, w tym:








Inne przychody finansowe, razem08

















SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO














PlikOpis

Sprawozdanie z badania Betacom 31.03.2018.pdfBETACOM Sprawozdanie z badania











RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT



Notyw tys.

20172016

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
157 810123 557

od jednostek powiązanych




Przychody netto ze sprzedaży produktów9881022946559986 39670 135

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów12235430253572571 41453 422

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
140 096110 177

jednostkom powiązanym




Koszt wytworzenia sprzedanych produktów4557291641406478 31461 496

Wartość sprzedanych towarów i materiałów
61 78248 681

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
17 71413 380

Koszty sprzedaży455729164140649 2429 061

Koszty ogólnego zarządu455729164140645 2423 790

Zysk (strata) ze sprzedaży
3 230529

Pozostałe przychody operacyjne
163146

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
6241

Dotacje




Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych




Inne przychody operacyjne69397821712728101105

Pozostałe koszty operacyjne
13979

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych




Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
10431

Inne koszty operacyjne1456638741460443548

Zysk (strata) z działalności operacyjnej
3 254596

Przychody finansowe117247249039429201252

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:




od jednostek powiązanych, w tym:




w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale




od pozostałych jednostek, w tym:




w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale




Odsetki, w tym:
78244

od jednostek powiązanych




Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:148101837984846123


w jednostkach powiązanych
123


Aktualizacja wartości aktywów finansowych




Inne
08

Koszty finansowe137680768697064239253

Odsetki w tym:
149253

dla jednostek powiązanych




Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:148101837984846



w jednostkach powiązanych




Aktualizacja wartości aktywów finansowych




Inne
90


Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności




Zysk (strata) brutto
3 216595

Podatek dochodowy3132481708979659168

część bieżąca
731


część odroczona
-72168

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)6980643604527



Zysk (strata) netto
2 557427







Zysk (strata) netto (zannualizowany)
2 557427

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
2 020 0002 020 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1422139111374881,270,21

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)




Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)142213911137488




















Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR















NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20172016

w walucie polskiej

17543

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)





b1. w walucie





po przeliczeniu na tys. zł





-





pozostałe waluty w tys. zł





Należności długoterminowe, razem

17543
























NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEKw tys.

20172016

z tytułu dostaw i usług, w tym:21 13910 663

od wspólnika jednostki współzależnej



od znaczącego inwestora



od innych jednostek



z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych501277

inne, w tym:
679

od wspólnika jednostki współzależnej



od znaczącego inwestora



od innych jednostek688679

dochodzone na drodze sądowej, w tym:



od wspólnika jednostki współzależnej



od znaczącego inwestora



od innych jednostek



Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem22 32811 619

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek89


Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem22 41711 619























UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20172016

w walucie polskiejw tys. 354


w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.



b1. w walucie





po przeliczeniu na tys. zł












pozostałe waluty w tys. złw tys.



Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razemw tys. 354


























ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM



w tys.

20172016

Kapitał własny na początek okresu (BO)18 60719 796

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości



korekty błędów



Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych18 60719 796

Kapitał zakładowy na początek okresu2 0202 020

Zmiany kapitału zakładowego



zwiększenia (z tytułu)



emisji akcji (wydania udziałów)








zmniejszenia (z tytułu)



umorzenia akcji (udziałów)








Kapitał zakładowy na koniec okresu2 0202 020

Kapitał zapasowy na początek okresu16 16017 650

Zmiany kapitału zapasowego3261 490

zwiększenia (z tytułu)326207

emisji akcji powyżej wartości nominalnej



z podziału zysku (ustawowo)326207

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)








zmniejszenia (z tytułu)01 697

pokrycia straty
1 697






Kapitał zapasowy na koniec okresu16 48616 160

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu



zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości



Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny



zwiększenia (z tytułu)








zmniejszenia (z tytułu)



zbycia środków trwałych








Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu



Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu



Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych



zwiększenia (z tytułu)








zmniejszenia (z tytułu)








Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu



Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu427126

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu4271 823

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości



korekty błędów



Zysk z lat ubiegłych na początek okresu



zwiększenia (z tytułu)



podziału zysku z lat ubiegłych








zmniejszenia (z tytułu)4271 823

wypłata dywidendy1011 616

odpis na kapitał zapasowy326207

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu01 697

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości



korekty błędów



Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych01 697

zwiększenia (z tytułu)



przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia








zmniejszenia (z tytułu)01 697

pokrycie z kapitału zapasowego
1 697

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu00

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu00

Wynik netto2 557427

zysk netto2 557427

strata netto00

odpisy z zysku



Kapitał własny na koniec okresu (BZ )21 06318 607

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)




















ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCHw tys.

20172016

Stan na początek okresu00

zwiększenia (z tytułu)890

odpis aktualizujący należności wątpliwe89


zmniejszenia (z tytułu)00






Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu890























ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20172016

w walucie polskiejw tys. 4 1593 193

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 962412

b1. w waluciew tys. USD7848

po przeliczeniu na tys. zł

266189

b1. w waluciew tys. EUR16542

po przeliczeniu na tys. zł

696177

b1. w waluciew tys. GBP09

po przeliczeniu na tys. zł

045

pozostałe waluty w tys. złw tys. 01

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razemw tys. 5 1213 605

























ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.

20172016

stan na początek okresu223115

rezerwa na koszty wydanego towaru



rezerwa na koszty usług



rezerwy na przewidywane straty na kontrakcie



zwiększenia (z tytułu)2 673166

rezerwa na koszty wydanego towaru13868

rezerwa na koszty usług 2 53518

rezerwy na przewidywane straty na kontrakcie
80

wykorzystanie (z tytułu)940

rezerwa na koszty wydanego towaru68


rezerwa na koszty usług 26


rozwiązanie (z tytułu)10258

ustanie tytułu10258

stan na koniec okresu2 700223

























OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO














PlikOpis

Oświadczenie_Zarządu_dot_rzetelności 2017.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności SF za rok obrotowy 2017










RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH



w tys.

20172016

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)



Wpływy



Sprzedaż



Inne wpływy z działalności operacyjnej



Wydatki



Dostawy i usługi



Wynagrodzenia netto



Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia



Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym



Inne wydatki operacyjne



Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia



(metoda pośrednia)



Zysk (strata) netto2 557427

Korekty razem5 2173 166

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności



Amortyzacja1 4762 084

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych



Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)132187

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-185-36

Zmiana stanu rezerw1 5021 544

Zmiana stanu zapasów-2 2106 607

Zmiana stanu należności-10 6274 627

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów11 599-5 469

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych3 530-6 378

Inne korekty



Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia7 7783 593

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy1 2381 340

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych18644

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne



Z aktywów finansowych, w tym:45365

w jednostkach powiązanych453


zbycie aktywów finansowych453


dywidendy i udziały w zyskach



spłata udzielonych pożyczek długoterminowych



odsetki



inne wpływy z aktywów finansowych



w pozostałych jednostkach1065

zbycie aktywów finansowych



dywidendy i udziały w zyskach



spłata udzielonych pożyczek długoterminowych



odsetki1065

inne wpływy z aktywów finansowych



Inne wpływy inwestycyjne5891 231

Wydatki3 1392 468

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 7892 468

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne



Na aktywa finansowe, w tym:1 350


w jednostkach powiązanych1 350


nabycie aktywów finansowych1 000


udzielone pożyczki krótkoterminowe350


udzielone pożyczki długoterminowe



w pozostałych jednostkach



nabycie aktywów finansowych



udzielone pożyczki długoterminowe



Inne wydatki inwestycyjne



Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-1 901-1 128

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy04 094

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału



Kredyty i pożyczki
4 094

Emisja dłużnych papierów wartościowych



Inne wpływy finansowe



Wydatki4 35710 379

Nabycie akcji (udziałów) własnych



Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli1011 616

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku



Spłaty kredytów i pożyczek4 1078 452

Wykup dłużnych papierów wartościowych



Z tytułu innych zobowiązań finansowych



Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego359

Odsetki146252

Inne wydatki finansowe



Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-4 357-6 285

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)1 516-3 820

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:1 516-3 820

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych



Środki pieniężne na początek okresu3 6057 425

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:5 1213 605

o ograniczonej możliwości dysponowania1 1711 178
















Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności














NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20172016

w walucie polskiejw tys. 20 86811 392

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 1 566229

b1. w waluciew tys. EUR34847

po przeliczeniu na tys. zł

1 465199

b1. w waluciew tys. USD307

po przeliczeniu na tys. zł

10126

pozostałe waluty w tys. złw tys.
4

Należności krótkoterminowe, razemw tys. 22 43411 621























OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ














PlikOpis

Oświadczenie_Zarządu_dot_audytora 2017.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego d o badania










NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:w tys.

20172016

do 1 miesiąca11 7088 451

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy1 561232

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
692

powyżej 6 miesięcy do 1 roku



powyżej 1 roku



należności przeterminowane7 9761 290

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)21 24510 665

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług89


Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)21 15610 665















W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta










PISMO PREZESA ZARZĄDU














PlikOpis

List_Prezesa_Zarzadu_2017.pdfpismo Prezesa Zarzadu










NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:w tys.

20172016

do 1 miesiąca6 470977

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy1 426287

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy026

powyżej 6 miesięcy do 1 roku120

powyżej 1 roku680

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)7 9761 290

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane89


Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)7 8871 290







Należności przeterminowane , których prawdopodobieństwo spłaty jest wątpliwe Spółka w całości obejmuje odpisami aktualizującymi.












SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)













PlikOpis

Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Betacom_2017(k)_S.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Betacom S.A. za rok obrotowy 2017










ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.

20172016

stan na początek okresu490490

udziały i akcje490490

zwiększenia (z tytułu)1 000


udziały i akcje1 000


zmniejszenia (z tytułu)490


udziały i akcje490


stan na koniec okresu1 000490

udziały i akcje1 000490































UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.w tys.

abcdefghijkl

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwacharakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalnądata objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływuwartość udziałów / akcji według ceny nabyciakorekty aktualizujące wartość (razem)wartość bilansowa udziałów / akcjiprocent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniuwskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu


Edventure Reserch Lab Sp. z o.o.90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2działalność badawcza i rozwojowa w zakresie oprogramowania wykorzystywanego przy analizie i interpretacji wyników diagnoz badań audiometrycznych do terapii dzieci autystycznych, prowadzenie szkoleń i gabinetów terapeutycznych, edukacjajednostka zależna

1 000
1 00051,0051,00
























































UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.w tys.

amnoprst

nazwa jednostkikapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym:aktywa jednostki, razemprzychody ze sprzedażynieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostceotrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy


- kapitał zakładowy- kapitał zapasowy- pozostały kapitał własny, w tym:
- zobowiązania długoterminowe- zobowiązania krótkoterminowe
- należności długoterminowe- należności krótkoterminowe


zysk (strata) z lat ubiegłychzysk (strata) netto


Edventure Reserch Lab Sp. z o.o.-5811000-6810-6811 4241 052249148014884425700


















































PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20172016

w walucie polskiejw tys. 1 000490

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.



b1. w walucie





po przeliczeniu na tys. zł





-





pozostałe waluty w tys. złw tys.



Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. 1 000490




















Nazwa jednostki:BETACOM SA
Nazwa skrócona jednoskti:BETACOM
Adres:Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa
Telefon:022 533 98 88
Fax:022 533 98 99
Email:betacom@betacom.com.pl
www:www.betacom.com.pl
NIP:527-10-22-097
REGON:010963920

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d