pixelg
WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiDBENERGY
Nazwa skrócona jednostkiDBE
Numer w roku:6/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd DB Energy SA, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000685455 (dalej Spółka ), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych ( KSH ), zwołuje na dzień 20 grudnia 2019 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( ZWZ ), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej przy ul. Gwiaździstej nr 64 lok.28/1 we Wrocławiu. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku. b. sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku. c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki d. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku. b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku. c. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku. d. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 30 czerwca 2019 roku. e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 30 czerwca 2019 roku. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem udostępniona została na stronie internetowej Spółki (www.dbenergy.pl/relacje-inwestorskie) w zakładce Walne Zgromadzenia . Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2, 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Plik
DB Energy - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf (146 KB)
DB Energy - Pełnomocnictwo do udziału w ZWZ.pdf (147 KB)
DB Energy - Projekty uchwał na ZWZ.pdf (127 KB)
DB Energy - Ogólna liczba głosów.pdf (77 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Krzysztof PiontekPrezes Zarządu
Piotr DanielskiWiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
DB Energy SA
DBENERGY
2019-11-22 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2019-11-22 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2019-11-22 Raport Roczny za rok obrotowy 2018/2019
2019-11-14 SA - Q1
2019-08-14 SA-Q4
2019-07-17 informacja na temat stosowania ładu korporacyjnego
2019-07-16 podpisanie Term Sheet ws. finansowania projektów ESCO
2019-07-12 terminarz raportów

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR