pixelg
SA - QSr3 - 2019-11-21 - CD PROJEKT Spółka Akcyjna (CDPROJEKT)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna (CDPROJEKT) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2019-11-21
CD PROJEKT Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
CD PROJEKT SAInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-301Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jagiellońska74
(ulica)(numer)
22 519 69 00
(telefon)(fax)
gielda@cdprojekt.comwww.cdprojekt.com
(e-mail)(www)
734-28-67-148492707333
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów307 958235 60171 47555 390
Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów104 50463 35024 25514 894
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej76 69779 58217 80118 710
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem83 40086 74319 35720 393
Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu66 43567 91715 41915 967
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej157 55052 07636 56612 244
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-30 876-70 232-7 166-16 512
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-106 086-649-24 622-153
Przepływy pieniężne netto razem20 588-18 8054 778-4 421
Liczba akcji w tysiącach sztuk96 12096 12096 12096 120
Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)0,690,710,160,17
Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR)0,660,670,150,16
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)10,359,982,372,34
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)9,859,392,252,20
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)1,050,000,240,00
Stan na dzień30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa razem1 208 0561 126 838276 215262 055
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych)82 53591 46418 87121 271
Zobowiązania długoterminowe6 1856 6911 4141 556
Zobowiązania krótkoterminowe207 228117 28347 38227 275
Kapitał własny994 6431 002 864227 420233 224
Kapitał zakładowy96 12096 12021 97722 353
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Stan za okres01.01.2019-30.09.201901.01.2018-30.09.201801.01.2019-30.09.201901.01.2018-30.09.2018
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów198 714147 56446 12034 692
Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów28 3913 6566 589860
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej77 73381 03118 04119 050
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem85 32488 22919 80320 743
Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu68 40069 85715 87516 423
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej172 45555 95640 02613 155
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-10 171-61 857-2 361-14 543
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-105 007-649-24 371-153
Przepływy pieniężne netto razem57 277-6 55013 294-1 540
Liczba akcji w tysiącach sztuk96 12096 12096 12096 120
Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)0,710,730,170,17
Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR)0,680,680,160,16
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)10,049,672,302,24
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)9,559,102,182,14
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)1,050,000,240,00
Stan na dzień30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa razem1 135 2541 045 726259 570243 192
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych)48 81245 11911 16110 493
Zobowiązania długoterminowe3 8736 8538861 594
Zobowiązania krótkoterminowe166 17367 35837 99515 665
Kapitał własny965 208971 515220 690225 934
Kapitał zakładowy96 12096 12021 97722 353

Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursu wymiany złotego w stosunku do EUR wyniosły w okresach objętych śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym:
Rok obrotowy
średni kurs w okresie*
Minimalny kurs w okresie
Maksymalny kurs w okresie
Kurs na ostatni dzień okresu
01.01.2019-30.09.2019
4,3086
4,2406
4,3891
4,3736
01.01.2018-30.09.2018
4,2535
4,1423
4,3978
4,2714
01.01.2018 - 31.12.2018
4,2669
4,1423
4,3978
4,3000
*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej  przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień okresu.
Poszczególne pozycje jednostkowego i skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
spr_fin_skons_ Q3_2019.pdfŚródroczne skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za okres od 1 lipca do 31 września 2019 r.
Consolidated_financial_statement_Q3_2019.pdfConsolidated Financial Statement of the CD PROJEKT Capital Group for the period between 1 July and 30 September 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-21
Adam Kiciński
Prezes Zarządu
2019-11-21
Marcin Iwiński
Wiceprezes Zarządu
2019-11-21
Piotr Nielubowicz
Wiceprezes Zarządu
2019-11-21
Adam Badowski
Członek Zarządu
2019-11-21
Piotr Karwowski
Członek Zarządu
2019-11-21
Michał Nowakowski
Członek Zarządu


Nazwa jednostki:CD PROJEKT Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:CD PROJEKT SA
Adres:Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
Telefon:22 519 69 00
Email:gielda@cdprojekt.com
www:www.cdprojekt.com
NIP:734-28-67-148
REGON:492707333

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
CD Projekt SA
CDPROJEKT
2020-09-22 sprzedaż akcji przez osoby powiązane
2020-09-22 WZ - podjęte uchwały
2020-09-22 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-09-21 sprzedaż akcji przez osoby powiązane
2020-09-18 sprzedaż akcji przez osoby powiązane
2020-09-17 sprzedaż akcji przez osoby powiązane
2020-09-16 sprzedaż akcji przez osoby powiązane
2020-09-15 sprzedaż akcji przez osoby powiązane

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy