pixelg
SA-Q1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-Q1

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
data przekazania: 2019-05-13
CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CELON PHARMA S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-092Kiełpin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogrodowa2A
(ulica)(numer)
227515933
(telefon)(fax)
info@celonpharma.comwww.celonpharma.com
(e-mail)(www)
118-16-42-061015181033
(NIP)(REGON)
BILANS
w tys.
stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
Aktywa trwałe374 108349 917290 053
Wartości niematerialne i prawne, w tym:7 7437 4102 434
wartość firmy000
Rzeczowe aktywa trwałe202 679190 716148 032
Należności długoterminowe919191
Od jednostek powiązanych000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Od pozostałych jednostek919191
Inwestycje długoterminowe54 48654 47670 729
Nieruchomości000
Wartości niematerialne i prawne000
Długoterminowe aktywa finansowe54 48654 47670 729
w jednostkach powiązanych, w tym:763753753
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności000
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:53 72253 72269 975
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 000
udziały lub akcje w innych jednostkach53 72253 72269 975
w pozostałych jednostkach000
Inne inwestycje długoterminowe000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe109 11097 22568 767
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego7 4107 4107 408
Inne rozliczenia międzyokresowe101 67089 81561 359
Aktywa obrotowe213 144213 751244 855
Zapasy26 55423 60718 658
Należności krótkoterminowe33 44540 13130 001
Od jednostek powiązanych242223
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale000
Od pozostałych jednostek242223
Inwestycje krótkoterminowe151 033147 998194 689
Krótkoterminowe aktywa finansowe151 033147 988194 689
w jednostkach powiązanych5 00800
w pozostałych jednostkach000
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne146 025147 988194 689
Inne inwestycje krótkoterminowe000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 1122 0151 508
Należne wpłaty na kapitał zakładowy000
Akcje (udziały) własne000
A k t y w a r a z e m587 252563 668534 908
PASYWA
Kapitał własny455 220448 729447 397
Kapitał zakładowy4 5004 5004 500
Kapitał zapasowy365 892365 892347 926
Kapitał z aktualizacji wyceny38 57038 57051 736
Pozostałe kapitały rezerwowe000
Zysk (strata) z lat ubiegłych39 76710 07035 685
Zysk (strata) netto6 49029 6977 550
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania132 032114 93987 511
Rezerwy na zobowiązania15 15415 58715 926
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego12 74112 74114 379
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 2131 213991
długoterminowa000
krótkoterminowa1 2131 213991
Pozostałe rezerwy1 2001 632555
długoterminowe550550550
krótkoterminowe6501 0825
Zobowiązania długoterminowe9881 1982 944
Wobec jednostek powiązanych000
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Wobec pozostałych jednostek9881 1982 944
Zobowiązania krótkoterminowe21 89314 31216 195
Wobec jednostek powiązanych000
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Wobec pozostałych jednostek21 74614 12715 813
Fundusze specjalne148186382
Rozliczenia międzyokresowe93 99683 84152 446
Ujemna wartość firmy000
Inne rozliczenia międzyokresowe93 99683 84152 446
długoterminowe90 88780 73249 337
krótkoterminowe3 1093 1093 109
P a s y w a r a z e m587 252563 668534 908
Wartość księgowa455 220448 729447 397
Liczba akcji (w szt.)45 000 00045 000 00045 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)10,129,979,94
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)45 000 00045 000 00045 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)10,129,979,94
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów27 09128 1676 3036 741
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 6798 0661 5541 930
Zysk (strata) brutto7 1018 9821 6522 150
Zysk (strata) netto6 4907 5501 5101 807
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej19 88510 9954 6372 631
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-21 064-17 239-4 912-4 126
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-794-422-184-101
Przepływy pieniężne netto, razem-1 972-6 666-459-1 595
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)587 252563 668136 529127 102
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)132 032114 93930 69620 794
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9881 198230699
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)21 89314 3135 0903 848
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)455 220447 729105 833106 308
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)4 5004 5001 0461 069
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)45 000 00045 000 00045 000 00045 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,140,170,030,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,140,170,030,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)10,129,942,352,36
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)10,129,972,352,36
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Nie dotyczy.

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:Nie dotyczy.

PlikOpis
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:27 09128 167
od jednostek powiązanych00
Przychody netto ze sprzedaży produktów27 09127 814
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0353
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:9 59912 905
jednostkom powiązanym00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów9 59912 552
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0353
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży17 49115 262
Koszty sprzedaży3 8980
Koszty ogólnego zarządu7 9288 186
Zysk (strata) ze sprzedaży5 6667 075
Pozostałe przychody operacyjne1 0601 248
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych9187
Dotacje00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00
Inne przychody operacyjne9691 160
Pozostałe koszty operacyjne47258
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00
Inne koszty operacyjne47258
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 6798 065
Przychody finansowe708988
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:00
od jednostek powiązanych, w tym:00
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
od pozostałych jednostek, w tym:00
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Odsetki, w tym:708988
od jednostek powiązanych80
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych00
Inne00
Koszty finansowe28570
Odsetki w tym:3765
dla jednostek powiązanych00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych00
Inne2486
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Zysk (strata) brutto7 1018 982
Podatek dochodowy6111 433
część bieżąca6111 433
część odroczona00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)00
Zysk (strata) netto6 4907 550
Zysk (strata) netto (zannualizowany)6 4907 550
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)45 000 00045 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,140,17
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)45 000 00045 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,140,17
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Nie dotyczy.

PlikOpis
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)448 729439 847439 847
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych448 729439 847439 847
Kapitał zakładowy na początek okresu4 5004 5004 500
Zmiany kapitału zakładowego000
zwiększenia (z tytułu)000
emisji akcji (wydania udziałów)000
zmniejszenia (z tytułu)000
umorzenia akcji (udziałów)000
Kapitał zakładowy na koniec okresu4 5004 5004 500
Kapitał zapasowy na początek okresu365 892347 926347 926
Zmiany kapitału zapasowego017 9650
zwiększenia (z tytułu)017 9650
emisji akcji powyżej wartości nominalnej000
z podziału zysku (ustawowo)017 9650
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)000
zmniejszenia (z tytułu)000
pokrycia straty000
Kapitał zapasowy na koniec okresu365 892365 892347 926
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu38 57051 73651 736
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny0-13 1650
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)013 1650
zbycia środków trwałych000
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu38 57038 57051 736
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych000
zwiększenia (z tytułu)000
0
zmniejszenia (z tytułu)000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu10 07035 68535 685
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu10 07035 68535 685
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych000
zwiększenia (z tytułu)29 69700
podziału zysku z lat ubiegłych29 69700
zmniejszenia (z tytułu)025 6150
wypłata dywidendy
7 6500
- przeniesienie na kapitał zapasowy17 9650
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu39 76710 07035 685
Strata z lat ubiegłych na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych000
zwiększenia (z tytułu)000
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia000
0
zmniejszenia (z tytułu)000
0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu39 76710 07035 685
Wynik netto6 49029 6977 550
zysk netto6 49029 6977 550
strata netto000
odpisy z zysku000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )455 220448 729447 397
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto6 4907 550
Korekty razem13 3953 445
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja4 9434 262
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)2959
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-91-87
Zmiana stanu rezerw-432-1 023
Zmiana stanu zapasów-2 947-302
Zmiana stanu należności6 6863 732
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów7 0343 951
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 826-7 146
Inne korekty00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia19 88510 995
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy91137
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych91137
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
Inne wpływy inwestycyjne00
Wydatki21 15517 377
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych16 15515 822
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:00
w jednostkach powiązanych5 0000
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe5 0000
w pozostałych jednostkach00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne01 554
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-21 064-17 239
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy00
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału00
Kredyty i pożyczki00
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe00
Wydatki794422
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek00
Wykup dłużnych papierów wartościowych00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego757363
Odsetki3759
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-794-422
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-1 972-6 666
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 972-6 666
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu147 998201 355
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:146 025194 689
o ograniczonej możliwości dysponowania0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)PlikOpis
CELON_RAPORT_2019Q1_zal.pdfRaport Celon Pharma 2019Q1
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
CELON_RAPORT_2019Q1_zal.pdfRaport Celon Pharma 2019Q1
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-13Maciej WieczorekPrzezes Zarządu
2019-05-13Iwona GiedronowiczCzłonek Zarządu
2019-05-13Bogdan ManowskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CELON PHARMA S.A.
Adres:Ogrodowa 2A, 05-092 Kiełpin
Telefon:227515933
Email:info@celonpharma.com
www:www.celonpharma.com
NIP:118-16-42-061
REGON:015181033

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR