pixelg
WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - 2019-11-22 - DBENERGY (DBENERGY)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
  • Nasze usługi
  • Portfel 4 Fazy Rynku

    qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

  • Abonament ATTrader.pl

    a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

  • Abonament Premium

    qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

  • E-Book

    pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - komunikat spółki DBENERGY (DBENERGY) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiDBENERGY
Nazwa skrócona jednostkiDBE
Numer w roku:6/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd DB Energy SA, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000685455 (dalej Spółka ), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych ( KSH ), zwołuje na dzień 20 grudnia 2019 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( ZWZ ), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej przy ul. Gwiaździstej nr 64 lok.28/1 we Wrocławiu. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku. b. sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku. c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki d. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku. b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku. c. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku. d. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 30 czerwca 2019 roku. e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 30 czerwca 2019 roku. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem udostępniona została na stronie internetowej Spółki (www.dbenergy.pl/relacje-inwestorskie) w zakładce Walne Zgromadzenia . Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2, 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Plik
DB Energy - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf (146 KB)
DB Energy - Pełnomocnictwo do udziału w ZWZ.pdf (147 KB)
DB Energy - Projekty uchwał na ZWZ.pdf (127 KB)
DB Energy - Ogólna liczba głosów.pdf (77 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Krzysztof PiontekPrezes Zarządu
Piotr DanielskiWiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
DB Energy SA
DBENERGY
2020-06-24 zawarcie istotnej umowy w zakresie kogeneracji
2020-06-22 zawarcie istotnej umowy podwykonawczej
2020-05-18 otrzymanie subwencji
2020-05-15 SA - Q3
2020-03-24 zawarcie istotnej umowy
2020-02-25 zawarcie umowy z autoryzowanym doradcą
2020-02-14 SA-Q2 i SA-P
2020-01-31 wypowiedzenie umowy z autoryzowanym doradcą

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy