pixelg
SA - QSr3 - 2019-11-21 - LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA (BOGDANKA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA (BOGDANKA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-21
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LW BOGDANKA S.A.Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
21-013Puchaczów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bogdanka
(ulica)(numer)
(0-81) 462 56 00(0-81) 462 56 17
(telefon)(fax)
bogdanka@lw.com.plwww.bogdanka.eu
(e-mail)(www)
713-000-57-84430309210
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego GK LW Bogdanka za trzy kwartały 2019 r.
Przychody ze sprzedaży1 626 1121 335 637377 411314 009
Zysk operacyjny319 67992 61374 19621 773
Zysk przed opodatkowaniem322 51692 86774 85421 833
Zysk netto roku obrotowego, z tego:263 95476 01361 26217 871
- przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej263 75975 87761 21717 839
- przypadający na udziały mniejszości1951364532
Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy-633-4 740-147-1 114
Całkowite dochody netto za rok obrotowy263 32171 27361 11516 756
Ilość akcji (szt.)34 01434 01434 01434 014
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję) - podstawowy7,752,231,800,52
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej514 474360 239119 40684 692
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-356 766-377 476-82 803-88 745
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-31 051-153 835-7 207-36 167
Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów126 657-171 07229 396-40 219
30.09.2019 r.31.12.2018 r.30.09.2019 r.31.12.2018 r.
Aktywa trwałe3 467 2163 463 822792 760805 540
Aktywa obrotowe702 325469 529160 583109 193
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży0000
RAZEM AKTYWA4 169 5413 933 351953 343914 733
Zobowiązania długoterminowe575 079536 432131 489124 752
Zobowiązania krótkoterminowe406 535446 80392 952103 908
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom3 177 5552 939 939726 531683 707
Udziały nie dające kontroli10 37210 1772 3722 367
Kapitał własny razem3 187 9272 950 116728 902686 073
Dane dotyczące Raportu Kwartalnego LW Bogdanka SA za trzy kwartały 2019 r.
Przychody ze sprzedaży1 623 4911 334 261376 802313 685
Zysk operacyjny313 17588 41072 68620 785
Zysk przed opodatkowaniem317 60490 08373 71421 179
Zysk netto roku obrotowego260 32974 12960 42117 428
Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy-633-4 740-147-1 114
Całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy259 69669 38960 27416 313
Ilość akcji (szt.)34 01434 01434 01434 014
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku 7,652,181,780,51
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej493 392347 900114 51381 791
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-344 326-368 341-79 916-86 597
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-28 181-150 967-6 541-35 492
Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów120 885-171 40828 057-40 298
30.09.2019 r.31.12.2018 r.30.09.2019 r.31.12.2018 r.
Aktywa trwałe3 443 0463 444 475787 234801 041
Aktywa obrotowe676 771449 240154 740104 474
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży0000
RAZEM AKTYWA4 119 8173 893 715941 974905 515
Zobowiązania długoterminowe558 638519 808127 730120 886
Zobowiązania krótkoterminowe396 004442 91890 544103 004
Kapitał własny razem3 165 1752 930 989723 700681 625


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie zarządu IIIQ 2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK LW Bogdanka za III kwartał 2019 r.
Skonsolidowany Raport Kwartalny za IIIQ 2019.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny GK LW Bogdanka za III kwartał 2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-21Artur WasilPrezes Zarządu
2019-11-21Artur WasilewskiZastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno Finansowych
2019-11-21Adam PartykaZastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych
2019-11-21Dariusz DumkiewiczZastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju


Nazwa jednostki:LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:LW BOGDANKA S.A.
Adres:Bogdanka, 21-013 Puchaczów
Telefon:(0-81) 462 56 00
Fax:(0-81) 462 56 17
Email:bogdanka@lw.com.pl
www:www.bogdanka.eu
NIP:713-000-57-84
REGON:430309210

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Bogdanka SA
BOGDANKA
2020-07-30 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-07-29 WZ - podjęte uchwały: powołanie RN, podział zysku
2020-07-29 powołanie RN
2020-07-15 wyniki I półrocze 2020
2020-07-09 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-06-30 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-30 WZ - podjęte uchwały: przerwa w obradach
2020-06-15 rejestracja w KRS zmian w statucie

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy