pixelg
SA - PSr - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA - PSr

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowj
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowj
w walucie
data przekazania: 2019-09-05
CAPITAL PARTNERS SA
(pełna nazwa emitenta)
CAPITALUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-103Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Królewska16
(ulica)(numer)
+48 22 330 68 80+48 22 330 68 81
(telefon)(fax)
biuro@c-p.plwww.c-p.pl, www.capital-partners.pl
(e-mail)(www)
5272372698015152014
(NIP)(REGON)
WBS Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Przychody z działalności podstawowej1 405,8110 086,54327,852 379,18
Zysk/Strata na działalności podstawowej -11 234,94-8 840,90-2 620,09-2 085,36
Zysk/Strata przed opodatkowaniem -11 281,66-8 760,66-2 630,98-2 066,44
Zysk/Strata netto okresu -9 259,26-6 578,14-2 159,34-1 551,63
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-40,86-5 881,40-9,53-1 387,29
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0,0954 856,560,0212 939,39
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-231,11-47 023,22-53,90-11 091,69
Zmiana stanów środków pieniężnych netto w okresie-271,881 951,95-63,40460,42
Aktywa razem39 069,9649 395,109 188,6111 487,23
Zobowiązania długoterminowe4 360,345 908,401 025,481 374,05
Zobowiązania krótkoterminowe798,71316,54187,8473,61
Kapitał własny33 910,9143 170,167 975,2810 039,57
Kapitał zakładowy17 000,0017 000,003 998,123 953,49
Liczba akcji (w szt.)17 000 00017 000 00017 000 00017 000 000
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,54-0,70-0,13-0,16
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,54-0,70-0,13-0,16
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,992,540,470,59

Porównywalne dane bilansowe (pkt. IX-XIII) zaprezentowano wg stanu na dzień 31.12.2018r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.Zastosowane kursy walutowe:1) poszczególne pozycje bilansu przelicza się na walutę EUR wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy:- na dzień 30.06.2019r. wg kursu 4,2520 PLN/EUR tabela kursów średnich NBP nr 124/A/NBP/2019 z dnia 28.06.201r.,- na dzień 31.12.2018r. wg kursu 4,3000 PLN/EUR tabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2018 z dnia 31.12.2018r.,2) poszczególne pozycje rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przelicza się na walutę EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego:- za okres 01.01-30.06.2019r. wg kursu 4,2880 PLN/EUR,- za okres 01.01-30.06.2018r. wg kursu 4,2395 PLN/EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Skonsolidowane rozszerzone spr. fin. GK CP za I pol. 2019.pdfPółroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Partners za okres 01.01.2019 - 30.06.2019 rozszerzone o jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A.
Sprawozdanie Zarzadu CP z dzialalnosci za I pol. 2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners w I półroczu 2019r.
Oswiadczenie Zarzadu CP dot. spr. finansowego za I pol. 2019.pdfOświadczenia Zarządu Capital Partners S.A. do półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2019 - 30.06.2019 rozszerzonego o jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A.
Raport GK CP SA 30.06.2019.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za okres 01.01.2019 - 30.06.2019
Raport CP SA 30.06.2019.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za okres 01.01.2019 - 30.06.2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-05Paweł BalaPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:CAPITAL PARTNERS SA
Nazwa skrócona jednoskti:CAPITAL
Adres:Królewska 16, 00-103 Warszawa
Telefon:+48 22 330 68 80
Fax:+48 22 330 68 81
Email:biuro@c-p.pl
www:www.c-p.pl, www.capital-partners.pl
NIP:5272372698
REGON:015152014

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR