pixelg
SA - P - 2019-09-25 - BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA (BIOMEDLUB)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - P - komunikat spółki BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA (BIOMEDLUB) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2019
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania:
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SAFarmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
20-029LUBLIN
(kod pocztowy)(miejscowość)
UNIWERSYTECKA10
(ulica)(numer)
+48 (81) 533 82 21 (do 25)+48 (81) 533 80 60
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
712-25-91-951431249645
(NIP)(REGON)
UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /półrocze / 2019półrocze /
Przychody netto ze sprzedaży18 36714 3694 2833 389
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej10 2082982 38170
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem1 022-1 203238-284
Zysk (strata) netto609-1 295142-305
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 782-1 453416-343
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-768-1 443-179-340
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-9173 126-214737
Przepływy pieniężne netto, razem972312354
Dane odpowiednio na dzień2019-06-302018-12-312019-06-302018-12-31
Aktywa razem87 23386 25520 51620 059
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania53 81855 85612 65712 990
Zobowiazania długoterminowe27 63633 5646 5007 806
Zobowiązania krótkoterminowe26 18222 2926 1585 184
Kapitał własny30 99330 4007 2897 070
Kapitał akcyjny62 33762 35214 66114 500
Średnia ważona liczba akcji w tys. szt.62 26060 55962 26057 460
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,01-0,020,00-0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,01-0,020,00-0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,500,500,120,12
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,500,500,120,12
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)----


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
BIOMED_30.06.2019 Raport z przeglądu_25.09.2019.pdf
Sprawozdanie z dzia_alno sci Spo łki za IH 2019.pdf
SSFzaIH2019.pdf
oświadczenie zarządu.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-25Marcin PirógPrezes Zarządu
2019-09-25Piotr FicCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK
Adres:UNIWERSYTECKA 10, 20-029 LUBLIN
Telefon:+48 (81) 533 82 21 (do 25)
Fax:+48 (81) 533 80 60
NIP:712-25-91-951
REGON:431249645

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy