SA-QS1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

SA-QS1

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2019
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2019-05-21
DELKO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DELKO S.A.Handel hurtowy (hah)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
63-100Śrem
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gostyńska51
(ulica)(numer)
(+48) 61 283 77 31 (+48) 61 646 81 65
(telefon)(fax)
office@delko.com.pldelko.com.pl
(e-mail)(www)
785-10-03-396630306168
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Dane skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów162 823158 67237 88537 974
Zysk/strata z działalności operacyjnej4 1044 4099551 055
EBITDA5 5155 1721 2831 238
Zysk/strata brutto3 5693 912830936
Zysk/strata netto2 7153 069632734
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 206-3-281-1
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 203-699-1 211-167
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej7 8167341 819176
Przepływy pieniężne netto, razem1 407323278
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą w zł/EUR0,450,510,110,12
31.03.2019 r.31.12.2018 r.31.03.2019 r.31.12.2018 r.
Aktywa razem225 063184 87452 32442 994
Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania143 817105 56333 43624 550
Zobowiązania długoterminowe17 22615 2494 0053 546
Zobowiązania krótkoterminowe126 59190 31429 43121 003
Kapitał własny81 24679 31118 88918 444
Kapitał akcyjny5 9805 9801 3901 391
Liczba akcji5 980 0005 980 0005 980 0005 980 000
Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR13,5913,263,163,08
Dane jednostkoweI kwartał 2019I kwartał 2018I kwartał 2019I kwartał 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów99 805100 47623 22224 047
Zysk strata z działalności operacyjnej1 6211 332377319
EBITDA1 6571 362386326
Zysk/strata brutto1 5001 173349281
Zysk/strata netto1 211824282197
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 790-101416-24
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 780-46-647-11
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 01814623735
Przepływy pieniężne netto, razem28,00-1,007,000,00
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą w zł/EUR0,200,140,050,03
31.03.2019 r.31.12.2018 r.31.03.2019 r.31.12.2018 r.
Aktywa razem126 594110 37029 43225 667
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania58 78743 77413 66710 180
Zobowiązania długoterminowe4 2274 9269831 146
Zobowiązania krótkoterminowe54 56038 84812 6859 034
Kapitał własny67 80766 59615 76415 487
Kapitał akcyjny5 9805 9801 3901 391
Liczba akcji5 980 0005 980 0005 980 0005 980 000
Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR11,3411,142,642,59

Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następującychzasad: poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów,sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz zysk na jedną akcjęprzeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursówNBP ustalanych na ostatni dzień każdego miesiąca I kwartału 2019 r. - 1EUR = 4,2978 PLN oraz I kwartału 2018 r. - 1 EUR = 4,1784 PLN;poszczególne pozycje aktywów i pasywów oraz wartość księgową na jedną akcjęprzeliczono według średnich kursów NBP ustalonych na dzień 31.03.2019 r.- 1 EUR = 4,3013 PLN i dzień 31.12.2018 r. - 1 EUR = 4,3000 PLN.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GK_Delko_Raport_QSr1_2019.pdfSkonsolidowany śródroczny raport kwartalny za I kwartał 2019 roku Delko S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-21Dariusz KaweckiPrezes Zarządu
2019-05-21Mirosław Jan DąbrowskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:DELKO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:DELKO S.A.
Adres:Gostyńska 51, 63-100 Śrem
Telefon:(+48) 61 283 77 31
Fax: (+48) 61 646 81 65
Email:office@delko.com.pl
www:delko.com.pl
NIP:785-10-03-396
REGON:630306168

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Delko SA
DELKO
2019-08-14 kupno akcji przez Dariusza Kaweckiego
2019-07-02 kupno akcji przez prezesa zarządu
2019-06-26 kupno akcji przez prezesa zarządu
2019-06-26 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-06-26 wypłata dywidendy 0,42 zł/akcja
2019-06-26 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,42 zł/akcja
2019-05-29 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2019-05-27 kupno akcji przez prezesa zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d