pixelg
SA - QSr3 - 2019-11-29 - BIOTON SA (BIOTON)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki BIOTON SA (BIOTON) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-29
BIOTON SA
(pełna nazwa emitenta)
BIOTONChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-516Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Starościńska5
(ulica)(numer)
022 7214000022 7214000
(telefon)(fax)
bioinfo@bioton.comwww.bioton.com
(e-mail)(www)
5210082573001384592
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sparawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży 147 998 180 181 34 349 42 361
II. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej (121 761) (35 179) (28 260) (8 271)
III. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem (120 633) 30 714 (27 998) 7 221
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (87 826) 36 726 (20 384) 8 634
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 558 4 352 9 413 1 023
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (46 345) 44 547 (10 756) 10 473
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 125 (69 688) 1 422 (16 384)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 338 (20 789) 78 (4 888)
30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
IX. Aktywa razem 914 179 1 010 026 209 022 236 463
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 293 079 297 233 67 011 69 587
XI. Zobowiazania długoterminowe 113 155 123 085 25 872 28 816
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 179 924 174 148 41 139 40 771
XIII. Kapitał własny 621 100 712 793 142 011 166 876
XIV. Kapitał akcyjny 1 717 284 1 717 284 392 648 402 042
XV.Średnia ważona liczba akcji 85 864 200 85 864 200 85 864 200 85 864 200
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (1,0228) 0,4277 (0,2374) 0,1006
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (1,0228) 0,4277 (0,2374) 0,1006
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,2335 8,3014 1,6539 1,9435
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,2335 8,3014 1,6539 1,9435
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -
Dane dotyczące jednostkowego sparawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży 151 989 134 001 35 276 31 504
II. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej (6 667) (33 422) (1 547) (7 858)
III. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem (185 545) (72 133) (43 064) (16 959)
IV. Zysk (strata) netto (185 043) (65 284) (42 947) (15 348)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 39 599 5 670 9 191 1 333
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (45 801) 57 596 (10 630) 13 541
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 784 (61 437) 1 575 (14 444)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 582 1 829 135 430
30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
IX. Aktywa razem 900 956 1 055 204 205 999 247 039
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 286 894 256 099 65 597 59 957
XI. Zobowiazania długoterminowe 112 384 87 700 25 696 20 532
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 174 510 168 399 39 901 39 425
XIII. Kapitał własny 614 062 799 105 140 402 187 083
XIV. Kapitał akcyjny 1 717 284 1 717 284 392 648 402 042
XV. Średnia ważona liczba akcji 85 864 200 85 864 200 85 864 200 85 864 200
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (2,16) (0,76) (0,50) (0,18)
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (2,16) (0,76) (0,50) (0,18)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,15 9,43 1,64 2,18
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,15 9,43 1,64 2,18
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
2019 III kw Grupa BIOTON.pdfSprawozdanie finansowe Q3 2019 BIOTON Grupa Kapitałowa
Raport Okresowy Q3 2019 informacja dodatkowa.pdfInformacja dodatkowa Q3
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-29 Robert Neymann Prezes Zarządu
2019-11-29 Adam Polonek Członek zarządu


Nazwa jednostki:BIOTON SA
Nazwa skrócona jednoskti:BIOTON
Adres:Starościńska 5, 02-516 Warszawa
Telefon:022 7214000
Fax:022 7214000
Email:bioinfo@bioton.com
www:www.bioton.com
NIP:5210082573
REGON:001384592

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR