pixelg
rejestracja w KRS połączenia z Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 sp. z o. o. - 2019-07-31 - BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (BIK)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rejestracja w KRS połączenia z Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 sp. z o. o. - komunikat spółki BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (BIK) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr31/2019

Data sporządzenia: 2019-07-31
Skrócona nazwa emitenta
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Temat
Wpis połączenia Emitenta ze spółką zależną - Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent), działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR ) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, w nawiązaniu do raportów bieżących: 1) Numer 15/2019 z dnia 24 maja 2019 roku w przedmiocie informacji o przyjęciu i uzgodnieniu planu połączenia Emitenta ze spółką zależną - Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o.;
2) Numer 16/2019 z dnia 24 maja 2019 roku w przedmiocie pierwszego zawiadomienia o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną - Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o.;
3) Numer 20/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku w przedmiocie drugiego zawiadomienia o zamiarze połączenia Emitenta ze Spółką zależną - Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o.; niniejszym informuje, że w dniu 31 lipca 2019 roku - na podstawie informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - powziął informację o dokonaniu w dniu 31 lipca 2019 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Emitenta połączenia Emitenta jako Spółki Przejmującej ze spółką zależną Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Spółką Przejmowaną.
Połączenie Emitenta ze Spółką Przejmowaną nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta zgodnie z art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (dalej KSH) w trybie art. 516 §6 KSH tj. przy zastosowaniu uproszczonej procedury połączeniowej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, jak również ze względu na fakt, że Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Emitenta oraz bez zmiany statutu Emitenta. Zgodnie z art. 493 §2 KSH połączenia następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej tj. Emitenta. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej. Na mocy art. 494 §1 KSH Emitent z dniem połączenia wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki spółki Przejmowanej.
Informacja o wpisie połączenia Emitenta została zakwalifikowana jako informacja poufna, zgodnie z definicją art. 7 Rozporządzenia MAR, ze względu na zmianę struktury Grupy Kapitałowej Emitenta.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-31Mirosław KoszanyRoman Wąsikiewicz
Prezes ZarząduCzłonek


Nazwa jednostki:BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Adres:ALBATROSÓW 2, 30-716 KRAKÓW
Telefon:+48 (12) 65-18-281
Fax:+48 (12) 65-18-280
Email:BIURO@BIK.COM.PL
www:WWW.BIK.COM.PL
NIP:676-110-99-14
REGON:351062897

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Biuro Inwestycji Kapitałowych SA
BIK
2020-08-03 drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-08-03 WZ - projekty uchwał
2020-08-03 WZ - zwołanie walnego
2020-07-15 pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-07-08 rekomendacja zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019
2020-05-28 SA - QSr1
2020-05-15 zmiana terminu rozliczenia transakcji walutowej FX Forward zawartej przez spółkę zależną
2020-04-29 zmiana terminu publikacji SA-QS1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy