pixelg
SA - Q3 - 2019-11-08 - CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA (CLNPHARMA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - Q3 - komunikat spółki CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA (CLNPHARMA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
data przekazania: 2019-11-08
CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CELON PHARMA S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-092Kiełpin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogrodowa2A
(ulica)(numer)
22 7515933
(telefon)(fax)
info@celonpharma.comwww.celonpharma.com
(e-mail)(www)
118-16-42-061015181033
(NIP)(REGON)
BILANS
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
Aktywa trwałe426 143403 232349 917337 136
Wartości niematerialne i prawne, w tym:6 5617 1777 4092 048
wartość firmy0000
Rzeczowe aktywa trwałe232 239222 034190 716174 704
Należności długoterminowe91919191
Od jednostek powiązanych0000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0000
Od pozostałych jednostek91919191
Inwestycje długoterminowe50 39149 77154 47667 751
Nieruchomości0000
Wartości niematerialne i prawne0000
Długoterminowe aktywa finansowe50 39149 77154 47667 751
w jednostkach powiązanych, w tym:763763753753
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności0000
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:49 62849 00853 72266 998
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0000
udziały lub akcje w innych jednostkach49 62849 00853 72266 998
w pozostałych jednostkach0000
Inne inwestycje długoterminowe0000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe136 861124 15997 22592 542
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego9 7298 8527 4108 246
Inne rozliczenia międzyokresowe127 132115 30689 81584 296
Aktywa obrotowe155 351181 297213 751215 664
Zapasy28 16425 25023 60720 737
Należności krótkoterminowe46 09245 98040 13135 017
Od jednostek powiązanych2927220
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale0000
Od pozostałych jednostek46 06345 95340 10935 017
Inwestycje krótkoterminowe78 123106 644147 998158 859
Krótkoterminowe aktywa finansowe78 123106 644147 998158 859
w jednostkach powiązanych0000
w pozostałych jednostkach0000
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne78 123106 644147 998158 859
Inne inwestycje krótkoterminowe0000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 9723 4232 0151 051
Należne wpłaty na kapitał zakładowy0000
Akcje (udziały) własne0000
A k t y w a r a z e m581 494584 529563 668552 800
PASYWA
Kapitał własny444 906442 271448 729453 215
Kapitał zakładowy4 5004 5004 5004 500
Kapitał zapasowy384 788384 788365 892365 892
Kapitał z aktualizacji wyceny35 25434 75238 57049 323
Pozostałe kapitały rezerwowe0000
Zysk (strata) z lat ubiegłych10 07010 07010 07010 070
Zysk (strata) netto10 2948 16129 69723 430
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)0000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania136 588142 258114 93999 585
Rezerwy na zobowiązania14 85913 78315 58715 614
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego12 89611 82012 74114 073
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 2131 2131 213991
długoterminowa0000
krótkoterminowa1 2131 2131 213991
Pozostałe rezerwy7507501 631550
długoterminowe550550550550
krótkoterminowe2002001 0810
Zobowiązania długoterminowe3555321 198977
Wobec jednostek powiązanych0000
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0000
Wobec pozostałych jednostek0000
Zobowiązania krótkoterminowe21 62725 92414 31319 121
Wobec jednostek powiązanych0000
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0000
Wobec pozostałych jednostek0000
Fundusze specjalne381453186150
Rozliczenia międzyokresowe99 747102 01983 84163 873
Ujemna wartość firmy0000
Inne rozliczenia międzyokresowe99 747102 01983 84163 873
długoterminowe96 63898 91080 73260 764
krótkoterminowe3 1093 1093 1093 109
P a s y w a r a z e m581 494584 529563 668552 800
Wartość księgowa444 906442 271448 729453 215
Liczba akcji (w szt.)45 000 00045 000 00045 000 00045 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)9,899,839,9710,07
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)45 000 00045 000 00045 000 00045 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)9,899,839,9710,07
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów75 25890 10317 46721 183
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 04825 3631 8685 963
Zysk (strata) brutto8 90826 8072 0676 302
Zysk (strata) netto10 29423 4302 3895 508
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 17518 596-7374 372
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-57 937-52 163-13 447-12 263
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8 763-8 928-2 034-2 099
Przepływy pieniężne netto, razem-69 875-42 495-16 217-9 991
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)581 494552 800132 956129 419
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)136 58899 58531 23023 314
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)35597781229
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)21 62719 1224 9454 477
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)444 906453 215101 725106 105
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)4 5004 5001 0291 054
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)45 000 00045 000 00045 000 00045 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,230,520,050,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,230,520,050,12
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9,8910,072,262,36
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9,8910,072,262,36
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Brak pozycji pozabilansowych.

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:Nie dotyczy.

PlikOpis
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:75 25890 10323 99931 696
od jednostek powiązanych0000
Przychody netto ze sprzedaży produktów75 25890 10323 99931 696
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:23 05043 8218 58019 199
jednostkom powiązanym0000
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów23 05043 8215 85019 199
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0000
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży52 20746 28215 41912 497
Koszty sprzedaży11 95311 4264 1193 339
Koszty ogólnego zarządu36 40212 95911 1092 252
Zysk (strata) ze sprzedaży3 85321 8971916 906
Pozostałe przychody operacyjne4 2583 8111 4261 242
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych50319324944
Dotacje0000
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0000
Inne przychody operacyjne3 7563 6191 1771 199
Pozostałe koszty operacyjne63346165
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0000
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0000
Inne koszty operacyjne63346165
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 04825 3631 6168 084
Przychody finansowe1 6133 3764481 409
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0000
od jednostek powiązanych, w tym:0000
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0000
od pozostałych jednostek, w tym:0000
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Odsetki, w tym:1 6133 3764481 409
od jednostek powiązanych18000
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0000
w jednostkach powiązanych0000
Aktualizacja wartości aktywów finansowych0000
Inne0000
Koszty finansowe7531 9333331 125
Odsetki w tym:1493914788
dla jednostek powiązanych0000
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0000
w jednostkach powiązanych0000
Aktualizacja wartości aktywów finansowych01 3540880
Inne604188286156
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0000
Zysk (strata) brutto8 90826 8071 7318 368
Podatek dochodowy-1 3863 377-40277
część bieżąca03 957-484746
część odroczona-1 386-58082-670
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
Zysk (strata) netto10 29423 4302 1338 291
Zysk (strata) netto (zannualizowany)10 29423 4302 1338 291
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)45 000 00045 000 00045 000 00045 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,230,520,050,18
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)45 000 00045 000 00045 000 00045 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,230,520,050,18
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Nie dotyczy.

PlikOpis
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-313 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)448 729448 729439 847439 847
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów 0000
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych448 729448 729439 847439 847
Kapitał zakładowy na początek okresu4 5004 5004 5004 500
Zmiany kapitału zakładowego0000
zwiększenia (z tytułu)0000
emisji akcji (wydania udziałów)0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
umorzenia akcji (udziałów)0000
Kapitał zakładowy na koniec okresu4 5004 5004 5004 500
Kapitał zapasowy na początek okresu365 892384 789347 926347 926
Zmiany kapitału zapasowego18 897017 96517 965
zwiększenia (z tytułu)18 897017 96517 965
emisji akcji powyżej wartości nominalnej0000
z podziału zysku (ustawowo)0000
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)18 897017 96517 965
zmniejszenia (z tytułu)0000
pokrycia straty0000
Kapitał zapasowy na koniec okresu384 789384 789365 892365 892
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu38 57034 75251 73651 736
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny-3 316502-13 165-2 412
zwiększenia (z tytułu)1 5161 516603603
wycena posiadanych akcj1 5161 516603603
zmniejszenia (z tytułu)4 8361 01413 7683 015
zbycia środków trwałych0000
wycena posiadanych akcji4 8361 01413 7683 015
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu35 25435 25438 57049 324
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu0000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych0000
zwiększenia (z tytułu)0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu0000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu39 76710 07035 68535 685
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu39 76710 07035 68535 685
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów 0000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych39 76710 07035 68535 685
zwiększenia (z tytułu)0000
podziału zysku z lat ubiegłych0000
zmniejszenia (z tytułu)29 697025 61525 615
przekazanie na kapitał zapasowy18 897017 96517 965
wypłata dywidendy10 80007 6507 650
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu10 07010 07010 07010 070
Strata z lat ubiegłych na początek okresu0000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów 0000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych0000
zwiększenia (z tytułu)0000
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu0000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu10 07010 07010 07010 070
Wynik netto10 2942 13329 69723 430
zysk netto10 2942 13329 69723 430
strata netto0000
odpisy z zysku0000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )444 906436 746448 729453 215
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto10 29423 4302 1338 291
Korekty razem-13 468-4 834-8 310-6 364
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0000
Amortyzacja15 33813 0065 2394 321
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych0000
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)1203374846
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-503-193-249-44
Zmiana stanu rezerw50-768959-179
Zmiana stanu zapasów-4 557-2 381-2 914633
Zmiana stanu należności-5 961-1 284-112-1 281
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów6 7325 4883 244100
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-24 687-19 038-14 524-9 960
Inne korekty0000
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-3 17518 596-6 1771 927
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy2 498193258-9 712
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych530193258-9 712
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0000
Z aktywów finansowych, w tym:1 968000
w jednostkach powiązanych1 968000
zbycie aktywów finansowych0000
dywidendy i udziały w zyskach0000
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych1 950000
odsetki18000
inne wpływy z aktywów finansowych0000
w pozostałych jednostkach0000
zbycie aktywów finansowych0000
dywidendy i udziały w zyskach0000
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
odsetki0000
inne wpływy z aktywów finansowych0000
Inne wpływy inwestycyjne0000
Wydatki60 43552 35522 47322 870
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych52 35543 95220 83420 355
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0000
Na aktywa finansowe, w tym:5 560000
w jednostkach powiązanych5 560000
nabycie aktywów finansowych10000
udzielone pożyczki długoterminowe5 550000
w pozostałych jednostkach0000
nabycie aktywów finansowych0000
udzielone pożyczki długoterminowe0000
Inne wydatki inwestycyjne2 5218 4031 6392 516
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-57 937-52 163-22 216-22 880
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy0000
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału0000
Kredyty i pożyczki0000
Emisja dłużnych papierów wartościowych0000
Inne wpływy finansowe0000
Wydatki8 7638 928129376
Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli7 2007 65000
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku0000
Spłaty kredytów i pożyczek0000
Wykup dłużnych papierów wartościowych0000
Z tytułu innych zobowiązań finansowych0000
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego1 42594182330
Odsetki1383374846
Inne wydatki finansowe0000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-8 763-8 928-129-376
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-69 875-42 495-28 522-21 329
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-69 875-42 495-28 522-21 329
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych0000
Środki pieniężne na początek okresu147 998201 355106 644180 189
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:78 123158 85978 123158 859
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
CELON_RAPORT_2019Q3_FINAL.pdfCelon SA-Q3
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-08Maciej WieczorekPrezes Zarządu
2019-11-08Iwona GiedronowiczCzłonek Zarządu
2019-11-08Bogdan ManowskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CELON PHARMA S.A.
Adres:Ogrodowa 2A, 05-092 Kiełpin
Telefon:22 7515933
Email:info@celonpharma.com
www:www.celonpharma.com
NIP:118-16-42-061
REGON:015181033

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy