formularz skonsolidowanego raportu rocznego - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2016
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujący okresod 2016-01-01 do 2016-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-04-20
DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DEKPOL S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
83-251Pinczyn
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gajowa31
(ulica)(numer)
585601060585601061
(telefon)(fax)
dekpol@dekpol.plwww.dekpol.pl
(e-mail)(www)
592-21-37-980220341682
(NIP)(REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2587133104405912574183
Zysk (strata) z działalności operacyjnej307591899370304539
Zysk (strata) brutto253281540557883681
Zysk (strata) netto229051240652352965
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)2,741,490,630,37
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej33185-573617584-13707
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19654-23111-4492-5523
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1281186980292820785
Przepływy pieniężne netto razem 26342650760201555
31.12.201631.12.201531.12.201631.12.2015
Aktywa razem46679532789710551476944
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3278812118847411449721
Zobowiązania długoterminowe1226151144502771626857
Zobowiązania krótkoterminowe205266974344639822864
Kapitał własny1389141160133140027224
Kapitał zakładowy8363836318901962
Liczba akcji na koniec okresu8362549836254983625498362549
Wartosć księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)171443
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
List Prezesa Dekpol GK 2016.pdfList Prezesa Zarządu
Oświadczenie Zarządu Dekpol S A - biegły skon.pdfOświadczenie Zarządu Dekpol sa
Oświadczenie Zarządu Dekpol S A - rzetelność skon.pdfOświadczenie Zarządu Dekpol sa- rzetelność
DEKPOL SSF 2016-Grupa Kapitałowa..pdfSSF GRUPA KAPITAŁOWA DEKPOL
DEKPOL_2016_BSSF_PSR-MSSF_OPN_RAP_PL.pdfOpinia i Raport Biegłego
Sprawozdanie Zarządu Dekpol.pdfSprawozdanie Zarządu DEKPOL
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-20Mariusz TuchlinPrezes ZarząduMariusz Tuchlin
2017-04-20Krzysztof ŁukowskiWiceprezes ZarząduKrzysztof Łukowski
2017-04-20Adam OlżyńskiCzłonek ZarząduAdam Olżyński
2017-04-20Andrzej KuchtykCzłonek ZarząduAndrzej Kuchtyk
2017-04-20Rafał DietrichCzłonek ZarząduRafał Dietrich
2017-04-20Sebastian BarandziakCzłonek ZarząduSebastian Barandziak
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-20Anna MikszaGłówna KsięgowaAnna Miksza


Nazwa jednostki:DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:DEKPOL S.A.
Adres:Gajowa 31, 83-251 Pinczyn
Telefon:585601060
Fax:585601061
Email:dekpol@dekpol.pl
www:www.dekpol.pl
NIP:592-21-37-980
REGON:220341682

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d