formularz raportu rocznego - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2016
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujący okresod 2016-01-01 do 2016-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-04-20
DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DEKPOL S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
83-251Pinczyn
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gajowa31
(ulica)(numer)
585601060585601061
(telefon)(fax)
dekpol@dekpol.plwww.dekpol.pl
(e-mail)(www)
592-21-37-980220341682
(NIP)(REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2793963618566385286469
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1104285431252320415
Zysk (strata) brutto1026581978234619589
Zysk (strata) netto890466097203515795
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,067,940,22
Przepływy pieniężne netto z działności operacyjnej-1866-49722-426-11882
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej15491-310113540-7410
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1278686980292220785
Przepływy pieniężne netto razem26411624760361493
31.12.201631.12.201531.12.201631.12.2015
Aktywa razem52348339964211832893780
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3448712299387795553957
Zobowiązania długoterminowe1359621278613073330004
Zobowiązania krótkoterminowe2089091020774722223953
Kapitał własny1786121697044037339823
Kapitał zakładowy 8363836318901962
Liczba akcji na koniec okresu8362549836254983625498362549
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR)212055
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
List Prezesa Dekpol SA 2016.pdfList Prezesa
Oświadczenie Zarządu Dekpol S A - biegły jedn.pdfOświadczenie Zarządu -biegły jedn
Oświadczenie Zarządu Dekpol S A - rzetelność jedn-1.pdfOświadczenie Zarządu -rzetelność jedn.
DEKPOL SF 2016 Jednostkowe.pdfSprawozdanie Finansowe Jednsotkowe DEKPOL SA
DEKPOL_2016_BSF_MSSF_OPN_RAP_PL.pdfOpinia i Raport Jednostkowy DEKPOL SA
Sprawozdanie Zarządu Dekpol.pdfSprawozdanie Zarządu DEKPOL
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-20Mariusz TuchlinPrezes ZarząduMariusz Tuchlin
2017-04-20Krzysztof ŁukowskiWiceprezes ZarząduKrzysztof Łukowski
2017-04-20Adam OlżyńskiCzłonek ZarząduAdam Olżyński
2017-04-20Andrzej KuchtykCzłonek ZarząduAndrzej Kuchtyk
2017-04-20Rafał Dietrich Członek ZarząduRafał Dietrich
2017-04-20Sebastian BarandziakCzłonek ZarząduSebastian Barandziak
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-20Anna MikszaGłówna KsięgowaAnna Miksza


Nazwa jednostki:DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:DEKPOL S.A.
Adres:Gajowa 31, 83-251 Pinczyn
Telefon:585601060
Fax:585601061
Email:dekpol@dekpol.pl
www:www.dekpol.pl
NIP:592-21-37-980
REGON:220341682

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d