pixelg
SA-QSr3 - 2019-10-29 - Budimex SA (BUDIMEX)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki Budimex SA (BUDIMEX) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-10-29
Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01-204Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Siedmiogrodzka9
(ulica)(numer)
022 6236000022 6236001
(telefon)(fax)
info@budimex.com.plbudimex.com.pl
(e-mail)(www)
5261003187010732630
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 382 5565 389 6751 249 2591 267 115

Zysk / (strata) z działalności operacyjnej223 539311 71651 88273 285

Zysk / (strata) brutto213 265304 00849 49871 472

Zysk / (strata) netto139 038230 82032 27054 266

Zysk / (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej137 136230 70731 82854 239

Całkowity dochód139 704232 21332 42454 593

Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej137 802232 10031 98354 567

Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej(208 704)(1 118 134)(48 439)(262 874)

Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej(62 313)305 995(14 462)71 940

Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej(300 005)(472 253)(69 629)(111 027)

Przepływy pieniężne netto, razem(571 022)(1 284 392)(132 531)(301 961)

Aktywa razem6 162 8865 456 3511 409 1111 268 919

Zobowiązania ogółem5 422 1954 705 8741 239 7561 094 389

Zobowiązania długoterminowe963 300788 821220 253183 447

Zobowiązania krótkoterminowe4 458 8953 917 0531 019 502910 943

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej720 304743 341164 694172 870

Kapitał własny ogółem740 691750 477169 355174 530

Kapitał podstawowy145 848145 84833 34733 918

Liczba akcji25 530 09825 530 09825 530 09825 530 098

Zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)5,379,041,252,12

Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w zł/EUR)28,2129,126,456,77

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)6,3017,611,484,13

dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 975 3744 898 1191 154 7541 151 550

Zysk (strata) z działalności operacyjnej143 304185 56733 26043 627

Zysk (strata) brutto212 639316 91249 35274 506

Zysk (strata) netto153 762260 11435 68761 153

Całkowity dochód154 308261 40735 81461 457

Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej(224 638)(1 055 803)(52 137)(248 220)

Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej(151 198)442 661(35 092)104 070

Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej(210 262)(466 487)(48 801)(109 671)

Przepływy pieniężne netto, razem(586 098)(1 079 629)(136 030)(253 821)

Aktywa razem4 695 7864 377 6391 073 6661 018 056

Zobowiązania ogółem4 095 7433 771 065936 469876 992

Zobowiązania długoterminowe621 440583 886142 089135 787

Zobowiązania krótkoterminowe3 474 3033 187 179794 381741 204

Kapitał własny600 043606 574137 197141 064

Kapitał podstawowy145 848145 84833 34733 918

Liczba akcji25 530 09825 530 09825 530 09825 530 098

Zysk (strata) netto za okres na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)6,0210,191,402,40

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)23,5023,765,375,53

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)6,3017,611,484,13

Porównywalne dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, jak i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały zaprezentowane według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.Zasady przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych na euroWybrane dane finansowe zostały przeliczone na euro według następujących zasad:
1. poszczególne pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 30 września 2019 roku – według średniego kursu obowiązującego na dzień 30 września 2019 roku – 4,3736 złotych/euro,2. poszczególne pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 roku – według średniego kursu obowiązującego na dzień 31 grudnia 2018 roku – 4,3000 złotych/euro, 3. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres dziewięciu miesięcy 2019 roku - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia do 30 września 2019 roku – 4,3086 złotych/euro, 4. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych porównywalnych danych finansowych za okres dziewięciu miesięcy 2018 roku - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia do 30 września 2018 roku – 4,2535 złotych/euro.
Zaprezentowane kwoty dywidendy wypłacone na jedną akcję w euro zostały przeliczone według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia dokonania wypłaty tj. 4,2673 w dniu 19 czerwca 2019 roku oraz 4,2634 w dniu 7 czerwca 2018 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Grupa Budimex_sprawozdanie finansowe 30.09.2019.pdfsprawozdanie skonsolidowane Grupy Budimex za 3 kwartały 2019 roku

Budimex SA_sprawozdanie finansowe 30.09.2019.pdfsprawozdanie jednostkowe Budimex SA za 3 kwartały 2019 rokuPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-10-29Dariusz Blocherprezes Zarządu


2019-10-29Marcin Węgłowskiczłonek Zarządu

Nazwa jednostki:Budimex SA
Nazwa skrócona jednoskti:BUDIMEX
Adres:Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
Telefon:022 6236000
Fax:022 6236001
Email:info@budimex.com.pl
www:budimex.com.pl
NIP:5261003187
REGON:010732630

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy