pixelg
SA-QSr3 - 2019-11-25 - DIGITREE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (DIGITREE)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki DIGITREE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (DIGITREE) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2019-11-25
DIGITREE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DIGITREE GROUP S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
44-200Rybnik
(kod pocztowy)(miejscowość)
Raciborska35A
(ulica)(numer)
+48 32 42 10 180+48 32 42 10 180
(telefon)(fax)
relacjeinwestorskie@sare.plwww.saresa.pl
(e-mail)(www)
642-28-84-378240018741
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów42 62634 0129 7467 996
Koszty działalności operacyjnej43 16531 8339 8697 484
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-4402 283-100537
Zysk (strata) brutto-6922 121-158499
Zysk (strata) netto-9291 199-212282
Liczba udziałów/akcji w sztukach2 485 7752 291 5512 485 7752 291 551
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,370,52-0,090,12
Aktywa trwałe28 24824 6006 5565 721
Aktywa obrotowe14 23715 5323 3043 612
Kapitał własny27 73925 8226 4386 005
Zobowiązania długoterminowe3 1981 413742329
Zobowiązania krótkoterminowe11 54912 8972 6802 999
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)11,1611,272,592,62
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 3635 8245401 369
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 097-7 448-479-1 751
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej717-63164-15

Skonsolidowane pozycje bilansowe, tj. pozycje VIII - XIII prezentowane są odpowiednio na dzień 30.09.2019 r. i 31.12.2019 r.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
3q2019_DIGITREE_GROUP.pdfSkonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku Digitree Group S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-25Dariusz PiekarskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:DIGITREE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:DIGITREE GROUP S.A.
Adres:Raciborska 35A, 44-200 Rybnik
Telefon:+48 32 42 10 180
Fax:+48 32 42 10 180
Email:relacjeinwestorskie@sare.pl
www:www.saresa.pl
NIP:642-28-84-378
REGON:240018741

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy