formularz raportu rocznego - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2016
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujący okresod 2016-01-01 do 2016-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-03-20
CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CZERWONA TOREBKA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
61-819Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stanisława Taczaka13
(ulica)(numer)
+48 61 623 28 00+48 61 623 28 53
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
7781450539300709350
(NIP)(REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20152015
01.01.2016-31.12.201601.01.2015-31.12-201501.01.2016-31.12.201601.01.2015-31.12-2015
Przychody ze sprzedaży10 59619 2772 4224 607
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 7581 371630328
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(155 766)(147 180)(35 598)(35 170)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej(156 003)(147 633)(35 652)(35 278)
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej(9 864)(77 785)(2 254)(18 588)
Całkowite dochody ogółem(165 867)(225 418)(37 906)(53 866)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej12 4101 5802 836378
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej88(21)20(5)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(12 507)(1 594)(2 858)(381)
Przepływy pieniężne netto razem(9)(35)(2)(8)
Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR)-2,21-3,00-0,51-0,72
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR)-2,21-3,00-0,51-0,72
na dzień 31.12.2016na dzień 31.12.2015na dzień 31.12.2016na dzień 31.12.2015
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty41313
Aktywa razem465 288634 718105 174148 942
Zobowiązania długoterminowe27 64819 3756 2504 547
Zobowiązania krótkoterminowe9 85921 6962 2295 091
Kapitał własny427 781593 64796 696139 305
Kapitał podstawowy15 00515 0053 3923 521
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
CZT Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2016.pdfCZT Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2016
CZT Jednostkowy raport roczny 2016.pdfCZT Jednostkowy raport roczny 2016
CZT Opinia z badania - jedn. spr. fin. 2016.pdfCZT Opinia z badania - jedn. spr. fin. 2016
CZT Raport z badania - jedn. spr. fin. 2016.pdfCZT Raport z badania - jedn. spr. fin. 2016
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-20Maciej SzturemskiPrezes Zarządu
2017-03-20Tomasz JurgaCzłonek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-20Sylwia MazurkiewiczGłówna Księgowa


Nazwa jednostki:CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CZERWONA TOREBKA S.A.
Adres:Stanisława Taczaka 13, 61-819 Poznań
Telefon:+48 61 623 28 00
Fax:+48 61 623 28 53
NIP:7781450539
REGON:300709350

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Czerwona Torebka SA

CZTOREBKA
2018-06-19 WZ - wykaz akcjonariuszy
2018-06-18 wybór audytora
2018-06-18 powołanie zarządu
2018-06-18 powołanie RN
2018-06-18 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, powołanie RN, zmiana statutu
2018-05-30 SA-QSr1
2018-05-18 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Czerwona Torebka S.A.
2018-05-09 informacja związana z przejęciem kontroli nad spółką

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d