pixelg
ogłoszenie o przymusowym wykupie akcji Impexmetal SA - 2019-08-06 - Boryszew Spółka Akcyjna (BORYSZEW)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

ogłoszenie o przymusowym wykupie akcji Impexmetal SA - komunikat spółki Boryszew Spółka Akcyjna (BORYSZEW) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr43/2019

Data sporządzenia: 2019-08-06
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Ogłoszenie o przymusowym wykupie akcji spółki Impexmetal S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2019 z dnia 17 lipca 2019 roku informuje, że w związku z osiągnięciem przez Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie łącznie ze stronami zawartego porozumienia akcjonariuszy ( Porozumienie Akcjonariuszy"), w skład którego wchodzą, oprócz Spółki następujące podmioty: Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Impexmetal ) oraz SPV Boryszew 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 94,37% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal, zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 623) ( Ustawa") strony Porozumienia Akcjonariuszy ogłosiły żądanie przymusowego wykupu akcji Impexmetal ( Przymusowy Wykup") należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Impexmetal niebędących stroną Porozumienia Akcjonariuszy ( Akcjonariusze Mniejszościowi"). Podmiotami wykupującymi akcje w ramach Przymusowego Wykupu będą Impexmetal oraz Spółka.
Przedmiotem Przymusowego Wykupu są wszystkie akcje Impexmetal należące do Akcjonariuszy Mniejszościowych ( Akcje"), tj. 10.700.617 (dziesięć milionów siedemset tysięcy sześćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,40 PLN (czterdzieści groszy) każda akcja, uprawniających łącznie ich posiadaczy do wykonywania 5,63% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal. Akcje są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ( KDPW"), oznaczone przez KDPW kodem ISIN: PLIMPXM00019.
Dzień wykupu został ustalony na 9 sierpnia 2019 roku, a cena wykupu jednej Akcji wynosi 4,25 PLN (cztery złote dwadzieścia pięć groszy).
W dniu wykupu Akcjonariusze Mniejszościowi objęci wykupem zostaną pozbawieni praw z Akcji.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-06Piotr Lisiecki
Prezes Zarządu


Nazwa jednostki:Boryszew Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:BORYSZEW
Adres:Aleje Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa
Telefon:+48 22 658 65 68
Fax:+48 22 659 75 27
Email:biuro@boryszew.com.pl
www:boryszew.com.pl
NIP:837-000-06-34
REGON:750010992

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Boryszew SA
BORYSZEW
2020-09-04 SA - PSr
2020-09-01 aktualizacja informacji nt. współpracy z instytucjami finansowymi
2020-09-01 zmiana terminu publikacji SA-PSr
2020-07-23 powołanie RN
2020-07-23 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-07-23 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, powołanie RN
2020-07-14 powołanie zarządu
2020-06-29 SA - QSr1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy