pixelg
SA - QSr3 - 2019-11-20 - BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA (BSCDRUK)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA (BSCDRUK) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-20
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
60-171POZNAŃ
(kod pocztowy)(miejscowość)
ŻMIGRODZKA37
(ulica)(numer)
+48 61 867 60 61+48 61 861 60 66
(telefon)(fax)
andrzej.baranowski@bsc-packaging.comwww.bsc-packaging.com
(e-mail)(www)
779-20-76-889639627371
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody netto ze sprzedaży 206 993164 77748 04238 739
Zysk (strata) ze sprzedaży26 46419 3666 1424 553
Zysk (strata) z działalności operacyjnej29 96421 7086 9545 104
Zysk (strata) przed opodatkowania29 76021 8896 9075 146
Zysk (strata) netto24 13717 7315 6024 169
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom 24 13717 7355 6024 170
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej16 15517 0273 7494 003
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-33 218-32 071-7 710-7 540
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej8 87719 7702 0604 648
Przepływy pieniężne netto razem-8 1864 726-1 9001 111
Aktywa/Pasywa razem360 112313 74782 33873 453
Aktywa trwałe189 082156 63643 23336 671
Aktywa obrotowe171 030157 11139 10536 782
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 290 526266 62066 42762 420
Zobowiązania razem 69 58647 12715 91011 033
Zobowiązania długoterminowe27 21222 0946 2225 173
Zobowiązania krótkoterminowe42 37425 0339 6895 861
Liczba akcji (tys. szt.)9 8089 8089 8089 808
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR )2,461,810,560,42
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR )29,6227,186,776,36

Zastosowane do przeliczeń kursów  EUR                 30.09.2019          30.09.2018
Kurs średni arytmetyczny okresu                             - 4,3086             - 4,2535
Kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego         -  4,3736             - 4,2714

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
BSC_SSF__3 Q 2019.pdfSkonsolidowany Raport Okresowy za III kwartał 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-20Janusz SchwarkPrezes Zarządu
2019-11-20Arkadiusz CzyszWiceprezes Zarządu
2019-11-20Andrzej BaranowskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.
Adres:ŻMIGRODZKA 37, 60-171 POZNAŃ
Telefon:+48 61 867 60 61
Fax:+48 61 861 60 66
Email:andrzej.baranowski@bsc-packaging.com
www:www.bsc-packaging.com
NIP:779-20-76-889
REGON:639627371

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AR Packaging Poznań SA
BSCDRUK
2020-07-23 uchwała GPW w sprawie wycofania akcji z obrotu
2020-07-15 zezwolenie KNF na wycofanie akcji z obrotu na GPW
2020-07-01 zmiana adresu strony internetowej
2020-07-01 rejestracja w KRS zmiany statutu, w tym zmiany nazwy
2020-06-19 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-19 WZ - podjęte uchwały: wycofanie akcji z obrotu
2020-05-22 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-05-22 WZ - podjęte uchwały: podział zysku

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy