pixelg
SA - QSr3 - 2019-11-13 - BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (BIK)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (BIK) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługustawa o rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2019-11-13
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
30-716KRAKÓW
(kod pocztowy)(miejscowość)
ALBATROSÓW2
(ulica)(numer)
+48 (12) 65-18-281+48 (12) 65-18-280
(telefon)(fax)
BIURO@BIK.COM.PLWWW.BIK.COM.PL
(e-mail)(www)
676-110-99-14351062897
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży145201385433703257
Wycena nieruchomości inwestycyjnych5179519812021222
Zysk na działalności operacyjnej91931163921342736
Przychody/(koszty) finansowe netto(6548)(4685)(1520)(1101)
Zysk przed opodatkowaniem264570876141666
Zysk netto178859074151389
Zysk netto przypadający na właściciela jednostki dominującej89150132071179
Inne całkowite dochody ogółem(67)6(16)1
Całkowite dochody ogółem172159133991390
Podstawowy zysk netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję w złotych i w euro0,211,210,050,28
Rozwodniony zysk netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję w złotych i w euro0,211,200,050,28
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej87960672041426
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej56157(11655)13034(2740)
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej(41874)10651(9719)2504
Przepływy pieniężne razem15162506335191190
na dzień30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa trwałe1378831220473152628383
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży2536790175580020971
Aktywa obrotowe303291669269353882
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej86396936711975421784
Zobowiązania długoterminowe77005714461760716615
Zobowiązania krótkoterminowe2621360729599314123
Liczta akcji w tyś sztuk4148414841484148

Do przeliczenia danych skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2019 r. oraz 31 grudnia 2018 r. przyjęto średni kurs NBP na ostatni dzień danego okresu sprawozdawczego: na 30 września 2019 r. kurs 1 EUR = 4,3736; na 31 grudnia 2018 r. kurs 1 EUR = 4,3000. Do przeliczenia danych skróconego skonsolidowanego rachunku zysków lub strat i sprawozdania z innych całkowitych dochodów oraz do przeliczenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 r. oraz za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r. przyjęto średni kurs euro  stanowiący średnią arytmetyczną średnich  kursów NBP na ostatni dzień każdego miesiąca  kalendarzowego danego okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 r. kurs 1 EUR = 4,3086; od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r. kurs 1 EUR = 4,2535
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej BIK S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 30092019 r_.pdfSkonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej BIK SA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-13Mirosław KoszanyRoman Wąsikiewicz
Prezes ZarząduCzłonek Zarządu

Artur Kuliński - Dyrektor FinansowyLucyna Kolawa - Główna KsięgowaNazwa jednostki:BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Adres:ALBATROSÓW 2, 30-716 KRAKÓW
Telefon:+48 (12) 65-18-281
Fax:+48 (12) 65-18-280
Email:BIURO@BIK.COM.PL
www:WWW.BIK.COM.PL
NIP:676-110-99-14
REGON:351062897

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy