pixelg
SA - PSr - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA - PSr

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-09-03
CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCCLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
59-101Polkowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strefowa6
(ulica)(numer)
076 845 84 00076 845 84 31
(telefon)(fax)
ccc@ccc.euwww.ccc.eu
(e-mail)(www)
6922200609390716905
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 680 140,091 929 452625 033455 113
Zysk z działalności operacyjnej-10 243193 725-2 38945 695
Zysk brutto-75 887149 449-17 69835 252
Zysk netto-120 50089 815-28 10221 185
Zysk netto z działalności kontynuowanej-74 024140 749-17 26333 200
Strata netto z działalności zaniechanej-46 476-50 934-10 839-12 014
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej457 411343 683106 67281 067
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-454 788-236 341-106 061-55 747
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej135 85079 34931 68118 717
Przepływy pieniężne netto, razem138 472186 69132 29344 036
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej-1,803,42-0,420,81
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej-1,803,42-0,420,81
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej-1,13-1,24-0,26-0,29
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej-1,13-1,24-0,26-0,29
Pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa, razem7 193 3036 736 0011 691 7461 566 512
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 171 3315 588 2081 451 3951 299 583
Zobowiązania długoterminowe2 916 4682 650 863685 905616 480
Zobowiązania krótkoterminowe3 254 7632 937 346765 466683 104
Kapitał własny1 021 9721 147 792240 351266 928
Kapitał zakładowy4 1174 117968957
Liczba akcji (w szt.)41 168 00041 168 00041 168 00041 168 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)24,8227,885,846,48
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)24,8227,885,846,48
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,482,300,110,53
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 059 192958 244247 013226 028
Zysk z działalności operacyjnej15 95727 6483 7216 522
Zysk brutto1 2867 3443001 732
Zysk netto-4 4954 439-1 0481 047
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej467 144194 749108 94245 937
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-380 308-142 044-88 691-33 505
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 507-38 050352-8 975
Przepływy pieniężne netto, razem88 34314 65420 6023 457
Zysk na jedną akcję (w zł/ EUR)-0,110,11-0,030,03
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/ EUR)-0,110,11-0,030,03
Pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa, razem2 744 9622 272 425645 570528 471
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 715 7821 230 535403 524286 171
Zobowiązania długoterminowe837 389706 448196 940164 290
Zobowiązania krótkoterminowe878 393524 127206 584121 890
Kapitał własny1 029 1801 041 852242 046242 291
Kapitał zakładowy4 1174 117968957
Liczba akcji (w szt.)41 168 00041 168 00041 168 00041 168 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)25,0025,315,885,89
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)25,0025,315,885,89
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,482,300,110,53

Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na dzień 30.06.2018 roku 1 EUR = 4,2520  oraz 31.12.2018 roku 1 EUR = 4,3000.- poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i pozostałych dochodów całkowitych oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w następujących okresach sprawozdawczych 01.01.2019 – 30.06.2019 oraz 01.01.2018 – 30.06.2018, odpowiednio: 1 EUR = 4,2880  i 1 EUR = 4,2395.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
SAPS_CCC_SF_H1_2019_PL.pdfśródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finanasowe GK CCC SA
SAP_CCC_SF_H1_2019_PL.pdfśródroczne skrócone jednostkowe sprawozadnie finansowe GK CCC SA
CCC_SZD_H1_2019_PL.pdfśródroczne sprawozdanie z działalności GK CCC SA
R19 CCC S.T. review report SSF.pdfraport Biegłego Rewidenta z przeglądu - sprawozdanie skonsolidowane
R19 CCC S.T. review report JSF.pdfraport Biegłego Rewidenta z przeglądu - sprawozdanie jednostkowe
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-03Marcin CzyczerskiPrezes Zarządu
2019-09-03Mariusz GnychWiceprezes


Nazwa jednostki:CCC S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:CCC
Adres:Strefowa 6, 59-101 Polkowice
Telefon:076 845 84 00
Fax:076 845 84 31
Email:ccc@ccc.eu
www:www.ccc.eu
NIP:6922200609
REGON:390716905

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR