Zawiadomienie o zmianie udziałów - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE UDZIAŁÓW

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2017


Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

BORYSZEW
Temat


Zawiadomienie o zmianie udziałów

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiTreść raportu:

Boryszew Spółka Akcyjna ( Spółka ) informuje, iż w dniu 11 stycznia 2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie, sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 tj. z późn. zm.), od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny informujące, iż w wyniku nabycia akcji Boryszew S.A. (dalej: Spółka ) w transakcji na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 4 stycznia 2017 roku, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: Fundusz ) zwiększył stan posiadania akcji Spółki powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 130.111 (słownie: sto trzydzieści tysięcy sto jedenaście) akcji Spółki, co stanowiło 0,05% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 130.111 (słownie: sto trzydzieści tysięcy sto jedenaście) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,05% ogólnej liczby głosów.
Po rozliczeniu transakcji w dniu 4 stycznia 2017 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajdowało się 14.773.261 (słownie: czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji Spółki, co stanowi 6,16% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 14.773.261 (słownie: czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowił 6,16% ogólnej liczby głosów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-01-11Jarosław MichniukPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:Boryszew Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:BORYSZEW
Adres:Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa
Telefon:+48 22 658 65 68
Fax:+48 22 659 75 27
Email:biuro@boryszew.com.pl
www:boryszew.com.pl
NIP:837-000-06-34
REGON:750010992

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d