pixelg
SA-QS1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-QS1

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2019
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-05-15
DROP SPÓLKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DROP S.A.Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-987Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Syta114Z/1
(ulica)(numer)
022-8851421022-8851403
(telefon)(fax)
biuro@drop-sa.plwww.drop-sa.pl
(e-mail)(www)
526-249-93-39016896001
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0000
Zysk _strata_ z działalności operacyjnej-71338-1781
Zysk _strata_ brutto-209155-4937
Zysk _strata_ netto-209131-4931
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-62227-1454
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-460-110
Przepływy pieniężne netto, razem-108227-2554
Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego30803166716736
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego 6347622414761447
Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego 171744
Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego 6329620714711443
Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego-3267-3058-760-711
Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego529529123123
Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego5287703528770352877035287703
Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR0000
Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR0000
Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego -0,62-0,58-0,14-0,13
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego -0,62-0,58-0,14-0,13
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR0000
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
DROP_GK_MSSF_I_kwartal_2019.pdfSkrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019 roku GK DROP
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-15Marek SuchowolecCzłonek RN delegowany do pełnienia obowiązków Prezesa ZarząduMarek Suchowolec


Nazwa jednostki:DROP SPÓLKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:DROP S.A.
Adres:Syta 114Z/1, 02-987 Warszawa
Telefon:022-8851421
Fax:022-8851403
Email:biuro@drop-sa.pl
www:www.drop-sa.pl
NIP:526-249-93-39
REGON:016896001

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR