pixelg
SA-QSr3 - 2019-10-30 - CCC S.A. (CCC)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki CCC S.A. (CCC) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-10-30
CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCCLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
59-101Polkowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strefowa6
(ulica)(numer)
076 845 84 00076 845 84 31
(telefon)(fax)
ccc@ccc.euwww.ccc.eu
(e-mail)(www)
6922200609390716905
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 127 8273 122 354958 044734 067

Zysk z działalności operacyjnej5 861223 9351 36052 647

Zysk (strata) brutto-100 284145 904-23 27534 302

Zysk (strata) netto-163 85043 758-38 02910 288

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-117 371121 392-27 24128 539

Strata netto z działalności zaniechanej-46 479-77 634-10 787-18 252

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej565 693497 381131 294116 935

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-601 063-377 043-139 503-88 643

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej127 493-160 36629 590-37 702

Przepływy pieniężne netto, razem92 123-40 02821 381-9 411

Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej-2,852,95-0,660,69

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej-2,852,95-0,660,69

Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej-1,13-1,88-0,26-0,44

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej-1,13-1,88-0,26-0,44

Pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018

Aktywa, razem7 368 8526 736 0011 684 8481 566 512

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 388 0925 588 2091 460 6031 299 583

Zobowiązania długoterminowe2 892 9142 650 863661 449616 480

Zobowiązania krótkoterminowe3 495 1782 937 346799 154683 104

Kapitał własny980 7611 147 792224 246266 928

Kapitał zakładowy4 1174 117941957

Liczba akcji (w szt.)41 168 00041 168 00041 168 00041 168 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)23,8227,885,456,48

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)23,8227,885,456,48

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,482,300,110,53

Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 613 7011 468 768374 530345 308

Zysk z działalności operacyjnej76 55540 92417 7689 621

Zysk brutto68 68324 23515 9415 698

Zysk netto57 72011 35413 3962 669

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej603 611393 071140 09592 411

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-466 879-303 391-108 360-71 327

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-50 329-140 599-11 681-33 055

Przepływy pieniężne netto, razem86 404-50 91820 054-11 971

Zysk na jedną akcję (w zł/ EUR)1,400,280,330,06

Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/ EUR)1,400,280,330,06

Pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018

Aktywa, razem2 951 6732 272 425674 884528 471

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 854 4821 230 535424 017286 171

Zobowiązania długoterminowe876 431706 448200 391164 290

Zobowiązania krótkoterminowe978 051524 127223 626121 890

Kapitał własny1 097 1911 041 852250 867242 291

Kapitał zakładowy4 1174 117941957

Liczba akcji (w szt.)41 168 00041 168 00041 168 00041 168 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)26,6525,316,095,89

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)26,6525,316,095,89

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,482,300,110,53
Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na dzień 30.09.2019 roku 1 EUR = 4,3736 oraz 31.12.2018 roku 1 EUR = 4,3000.
- poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i pozostałych dochodów całkowitych oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w następujących okresach sprawozdawczych 01.01.2019 – 30.09.2019 oraz 01.01.2018 – 30.09.2018, odpowiednio: 1 EUR = 4,3086 i 1 EUR = 4,2535


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

CCCSA_QSR3_2019PL_.pdfCCC skonsolidowany raport kwartalny za Q3 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-30Marcin CzyczerskiPrezes Zarządu
2019-10-30Mariusz GnychWiceprezes


Nazwa jednostki:CCC S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:CCC
Adres:Strefowa 6, 59-101 Polkowice
Telefon:076 845 84 00
Fax:076 845 84 31
Email:ccc@ccc.eu
www:www.ccc.eu
NIP:6922200609
REGON:390716905

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR