SA-QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

SA-QSR1

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2019-05-23
CD PROJEKT Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
CD PROJEKT SAInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-301Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jagiellońska74
(ulica)(numer)
22 519 69 00
(telefon)(fax)
gielda@cdprojekt.comwww.cdprojekt.com
(e-mail)(www)
734-28-67-148492707333
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów80 90575 43518 82518 054
Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów28 71316 1336 6813 861
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej20 56027 8994 7846 677
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem22 73629 1575 2906 978
Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu17 79722 8924 1415 479
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 96236 068-4578 632
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej54 868-18 82912 767-4 506
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 665-104-387-25
Przepływy pieniężne netto razem51 24117 13511 9234 101
Liczba akcji w tysiącach sztuk96 12096 12096 12096 120
Zysk/(strata) netto na akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,190,240,040,06
Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,180,230,040,05
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR)10,659,452,482,25
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)10,169,072,362,16
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)1,0500,240
Stan na dzień31.03.201931.12.201831.03.201931.12.2018
Aktywa razem1 145 5581 126 838266 328262 055
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych)110 561114 06725 70426 527
Zobowiązania długoterminowe14 5246 6913 3771 556
Zobowiązania krótkoterminowe107 406117 28324 97127 275
Kapitał własny1 023 6281 002 864237 981233 224
Kapitał zakładowy96 12096 12022 34722 353
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Stan za okres01.01.2019-31.03.201901.01.2018-31.03.201801.01.2019-31.03.201901.01.2018-31.03.2018
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów49 14951 28411 43612 274
Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów6 1621 2931 434309
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej22 28028 2995 1846 773
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem24 40229 9215 6787 161
Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu19 34423 7224 5015 677
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej16 98735 9943 9528 614
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej73 135-16 59617 017-3 972
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 34126-3126
Przepływy pieniężne netto razem88 78119 42420 6574 649
Liczba akcji w tysiącach sztuk96 12096 12096 12096 120
Zysk/(strata) netto na akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,200,250,050,06
Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,190,240,040,06
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR)10,349,142,402,17
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)9,868,772,292,08
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)1,050,000,240,00
Stan na dzień31.03.201931.12.201831.03.201931.12.2018
Aktywa razem1 073 6741 045 726249 616243 192
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych)72 74867 72216 91315 749
Zobowiązania długoterminowe11 9626 8532 7811 594
Zobowiązania krótkoterminowe67 90267 35815 78615 665
Kapitał własny993 810971 515231 049225 934
Kapitał zakładowy96 12096 12022 34722 353

Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursu wymiany złotego w stosunku do EUR wyniosły w okresach objętych śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym:
Rok obrotowy średni kurs w okresie* Minimalny kurs w okresie Maksymalny kurs w okresie Kurs na ostatni dzień okresu
01.01.2019-31.03.2019 4,2978 4,2706 4,3402 4,3013
01.01.2018-31.03.2018 4,1784 4,1423 4,2416 4,2085
01.01.2018 - 31.12.2018 4,2669 4,1423 4,3978 4,3000
*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
"Poszczególne pozycje aktywów i pasywów jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień okresu.
"
"Poszczególne pozycje jednostkowego i skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.
"

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Spr_fin_ Q1_2019_signed.pdfŚródroczne skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 r.
Consolidated FInancial Statement - Q1_2019.pdfCconsolidated financial statement of the CD PROJEKT Capital Group for the period between 1 January and 31 March 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-23
Adam Kiciński
Prezes Zarządu
2019-05-23
Marcin Iwiński
Wiceprezes Zarządu
2019-05-23
Piotr Nielubowicz
Wiceprezes Zarządu
2019-05-23
Adam Badowski
Członek Zarządu
2019-05-23
Piotr Karwowski
Członek Zarządu
2019-05-23
Oleg Klapovskiy
Członek Zarządu
2019-05-23
Michał Nowakowski
Członek Zarządu


Nazwa jednostki:CD PROJEKT Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:CD PROJEKT SA
Adres:Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
Telefon:22 519 69 00
Email:gielda@cdprojekt.com
www:www.cdprojekt.com
NIP:734-28-67-148
REGON:492707333

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
CD Projekt SA
CDPROJEKT
2019-09-03 sprzedaż akcji przez członka zarządu
2019-08-29 raport dot. zakresu stosowania Dobrych Praktyk
2019-08-29 SA - PSr
2019-06-25 sprzedaż akcji przez Nationale-Nederlanden OFE
2019-06-09 data premiery gry Cyberpunk 2077
2019-05-23 SA-QSr1
2019-05-23 zmiany w składzie komitetu audytu
2019-05-23 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 1,05 zł/akcja

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d